Rehiyunal na Kawanihan ng Imigrasyon ng Fukuoka

Ang Rehiyunal na Kawanihan ng Imigrasyon ng Fukuoka ay binubuo ng punong tanggapan, isang distritong opisina ng imigrasyon at labing apat na sangay na opisina (kasama ang apat na sangay na opisina na nasa ilalim ng Opisina ng Imigrasyon ng Distrito ng Naha) na may hurisdiksyon sa Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, Kagoshima, Miyazaki, at Okinawa (hurisdiksyon ng Opisina ng Imigrasyon ng Distrito ng Naha).

Paalala

Mga nasasakupang rehiyon / prefecture

[Aplikasyon ukol sa pananatili* 1]
Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Miyazaki, Kagoshima, Okinawa

[Aplikasyon sa pag-isyu ng Sertipiko ng Eligibility* 2]
Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Miyazaki, Kagoshima, Okinawa

Lokasyon 810-0073
Fukuoka 1st Legal Affairs Government Building, 3-5-25 Maizuru, Chuo-ku, Fukuoka City, Fukuoka Prefecture
Oras ng pagtanggap Mula 9:00 a.m. hanggang 12:00 p.m. ng umaga, mula 1:00 p.m hanggang 4:00 p.m. ng hapon (maliban sa Sabado, Linggo, at araw na walang pasok)
Opisyal na pangalan Numero ng Telepono/FAX Mga tungkulin
Dibisyon ng Pangkalahatang Gawain 092-717-5420 /
092-717-5425 (FAX)
General Affairs Department / Human Resources Department
Seksyon ng accounting 092-717-5421 Bookkeeping / Accounting
Departamento ng Empleo at Permanenteng Paninirahan 092-717-7596 Pangkalahatang bagay ukol sa pananatili (Pagtrabaho / Permanenteng residente)
9:00 a.m. hanggang 4:00 p.m. (Pag-iingat 1), maliban sa Sabado, Linggo. (Pag-iingat 2) Sa oras ng tanghali (12:00 p.m. hanggang 1:00 p.m.), maliban sa mga nauugnay sa mga batch application project ng mga kumpanya, organisasyon, atbp., isinasagawa ang mga transaksyon sa window.
Departamento ng mga Apela 092-717-5423 Kabuuan ukol sa pagsusuri sa mga paglabag
Departamento ng Seguridad 092-717-5424 Mga tungkulin ukol sa deportasyon

Silid ng Sangay ng Nishijin (Section ng Pagsusuri para sa pag-aaral sa ibang bansa at pagsasanay)

(Lokasyon)
814-0005
(5th Floor), 14-15 Sohara, Sawara-ku, Fukuoka City

(In-charge o may-bahala ng pagsusuri ng internasyonal na estudyante at iba pa)
 092-831-4108

(In-charge o may-bahala ng pagsusuri ng training para sa teknikal intern)
 092-831-4109

Pangkalahatang bagay ukol sa pananatili (Internasyonal na estudyante / Trainee / Training para sa teknikal intern / Pansamantalang bisita)

Ang Opisina ng Nishijin ay hindi tumatanggap ng mga aplikasyon.
Ang mga iba’t ibang aplikasyon ay tinatanggap sa window sa 6th Floor ng Fukuoka 1st Legal Affairs General Government Building.

 

Distritong Opisina ng Imigrasyon ng Kitakyushu

Mga nasasakupang rehiyon / prefecture

[Aplikasyon ukol sa pananatili* 1]
Fukuoka, Oita

[Aplikasyon sa pag-isyu ng Sertipiko ng Eligibility* 2]
Fukuoka, Oita

Lokasyon 803-0813
Kokura Joint Government Building, 5-1 Jonai, Kokurakita-ku, Kitakyushu City, Fukuoka Prefecture
Telepono / Fax 093-582-6915 / 093-582-5935 (FAX)
Mga tungkulin Pangkalahatang tungkulin sa pagsusuri ukol sa pananatili / mga tungkulin sa daungan at paliparan
Oras ng pagtanggap Mula 9:00 a.m. hanggang 12:00 p.m. ng umaga, mula 1:00 p.m hanggang 4:00 p.m. ng hapon (maliban sa Sabado, Linggo, at araw na walang pasok)

Distritong Opisina ng Imigrasyon ng Hakata-ko

Mga nasasakupang rehiyon / prefecture

[Aplikasyon ukol sa pananatili* 1]
Hindi isinasagawa ang proseso.

[Aplikasyon sa pag-isyu ng Sertipiko ng Eligibility* 2]
Hindi isinasagawa ang proseso.

