• TOP
  • Tungkol sa Amin
  • Para sa mga dayuhan na pumasok sa Japan ~ Gabay para sa mga dayuhan na bagong dating sa Japan ~

Para sa mga dayuhan na pumasok sa Japan ~ Gabay para sa mga dayuhan na bagong dating sa Japan ~

Sa page na ito, ang Ahensiya ng mga Serbisyo ng Imigrasyon (imigrasyon) ay magbibigay ng mga impormasyon tungkol sa mga dapat malaman ng mga dayuhan na bagong dating sa Japan.

Ang mga materyales na ipinamamahagi pagkapasok sa bansa ay narito [PDF] (Hapon)PDF.

Para sa mga hakbang ugnay sa imigrasyon at pananatili ng mga dayuhan na apektado ng COVID-19, mangyaring sumangguni sa kaugnay na impormasyon tungkol sa COVID-19.

Nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon mula sa imigrasyon sa pamamagitan ng e-mail! Mag-click dito upang magparehistro sa mail delivery service ng Ahensiya ng mga Serbisyo ng Imigrasyon.

Para sa mga dayuhan:

Kumpirmahin ang haba ng pananatili.

Ang haba ng pananatili ay ipagkakaloob ayon sa istado ng paninirahan na ibinigay sa oras ng paglapag. Ang katapusan ng pananatili ay sa petsa kung saan magtatapos ang haba ng pananatili.
Ang haba ng pananatili at katapusan ng pananatili (petsa na magtatapos ang haba ng pananatili) ay maaaring kumpirmahin sa selyo na nakadikit sa pasaporte o residence card.

Kung nais mong manatili sa Japan lampas sa orihinal na haba ng pananatili, tiyaking makumpleto ang pamamaraan bago mag-expire ang haba ng pananatili.

Kung nais mong manatili sa Japan lampas sa orihinal na haba ng pananatili at hindi magbabago ng aktibidad, kinakailangan ang permiso para sa pag-renew ng haba ng pananatili.
Kung nais mong manatili sa Japan at magbago ng aktibidad, kinakailangan ang permiso para sa pagpalit ng istado ng paninirahan.

Basta natutugunan mo ang mga kundisyon, maaaring mag-apply online para sa permiso para i-renew ang haba ng pananatili o palitan ang istado ng paninirahan.
Para sa mga detalye, mangyaring tingnan ang page ng online na pamamaraan para sa aplikasyon ng pananatili.

Maaaring gawin online ang pag-apply para sa pananatili!

 

Sundin ang batas ng Japan.

Kung naparusahan ka dahil sa mga gawaing kriminal (pagnanakaw, pinsala, nauugnay sa droga, atbp.), maaari kang mapasailalim sa deportasyon (sapilitang deportasyon).

Kumpirmahin ang mga kundisyon sa pagtrabaho.

Hindi ibig sabihin na kapag mayroong residence card ay maaari nang magtrabaho.
Upang makapagtrabaho sa Japan, kinakailangan mayroong istado ng paninirahan na kaya magtrabaho o makakuha ng permiso na makisali sa isang aktibidad liban sa iba na pinapayagan ng istado ng paninirahan na dati ng ipinagkaloob.
Para sa mga detalye, mangyaring makipag-ugnay sa pinakamalapit na Rehiyunal na Kawanihan ng Serbisyong Imigrasyon o Sentro ng Impormasyon ng Imigrasyon para magtanong.

Kung ang parte sa harap ng residence card tungkol sa pagkakaroon o kawalan ng limitasyon sa pagtrabaho ay nagsasaad ng "hindi pinapayagan na magtrabaho", hindi ka maaaring magtrabaho (kinakailangan ang permiso upang makapagtrabaho).

Tungkol sa pansamantalang part-timer (albeit) (internasyonal na estudyante at mga dependiyente)

Kung ang internasyonal na estudyante o dependiyente ay magtatrabaho bilang pansamantalang part-timer (albeit), kinakailangan ang permiso na makisali sa isang aktibidad liban sa iba na pinapayagan ng istado ng paninirahan na dati ng ipinagkaloob.
Sa karaniwan, makakatanggap ang mga ito ng komprehensibong permiso na makisali sa isang aktibidad liban sa iba na pinapayagan ng istado ng paninirahan na dati ng ipinagkaloob, ngunit maaari lamang magtrabaho nang hindi hihigit sa 28 oras sa isang linggo sa ilalim ng permisong ito.
* Ang mga internasyonal na estudyante naman ay maaaring magtrabaho hanggang 8 oras sa isang araw sa panahon ng bakasyon (summer vacation, atbp.) na nakasaad sa mga regulasyon ng paaralan.

