Opisina ng Imigrasyon ng Distrito ng Naha

Ang Opisina ng Imigrasyon ng Distrito ng Naha ng Rehiyunal na Kawanihan ng Imigrasyon ng Fukuoka ay binubuo ng isang distritong opisina ng imigrasyon at apat na sangay na opisina na may huridiksyon sa Okinawa Prefecture.

Mga nasasakupang rehiyon / prefecture

[Aplikasyon ukol sa pananatili* 1]
Okinawa Prefecture

[Aplikasyon sa pag-isyu ng Sertipiko ng Eligibility* 2]
Okinawa Prefecture

Lokasyon 900-0022
Naha First Local Joint Government Bldg., 1-15-15 Higawa, Naha City, Okinawa Prefecture
Oras ng pagtanggap Mula 9:00 a.m. hanggang 4:00 p.m. (maliban sa Sabado, Linggo, at araw na walang pasok)
Opisyal na pangalan Numero ng Telepono / FAX Mga tungkulin
Dibisyon ng Pangkalahatang Gawain 098-832-4185 / 098-834-6411 (FAX) General Affairs Department / Human Resources Department / Accounting atbp.
Departamento ng Pagsusuri 098-832-4186 Pangkalahatang tungkulin sa pagsusuri ukol sa pananatili / mga tungkulin sa daungan, pagsusuri sa mga paglabag
Departamento ng Seguridad 098-832-4187 Mga tungkulin ukol sa deportasyon

Distritong Opisina ng Imigrasyon ng Paliparan ng Naha

Mga nasasakupang rehiyon / prefecture

[Aplikasyon ukol sa pananatili* 1]
Hindi isinasagawa ang proseso.

[Aplikasyon sa pag-isyu ng Sertipiko ng Eligibility* 2]
Hindi isinasagawa ang proseso.

Lokasyon 901-0142
Naha Airport International Flights Terminal Bldg., 150 Aza-Kagamizu, Naha City, Okinawa Prefecture
Telepono / FAX 098-857-0053 / 098-857-6657 (FAX)
Mga tungkulin Mga tungkulin sa paliparan
Oras ng pagtanggap Mula 9:00 a.m. hanggang 4:00 p.m. (maliban sa Sabado, Linggo, at araw na walang pasok)

Distritong Opisina ng Imigrasyon ng Miyakojima

Mga nasasakupang rehiyon / prefecture

[Aplikasyon ukol sa pananatili* 1]
Miyakojima City, Okinawa Prefecture; Miyako District, Okinawa Prefecture

[Aplikasyon sa pag-isyu ng Sertipiko ng Eligibility* 2]
Miyakojima City, Okinawa Prefecture; Miyako District, Okinawa Prefecture

Lokasyon 906-0012
Hirara Port Joint Government Bldg., 7-21 Aza-Nishizato Hirara, Miyakojima City, Okinawa Prefecture
Telepono / FAX 0980-72-3440 / 0980-73-4179 (FAX)
Mga tungkulin Pangkalahatang tungkulin sa pagsusuri ukol sa pananatili / mga tungkulin sa daungan
Oras ng pagtanggap Mula 9:00 a.m. hanggang 12:00 p.m., mula 1:00 p.m hanggang 4:00 p.m. (maliban sa Sabado, Linggo, at araw na walang pasok)

Distritong Opisina ng Imigrasyon ng Ishigaki-ko

Mga nasasakupang rehiyon / prefecture

[Aplikasyon ukol sa pananatili* 1]
Ishigaki City, Okinawa Prefecture; Yaeyama District, Okinawa Prefecture

[Aplikasyon sa pag-isyu ng Sertipiko ng Eligibility* 2]
Ishigaki City, Okinawa Prefecture; Yaeyama District, Okinawa Prefecture

Lokasyon 907-0013
Ishigaki Port Joint Government Bldg., 1-1-8 Hamasaki-cho, Ishigaki City, Okinawa Prefecture
Telepono / FAX 0980-82-2333 / 0980-83-4301 (FAX)
Mga tungkulin Pangkalahatang tungkulin sa pagsusuri ukol sa pananatili / mga tungkulin sa daungan at paliparan
Oras ng pagtanggap Mula 9:00 a.m. hanggang 12:00 p.m., mula 1:00 p.m hanggang 4:00 p.m. (maliban sa Sabado, Linggo, at araw na walang pasok)

Distritong Opisina ng Imigrasyon ng Kadena

Mga nasasakupang rehiyon / prefecture

[Aplikasyon ukol sa pananatili* 1]
Okinawa Prefecture

[Aplikasyon sa pag-isyu ng Sertipiko ng Eligibility* 2]
Okinawa Prefecture

Lokasyon 904-0203
Rotary Bldg. 1, 290-9 Aza-Kadena, Kadena-cho, Nakagami-gun, Okinawa Prefecture
Telepono / FAX 098-957-5252 / 098-957-5005 (FAX)
Mga tungkulin Pangkalahatang tungkulin sa pagsusuri ukol sa pananatili / mga tungkulin sa daungan at paliparan
Oras ng pagtanggap Mula 9:00 a.m. hanggang 12:00 p.m., mula 1:00 p.m hanggang 4:00 p.m. (maliban sa Sabado, Linggo, at araw na walang pasok)

Karagdagang impormasyon

  1. *1 [Mga aplikasyon na nauugnay sa tirahan]
    Bilang isang pangkalahatang tuntunin, ang mga proseso ay maaaring isagawa sa lokal na tanggapan o distritong opisina ng imigrasyon na may kapangyarihan sa address ng dayuhan na siyang aplikante, o sa sangay na opisina na namamahagi ng responsibilidad.
  2. *2 [Pag-apply para sa Sertipiko ng Eligibility]
    Bilang isang pangkalahatang tuntunin, ang lokal na tanggapan o distritong opisina ng imigrasyon na mayroong hurisdiksyon sa lokasyon ng tumatanggap na organisyon na kumikilos bilang ahente ng aplikante at address ng mga kamag-anak. Mangyaring tandaan na may ilang mga sangay na opisina na hindi tumatanggap ng mga aplikasyon para sa Sertipiko ng Eligibility para sa ilang mga istado ng paninirahan.
  3. *3 Para sa mga katanungan o klaripikasyon at iba pa, mangyaring sumangguni sa pinakamalapit na Rehiyunal na Kawanihan ng Serbisyong Imigrasyon o distritong opisina ng imigrasyon o sangay na opisina.
Taas ng page