Rehiyunal na Kawanihan ng Imigrasyon ng Nagoya

Ang Rehiyunal na Kawanihan ng Imigrasyon ng Nagoya ay kinabibilangan ng pangunahing opisina, 1 distritong opisina ng imigrasyon at 8 sangay na opisina na may hurisdiksyon sa Aichi, Mie, Gifu, Shizuoka, Fukui, Toyama at Ishikawa.

Paalala

Mga nasasakupang rehiyon / prefecture

[Aplikasyon ukol sa pananatili* 1]
Toyama, Ishikawa, Fukui, Gifu, Shizuoka, Aichi, Mie

[Aplikasyon sa pag-isyu ng Sertipiko ng Eligibility* 2]
Toyama, Ishikawa, Fukui, Gifu, Shizuoka, Aichi, Mie

Lokasyon 455-8601
5-18 Shohocho, Minato ward, Nagoya City, Aichi Prefecture
Telepono / FAX 0570-052259 (IP na telepono/ibayong dagat/ibang bansa: 052-217-8944) / 052-659-0511 (FAX)
Oras ng pagtanggap

9:00 a.m. hanggang 4:00 p.m. (maliban sa Sabado, Linggo, at araw na walang pasok)

Ang pagdalaw sa na-detensyon ay mula 9:00 a.m. hanggang 11:00 a.m. ng umaga at mula 1:00 p.m. hanggang 3:00 p.m ng hapon (maliban sa Sabado, Linggo, at araw na walang pasok)

Gabay para sa mga gusaling pang gobyerno (Hapon/Ingles)PDF

Opisyal na pangalan Numero ng Telepono Numero ng Departamento Mga tungkulin
Dibisyon ng Pangkalahatang Gawain 0570-052259 010# General Affairs Department / Human Resources Department
Seksyon ng accounting 0570-052259 020# Accounting Department / Deposit Related Department
Departamento ng Koordinasyon sa Pagsisiyasat 0570-052259 110# Tungkulin sa window / Tungkulin sa daungan / Residence card
Departamento ng Koordinasyon sa Pagsisiyasat
(Para sa pagrereserba sa "FRAT" tanggapan ng mga katanungan ukol sa suporta sa pananatili)
0570-052259 140# Pagkonsulta ukol sa pamamaraan ng pananatili
Unang Departamento ng Pagsusuri ng Empleo 0570-052259 210# Pagsusuri ukol sa pananatili (Pagtrabaho)
Ikalawang Departamento ng Pagsusuri ng Empleo 0570-052259 310# Pagsusuri ukol sa pananatili (Tinukoy na bihasang manggagawa)
Departamento ng Pagsusuri ng Student 0570-052259 420# Pagsusuri ukol sa pananatili (Student)
Departamento ng Pagsusuri ng Training at Panandaliang Pamamalagi 0570-052259 410# Pagsusuri ukol sa pananatili  (Trainee / Training para sa teknikal intern / Mga kultural na aktibidad / Pansamantalang bisita)
Departamento ng Pagsusuri ng Permanenteng Paniirahan 0570-052259 610# Pagsusuri ukol sa pananatili (Permanenteng residente)
Departamento ng Pagsusuri ng Refugee 0570-052259 710# Mga tungkulin ukol sa rekognisyon bilang refugee
Departamento ng mga Apela 0570-052259 810# Kabuuan ukol sa pagsusuri sa mga paglabag
Departamento ng Paghahanap ng Katunayan 0570-052259 910#  
Departamento ng Pamamahala ng Pagpaplano 0570-052259 101# Mga tungkulin ukol sa deportasyon
Unang Departamento ng Pagsisiyasat 0570-052259 102# Mga tungkulin ukol sa deportasyon (pagtukoy nito)
Pangalawang Departamento ng Pagsisiyasat 0570-052259 103# Mga tungkulin ukol sa deportasyon (imbestigasyon)
Departamento/Dibisyon ng Pagtrato 0570-052259 104# Mga Tungkulin ukol sa deportasyon (pagtrato)
Departamento ng Ehekutibo 0570-052259 105# Mga tungkulin ukol sa deportasyon (pagpapauwi)