Lokasyon 812-0031
Fukuoka Port Joint Government Office, 8-1 Okihamamachi, Hakata-ku, Fukuoka City, Fukuoka Prefecture
Telepono / Fax 092-262-2373 / 092-262-2357 (FAX)
Mga tungkulin Mga tungkulin sa daungan
Oras ng pagtanggap Mula 9:00 a.m. hanggang 12:00 p.m. ng umaga, mula 1:00 p.m hanggang 4:00 p.m. ng hapon (maliban sa Sabado, Linggo, at araw na walang pasok)

Distritong Opisina ng Imigrasyon ng Paliparan ng Fukuoka

Mga nasasakupang rehiyon / prefecture

[Aplikasyon ukol sa pananatili* 1]
Hindi isinasagawa ang proseso.

[Aplikasyon sa pag-isyu ng Sertipiko ng Eligibility* 2]
Hindi isinasagawa ang proseso.

Lokasyon 812-0851
Fukuoka Airport International Terminal Building, 739 Oaza Aoki, Hakata-ku, Fukuoka City, Fukuoka Prefecture
Telepono / Fax 092-477-0121 / 092-477-7878 (FAX)
Mga tungkulin Mga tungkulin sa paliparan
Oras ng pagtanggap Mula 9:00 a.m. hanggang 12:00 p.m. ng umaga, mula 1:00 p.m hanggang 4:00 p.m. ng hapon (maliban sa Sabado, Linggo, at araw na walang pasok)

Distritong Opisina ng Imigrasyon ng Saga

Mga nasasakupang rehiyon / prefecture

[Aplikasyon ukol sa pananatili* 1]
Saga, Fukuoka, Nagasaki

[Aplikasyon sa pag-isyu ng Sertipiko ng Eligibility* 2]
Saga, Fukuoka, Nagasaki

Lokasyon 840-0801
6th Floor, Saga 2nd Joint Government Building, 3-3-20 Ekimae Chuo, Saga City, Saga Prefecture
Telepono / Fax 0952-36-6262 / 0952-36-6261 (FAX)
Mga tungkulin Pangkalahatang tungkulin sa pagsusuri ukol sa pananatili / mga tungkulin sa daungan at paliparan
Oras ng pagtanggap Mula 9:00 a.m. hanggang 12:00 p.m. ng umaga, mula 1:00 p.m hanggang 4:00 p.m. ng hapon (maliban sa Sabado, Linggo, at araw na walang pasok)

Distritong Opisina ng Imigrasyon ng Nagasaki

Mga nasasakupang rehiyon / prefecture

[Aplikasyon ukol sa pananatili* 1]
Nagasaki, Saga

[Aplikasyon sa pag-isyu ng Sertipiko ng Eligibility* 2]
Nagasaki, Saga

Lokasyon 850-0921
Nagasaki Port Joint Government Building, 7-29 Matsugaemachi, Nagasaki City, Nagasaki Prefecture
Telepono / Fax 095-822-5289 / 095-828-3871 (FAX)
Mga tungkulin Pangkalahatang tungkulin sa pagsusuri ukol sa pananatili / mga tungkulin sa daungan at paliparan
Oras ng pagtanggap Mula 9:00 a.m. hanggang 12:00 p.m. ng umaga, mula 1:00 p.m hanggang 4:00 p.m. ng hapon (maliban sa Sabado, Linggo, at araw na walang pasok)

Distritong Opisina ng Imigrasyon ng Tsushima

Mga nasasakupang rehiyon / prefecture

[Aplikasyon ukol sa pananatili* 1]
Nagasaki

[Aplikasyon sa pag-isyu ng Sertipiko ng Eligibility* 2]
Nagasaki

Lokasyon 817-0016
4th Floor, Izuhara District Joint Government Building, 341-42 Izuharamachi Higashizato, Tsushima City, Nagasaki Prefecture
Telepono / Fax 0920-52-0432 / 0920-52-6517 (FAX)
Mga tungkulin Pangkalahatang tungkulin sa pagsusuri ukol sa pananatili / mga tungkulin sa daungan
Oras ng pagtanggap Mula 9:00 a.m. hanggang 12:00 p.m. ng umaga, mula 1:00 p.m hanggang 4:00 p.m. ng hapon (maliban sa Sabado, Linggo, at araw na walang pasok)

Distritong Opisina ng Imigrasyon ng Kumamoto

Mga nasasakupang rehiyon / prefecture

[Aplikasyon ukol sa pananatili* 1]
Kumamoto, Fukuoka, Oita, Miyazaki

[Aplikasyon sa pag-isyu ng Sertipiko ng Eligibility* 2]
Kumamoto, Fukuoka, Oita, Miyazaki

