Rehiyunal na Kawanihan ng Imigrasyon ng Osaka

Ang Rehiyunal na Kawanihan ng Imigrasyon ng Osaka ay binubuo ng punong tanggapan, dalawang distritong opisina ng imigrasyon, at anim na sangay na opisina (kasali ang isang sangay na opisina sa ilalim ng Opisina ng Imigrasyon ng Distrito ng Kobe) na may hurisdiksyon sa Osaka, Kyoto, Hyogo (hurisdiksyon ng Opisina ng Imigrasyon ng Distrito ng Kobe), Nara, Shiga, at Wakayama.

Paalala

Mga nasasakupang rehiyon / prefecture

[Aplikasyon ukol sa pananatili* 1]
Shiga, Kyoto, Osaka, Hyogo, Nara, Wakayama

[Aplikasyon sa pag-isyu ng Sertipiko ng Eligibility* 2]
Shiga, Kyoto, Osaka, Hyogo, Nara, Wakayama

Lokasyon 559-0034
1-29-53 Nankokita, Suminoe Ward, Osaka City, Osaka
Oras ng pagtanggap 9:00 a.m. hanggang 4:00 p.m. (maliban sa Sabado, Linggo, at araw na walang pasok)
Opisyal na pangalan Numero ng Telepono/FAX Mga tungkulin
Dibisyon ng Pangkalahatang Gawain 06-4703-2100 / 06-4703-2262 (FAX) General Affairs Department / Human Resources Department, kahilingan para sa pagsisiwalat ng mga pang-administratibong dokumento, atbp.
Seksyon ng accounting 06-4703-2162 Accounting / Bookkeeping
Departamento ng Koordinasyon sa Pagsisiyasat 06-4703-2115 Aplikasyon o notipikasyon ukol sa muling pagpasok ng bansa, residence card / notipikasyon tungkol sa katayuan ng aktibidad atbp. ng mid hanggang pangmatagalang residente.
Departamento ng Koordinasyon sa Pagsisiyasat
(May kaugnayan sa barko)
06-4703-2152 Mga tungkulin sa daungan
Departamento ng Pagsusuri ng Permanenteng Paniirahan 06-4703-2190 Pagsusuri ukol sa pananatili (Hapon, asawa o anak ng permanenteng residente, paninirahan, permanenteng pananatili atbp.), mga tungkulin ukol sa pagkilala ng refugee
Departamento ng Pagsusuri sa Pagtrabaho
(In-charge o may-bahala sa unang sector sa pagtrabaho)
06-4703-2101 Pagsusuri ukol sa pananatili (katayuan ng pagtrabaho maliban sa Tinukoy na bihasang manggagawa)
Departamento ng Pagsusuri sa Pagtrabaho
(In-charge o may-bahala sa pangalawang sector sa pagtrabaho)
06-4703-2195 Pagsusuri ukol sa pananatili (Tinukoy na bihasang manggagawa), pagrehistro ng Rehistradong organisasyong pangtulong
Departamento ng Exchange Program at Training Examination 06-4703-2158 Pagsusuri ukol sa pananatili (Internasyonal na estudyante / mga kultural na aktibidad)
Departamento ng Exchange Program at Training Examination
(Trainee, pansamantalang in-charge o may-bahala)
06-4703-2149 Pagsusuri ukol sa pananatili (Trainee / Pansamantalang bisita)
Departamento ng mga Apela 06-4703-2167 Mga tungkulin ukol sa deportasyon (pagsusuri sa mga paglabag, paglilitis atbp., pansamantalang paglaya), tungkulin ukol sa kahilingan para sa administratibong pagsusuri sa mga refugee
*Mula 9:00 a.m. hanggang 12:00 p.m. ng umaga, mula 1:00 p.m hanggang 4:00 p.m. ng hapon (maliban sa Sabado, Linggo, at araw na walang pasok)
Departamento ng Paghahanap ng Katunayan 06-4703-2139 Pagsisiyasat sa katotohanan ukol sa pagsusuri sa pananatili
Departamento ng Pamamahala ng Impormasyon 06-4703-2155 Pamamahala ng record ng eksaminasyon
Departamento ng Pamamahala ng Pagpaplano 06-4703-2275 Mga tungkulin ukol sa deportasyon
Unang Departamento ng Pagsisiyasat 06-4703-2170 Mga tungkulin ukol sa deportasyon (pagtukoy nito)
Pangalawang Departamento ng Pagsisiyasat 06-4703-2178 Mga tungkulin ukol sa deportasyon (Pahayag ukol sa patawag)
*Mula 9:00 a.m. hanggang 12:00 p.m. ng umaga, mula 1:00 p.m hanggang 4:00 p.m. ng hapon (maliban sa Sabado, Linggo, at araw na walang pasok)
Departamento/Dibisyon ng Pagtrato 06-4703-2183 Mga tungkulin ukol sa deportasyon (pagtrato ng mga na-detensyon)
*Mula 9:00 a.m. hanggang 12:00 p.m. ng umaga, mula 1:00 p.m hanggang 4:00 p.m. ng hapon (maliban sa Sabado, Linggo, at araw na walang pasok)
Departamento ng Ehekutibo 06-4703-2181 Mga tungkulin ukol sa deportasyon (pagpapauwi)

Silid ng Sangay ng Ibaraki (Dibisyon ng Pagkontrol sa Pamamahala ng Imigrasyon)

(Lokasyon)
567-0071
1-11-1 Koriyama, Ibaraki City, Osaka Prefecture

 

Pamamahala ng record ng eksaminasyon

Hindi isinasagawa sa Ibaraki office ang pagsusuri na ugnay sa pananatili.