Kapag lumampas ang pagtatrabaho sa saklaw ng permiso, maaaring hindi mabigyan ng permiso magpa-renew ng panahon ng pananatili. Mag-ingat.

Kung ikaw ay isang mid hanggang pangmatagalang residente, huwag kalimutan magbigay ng notipikasyon!

Notipikasyon ng tirahan

Ang mga bagong naging mid hanggang pangmatagalang residente pagkatapos makapasok sa Japan ay kailangan dalhin ang residence card (tandaan) at magsumite ng abiso sa window ng tanggapan ng munisipyo ng iyong lugar ng paninirahan sa loob ng 14 na araw mula sa araw na naitakda ang lugar ng tirahan.
(Tandaan) Kung may nakasaad na “Ibibigay ang residence card sa ibang araw” sa pasaporte, mangyaring dalhin ang pasaporte upang makumpleto ang proseso.

Bilang isang pangkalahatang tuntunin, ang notipikasyon na ito ay dapat gawin ng tao mismo, ngunit maaari rin ito gawin ng miyembro ng pamilya na kasama ng tao mismo sa bahay o isang taong ipinagkalooban ng tao mismo.
Para sa detalye, mangyaring sumangguni sa pinakamalapit na window ng munisipyo.

Tungkol sa My Number Card

Maaaring mag-apply ng My Number Card pagkatapos magsumite ng notipikasyon sa window ng munisipyo. Maaari rin mag-apply sa pamamagitan ng computer, smartphone, o koreo. Ang My Number Card ay maaaring magamit bilang sertipiko na ikaw ay residente ng isang munisipalidad para sa panlipunang seguridad, mga pamamaraan sa buwis, at online na aplikasyon para sa iba't ibang mga pamamaraan ng gobyerno tulad ng pagpapalaki ng anak.
Para sa detalye, mangyaring tumawag sa call center (0120-0178-27) (May suporta sa Ingles, Chinese, Korean, Spanish, Portuguese).

Abiso ng pagpababago sa lugar ng trabaho, kontrata, o istado sa pag-aasawa

Para sa mga residente na may istado ng paninirahan sa pagtrabaho o internasyonal na estudyante, kung ang iyong institusyon (empleyo/trabaho, paaaralan, atbp.) ay nagbago ng opisyal na pangalan, lokasyon, nawala (pagkalugi, atbp.), o ikaw ay umalis mula sa iyong institusyon, o winakasan ang iyong kontrata (pagbibitiw / pag-resign o kung nagtapos sa pag-aaral o umalis sa paaralan, atbp.), lumipat sa ibang institusyon, o pumirma ng isang bagong kontrata (pumasok sa kumpanya o paaralan, atbp.), kinakailangan ang Abiso ng pagpababago sa lugar ng trabaho, kontrata, o istado sa pag-aasawa.

Kung nananatili sa Japan bilang isang dependiyente, asawa ng Hapon, o asawa ng isang permanenteng residente, kinakailangan ang Notipikasyon ukol sa asawa kung naghiwalay o namatay ang iyong asawa.

Ang mga notipikasyon na ito ay maaaring gawin online.
Mangyaring sumangguni sa elektronic na notipikasyon sa system portal para sa mga detalye.

System Portal site para sa mga Elektronik na Notipikasyon

 

Contact details kung may problema

Kung mayroong anumang problema sa panahon ng iyong pananatili sa Japan, mangyaring huwag mag-alala mag-isa at kumunsulta sa sumusunod na tanggapan ng mga katanungan.

Listahan ng tanggapan ng mga katanungan

Contact details tungkol sa pagpasok ng bansa/proseso para sa pagpapanatili

Contact details kaugnay sa COVID-19

Link para sa reperensiya

Portal Site para tulungan ang pamumuhay ng dayuhang mamamayan

Portal Site para tulungan ang pamumuhay ng dayuhang mamamayan

Ang Portal Site para tulungan ang pamumuhay ng dayuhang mamamayan ay, simula sa guidebook sa pamumuhay at pagtatrabaho,
nagbibigay ng impormasyong kinakailangan ng mga dayuhan na naninirahan sa Japan sa 14 na wika.

 

Mail delivery service ng Ahensiya ng mga Serbisyo ng Imigrasyon

Mail delivery service ng Ahensiya ng mga Serbisyo ng Imigrasyon

Ang Ahensiya ng mga Serbisyo ng Imigrasyon ay nagbibigay ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa mga dayuhan sa pamamagitan ng e-mail.
Ang kinakailangan lang ay e-mail address. Mangyaring magrehistro rito.

 

Tungkol sa COVID-19

Kailangan ang Adobe Reader sa pagbabasa ng PDF na file.
Kapag hindi malinaw ang kinalalabasan, gamitin ang pinakabagong bersyon.

Taas ng page