Distritong opisina ng imigrasyon ng Toyama

Mga nasasakupang rehiyon / prefecture

[Aplikasyon ukol sa pananatili* 1]
Toyama, Gifu

[Aplikasyon sa pag-isyu ng Sertipiko ng Eligibility* 2]
Toyama, Gifu

Lokasyon 939-8252
Toyama Airport Domestic Terminal Building 1st Floor, 30 Akigashima, Toyama City, Toyama Prefecture
Telepono / FAX 076-495-1580 / 076-495-1581(FAX)
Mga tungkulin Pangkalahatang tungkulin sa pagsusuri ukol sa pananatili / mga tungkulin sa daungan at paliparan
Oras ng pagtanggap Mula 9:00 a.m. hanggang 12:00 p.m. ng umaga, mula 1:00 p.m hanggang 4:00 p.m. ng hapon (maliban sa Sabado, Linggo, at araw na walang pasok)

Distritong opisina ng imigrasyon ng Kanazawa

Mga nasasakupang rehiyon / prefecture

[Aplikasyon ukol sa pananatili* 1]
Ishikawa, Toyama

[Aplikasyon sa pag-isyu ng Sertipiko ng Eligibility* 2]
Ishikawa, Toyama

Lokasyon 920-0024
Kanazawa Station West Joint Government Building, 3-4-1 Sainen, Kanazawa City, Ishikawa Prefecture
Telepono / FAX 076-222-2450 / 076-233-8387(FAX)
Mga tungkulin Pangkalahatang tungkulin sa pagsusuri ukol sa pananatili / mga tungkulin sa daungan at paliparan
Oras ng pagtanggap Mula 9:00 a.m. hanggang 12:00 p.m. ng umaga, mula 1:00 p.m hanggang 4:00 p.m. ng hapon (maliban sa Sabado, Linggo, at araw na walang pasok)

Distritong opisina ng imigrasyon ng Fukui

Mga nasasakupang rehiyon / prefecture

[Aplikasyon ukol sa pananatili* 1]
Fukui, Ishikawa

[Aplikasyon sa pag-isyu ng Sertipiko ng Eligibility* 2]
Fukui, Ishikawa

Lokasyon 910-0019
Fukui Haruyama Joint Government Building 14th floor, 1-1-54 Haruyama, Fukui City, Fukui Prefecture
Telepono / FAX 0776-28-2101 / 0776-28-2144(FAX)
Mga tungkulin Pangkalahatang tungkulin sa pagsusuri ukol sa pananatili / mga tungkulin sa daungan
Oras ng pagtanggap Mula 9:00 a.m. hanggang 12:00 p.m. ng umaga, mula 1:00 p.m hanggang 4:00 p.m. ng hapon (maliban sa Sabado, Linggo, at araw na walang pasok)

Distritong opisina ng imigrasyon ng Gifu

Mga nasasakupang rehiyon / prefecture

[Aplikasyon ukol sa pananatili* 1]
Gifu

[Aplikasyon sa pag-isyu ng Sertipiko ng Eligibility* 2]
Gifu

Lokasyon 500-8812
Gifu Legal Affairs General Government Building Annex 4th Floor, 2-7-2 Miejicho, Gifu City, Gifu Prefecture
Telepono / FAX 058-214-6168
Mga tungkulin Pangkalahatang tungkulin sa pagsusuri ukol sa pananatili
Oras ng pagtanggap Mula 9:00 a.m. hanggang 12:00 p.m. ng umaga, mula 1:00 p.m hanggang 4:00 p.m. ng hapon (maliban sa Sabado, Linggo, at araw na walang pasok)

Distritong opisina ng imigrasyon ng Shizuoka

Mga nasasakupang rehiyon / prefecture

[Aplikasyon ukol sa pananatili* 1]
Shizuoka

[Aplikasyon sa pag-isyu ng Sertipiko ng Eligibility* 2]
Shizuoka

Lokasyon 420-0858
Fukuichi Tenmacho Building 6F, 9-4 Tenmacho, Aoi-ku, Shizuoka City, Shizuoka Prefecture
Telepono / FAX 054-653-5571 / 054-653-5573(FAX)
Mga tungkulin Pangkalahatang tungkulin sa pagsusuri ukol sa pananatili / mga tungkulin sa daungan at paliparan
Oras ng pagtanggap Mula 9:00 a.m. hanggang 12:00 p.m. ng umaga, mula 1:00 p.m hanggang 4:00 p.m. ng hapon (maliban sa Sabado, Linggo, at araw na walang pasok)