Lokasyon 862-0971
Kumamoto No. 2 Joint Government Building, 3-1-53 Oe, Chuo-ku, Kumamoto City, Kumamoto Prefecture
Telepono / Fax 096-362-1721 / 096-363-5431 (FAX)
Mga tungkulin Pangkalahatang tungkulin sa pagsusuri ukol sa pananatili / mga tungkulin sa daungan at paliparan
Oras ng pagtanggap Mula 9:00 a.m. hanggang 12:00 p.m. ng umaga, mula 1:00 p.m hanggang 4:00 p.m. ng hapon (maliban sa Sabado, Linggo, at araw na walang pasok)

Distritong Opisina ng Imigrasyon ng Oita

Mga nasasakupang rehiyon / prefecture

[Aplikasyon ukol sa pananatili* 1]
Oita, Kumamoto, Miyazaki

[Aplikasyon sa pag-isyu ng Sertipiko ng Eligibility* 2]
Oita, Kumamoto, Miyazaki

Lokasyon 870-8521
1st Floor, Oita Legal Affairs General Government Building, 7-5 Niagemachi, Oita City, Oita Prefecture
Telepono / Fax 097-536-5006 / 097-536-5030 (FAX)
Mga tungkulin Pangkalahatang tungkulin sa pagsusuri ukol sa pananatili / mga tungkulin sa daungan at paliparan
Oras ng pagtanggap Mula 9:00 a.m. hanggang 12:00 p.m. ng umaga, mula 1:00 p.m hanggang 4:00 p.m. ng hapon (maliban sa Sabado, Linggo, at araw na walang pasok)

Distritong Opisina ng Imigrasyon ng Miyazaki

Mga nasasakupang rehiyon / prefecture

[Aplikasyon ukol sa pananatili* 1]
Miyazaki, Kumamoto

[Aplikasyon sa pag-isyu ng Sertipiko ng Eligibility* 2]
Miyazaki, Kumamoto

Lokasyon 880-0802
2nd Floor, Miyazaki Legal Affairs General Government Building, 1-1 Beppucho, Miyazaki City, Miyazaki Prefecture
Telepono / Fax 0985-31-3580 / 0985-31-3596 (FAX)
Mga tungkulin Pangkalahatang tungkulin sa pagsusuri ukol sa pananatili / mga tungkulin sa daungan at paliparan
Oras ng pagtanggap Mula 9:00 a.m. hanggang 12:00 p.m. ng umaga, mula 1:00 p.m hanggang 4:00 p.m. ng hapon (maliban sa Sabado, Linggo, at araw na walang pasok)

Distritong Opisina ng Imigrasyon ng Kagoshima

Mga nasasakupang rehiyon / prefecture

[Aplikasyon ukol sa pananatili* 1]
Kagoshima, Kumamoto, Miyazaki

[Aplikasyon sa pag-isyu ng Sertipiko ng Eligibility* 2]
Kagoshima, Kumamoto, Miyazaki

Lokasyon 892-0812
3rd Floor, Port Joint Government Building, 2-5-1 Hamamachi, Kagoshima City
Telepono / Fax 099-222-5658 / 099-226-3218 (FAX)
Mga tungkulin Pangkalahatang tungkulin sa pagsusuri ukol sa pananatili / mga tungkulin sa daungan at paliparan
Oras ng pagtanggap Mula 9:00 a.m. hanggang 12:00 p.m. ng umaga, mula 1:00 p.m hanggang 4:00 p.m. ng hapon (maliban sa Sabado, Linggo, at araw na walang pasok)

Karagdagang impormasyon

  1. *1 [Mga aplikasyon na nauugnay sa tirahan]
    Bilang isang pangkalahatang tuntunin, ang mga proseso ay maaaring isagawa sa lokal na tanggapan o distritong opisina ng imigrasyon na may kapangyarihan sa address ng dayuhan na siyang aplikante, o sa sangay na opisina na namamahagi ng responsibilidad.
  2. *2 [Pag-apply para sa Sertipiko ng Eligibility]
    Bilang isang pangkalahatang tuntunin, ang lokal na tanggapan o distritong opisina ng imigrasyon na mayroong hurisdiksyon sa lokasyon ng tumatanggap na organisyon na kumikilos bilang ahente ng aplikante at address ng mga kamag-anak. Mangyaring tandaan na may ilang mga sangay na opisina na hindi tumatanggap ng mga aplikasyon para sa Sertipiko ng Eligibility para sa ilang mga istado ng paninirahan.
  3. *3 Para sa mga katanungan o klaripikasyon at iba pa, mangyaring sumangguni sa pinakamalapit na Rehiyunal na Kawanihan ng Serbisyong Imigrasyon o distritong opisina ng imigrasyon o sangay na opisina.

Kailangan ang Adobe Reader sa pagbabasa ng PDF na file.
Kapag hindi malinaw ang kinalalabasan, gamitin ang pinakabagong bersyon.

Taas ng page