Distritong opisina ng imigrasyon ng Hamamatsu

Mga nasasakupang rehiyon / prefecture

[Aplikasyon ukol sa pananatili* 1]
Shizuoka

[Aplikasyon sa pag-isyu ng Sertipiko ng Eligibility* 2]
Shizuoka

Lokasyon 430-0929
Hamamatsu Joint Government Building 1st floor, 1-12-4 Chuo, Naka-ku, Hamamatsu City, Shizuoka Prefecture
Telepono / FAX 053-458-6496 / 053-459-0465(FAX)
Mga tungkulin Pangkalahatang tungkulin sa pagsusuri ukol sa pananatili
Oras ng pagtanggap Mula 9:00 a.m. hanggang 12:00 p.m. ng umaga, mula 1:00 p.m hanggang 4:00 p.m. ng hapon (maliban sa Sabado, Linggo, at araw na walang pasok)

Distritong opisina ng imigrasyon ng Toyohashi-ko

Mga nasasakupang rehiyon / prefecture

[Aplikasyon ukol sa pananatili* 1]
Aichi

[Aplikasyon sa pag-isyu ng Sertipiko ng Eligibility* 2]
Aichi

Lokasyon 441-8075
Toyohashi Port Joint Government Building, 3-11 Jinnofutocho, Toyohashi City, Aichi Prefecture
Telepono / FAX 0532-32-6567 / 0532-34-1931(FAX)
Mga tungkulin Pangkalahatang tungkulin sa pagsusuri ukol sa pananatili / mga tungkulin sa daungan
Oras ng pagtanggap Mula 9:00 a.m. hanggang 12:00 p.m. ng umaga, mula 1:00 p.m hanggang 4:00 p.m. ng hapon (maliban sa Sabado, Linggo, at araw na walang pasok)

Distritong opisina ng imigrasyon ng Yokkaichi-ko

Mga nasasakupang rehiyon / prefecture

[Aplikasyon ukol sa pananatili* 1]
Mie

[Aplikasyon sa pag-isyu ng Sertipiko ng Eligibility* 2]
Mie

Lokasyon 510-0051
Yokkaichi Seaport Joint Government Office, 5-1 Chitosecho, Yokkaichi, Mie Prefecture
Telepono / FAX 059-352-5695 / 059-359-2091(FAX)
Mga tungkulin Pangkalahatang tungkulin sa pagsusuri ukol sa pananatili / mga tungkulin sa daungan
Oras ng pagtanggap Mula 9:00 a.m. hanggang 12:00 p.m. ng umaga, mula 1:00 p.m hanggang 4:00 p.m. ng hapon (maliban sa Sabado, Linggo, at araw na walang pasok)

Karagdagang impormasyon

  1. *1 [Mga aplikasyon na nauugnay sa tirahan]
    Bilang isang pangkalahatang tuntunin, ang mga proseso ay maaaring isagawa sa lokal na tanggapan o distritong opisina ng imigrasyon na may kapangyarihan sa address ng dayuhan na siyang aplikante, o sa sangay na opisina na namamahagi ng responsibilidad.
  2. *2 [Pag-apply para sa Sertipiko ng Eligibility]
    Bilang isang pangkalahatang tuntunin, ang lokal na tanggapan o distritong opisina ng imigrasyon na mayroong hurisdiksyon sa lokasyon ng tumatanggap na organisyon na kumikilos bilang ahente ng aplikante at address ng mga kamag-anak. Mangyaring tandaan na may ilang mga sangay na opisina na hindi tumatanggap ng mga aplikasyon para sa Sertipiko ng Eligibility para sa ilang mga istado ng paninirahan.
  3. *3 Para sa mga katanungan o klaripikasyon at iba pa, mangyaring sumangguni sa pinakamalapit na Rehiyunal na Kawanihan ng Serbisyong Imigrasyon o distritong opisina ng imigrasyon o sangay na opisina.

Kailangan ang Adobe Reader sa pagbabasa ng PDF na file.
Kapag hindi malinaw ang kinalalabasan, gamitin ang pinakabagong bersyon.

Taas ng page