Distritong Opisina ng Imigrasyon ng Otsu

Mga nasasakupang rehiyon / prefecture

[Aplikasyon ukol sa pananatili* 1]
Shiga, Kyoto

[Aplikasyon sa pag-isyu ng Sertipiko ng Eligibility* 2]
Shiga, Kyoto

Lokasyon 520-0044
6th Floor, Otsu Biwako Joint Government Building, 3-1-1 Kyomachi, Otsu City, Shiga Prefecture
Telepono / Fax 077-511-4231 / 077-524-8903 (FAX)
Mga tungkulin Pangkalahatang tungkulin sa pagsusuri ukol sa pananatili
Oras ng pagtanggap Mula 9:00 a.m. hanggang 12:00 p.m. ng umaga, mula 1:00 p.m hanggang 4:00 p.m. ng hapon (maliban sa Sabado, Linggo, at araw na walang pasok)

Distritong Opisina ng Imigrasyon ng Kyoto

Mga nasasakupang rehiyon / prefecture

[Aplikasyon ukol sa pananatili* 1]
Kyoto, Shiga

[Aplikasyon sa pag-isyu ng Sertipiko ng Eligibility* 2]
Kyoto, Shiga

Lokasyon 606-8395
Kyoto Second Regional Joint Government Building, 34-12 Higashimarutacho, Kawabata Higashiiru Marutamachi, Sakyo-ku, Kyoto City, Kyoto Prefecture
Telepono / Fax 075-752-5997 / 075-762-2121 (FAX)
Mga tungkulin Pangkalahatang tungkulin sa pagsusuri ukol sa pananatili
Oras ng pagtanggap Mula 9:00 a.m. hanggang 12:00 p.m. ng umaga, mula 1:00 p.m hanggang 4:00 p.m. ng hapon (maliban sa Sabado, Linggo, at araw na walang pasok)

Distritong Opisina ng Imigrasyon ng Maizuru-ko

Mga nasasakupang rehiyon / prefecture

[Aplikasyon ukol sa pananatili* 1]
Kyoto, Hyogo

[Aplikasyon sa pag-isyu ng Sertipiko ng Eligibility* 2]
Kyoto, Hyogo

Lokasyon 624-0946
Maizuru Port Joint Government Building, 901 Shimofukui, Maizuru City, Kyoto
Telepono / Fax 0773-75-1149 / 0773-75-7142 (FAX)
Mga tungkulin Pangkalahatang tungkulin sa pagsusuri ukol sa pananatili / mga tungkulin sa daungan
Oras ng pagtanggap Mula 9:00 a.m. hanggang 12:00 p.m. ng umaga, mula 1:00 p.m hanggang 4:00 p.m. ng hapon (maliban sa Sabado, Linggo, at araw na walang pasok)

Distritong Opisina ng Imigrasyon ng Nara

Mga nasasakupang rehiyon / prefecture

[Aplikasyon ukol sa pananatili* 1]
Nara, Wakayama

[Aplikasyon sa pag-isyu ng Sertipiko ng Eligibility* 2]
Nara, Wakayama

Lokasyon 630-8305
Nara No. 2 Legal Affairs General Government Building, 3-4-1 Higashikidera-Cho, Nara City, Nara Prefecture
Telepono / Fax 0742-23-6501 / 0742-23-6602 (FAX)
Mga tungkulin Pangkalahatang tungkulin sa pagsusuri ukol sa pananatili
Oras ng pagtanggap Mula 9:00 a.m. hanggang 12:00 p.m. ng umaga, mula 1:00 p.m hanggang 4:00 p.m. ng hapon (maliban sa Sabado, Linggo, at araw na walang pasok)

Distritong Opisina ng Imigrasyon ng Wakayama

Mga nasasakupang rehiyon / prefecture

[Aplikasyon ukol sa pananatili* 1]
Wakayama, Nara

[Aplikasyon sa pag-isyu ng Sertipiko ng Eligibility* 2]
Wakayama, Nara

Lokasyon 640-8287
Wakayama Port Joint Government Building, 6-22-2 Chikko, Wakayama City, Wakayama Prefecture
Telepono / Fax 073-422-8778 / 073-422-8779 (FAX)
Mga tungkulin Pangkalahatang tungkulin sa pagsusuri ukol sa pananatili / mga tungkulin sa daungan
Oras ng pagtanggap Mula 9:00 a.m. hanggang 12:00 p.m. ng umaga, mula 1:00 p.m hanggang 4:00 p.m. ng hapon (maliban sa Sabado, Linggo, at araw na walang pasok)

Karagdagang impormasyon

  1. *1 [Mga aplikasyon na nauugnay sa tirahan]
    Bilang isang pangkalahatang tuntunin, ang mga proseso ay maaaring isagawa sa lokal na tanggapan o distritong opisina ng imigrasyon na may kapangyarihan sa address ng dayuhan na siyang aplikante, o sa sangay na opisina na namamahagi ng responsibilidad.
  2. *2 [Pag-apply para sa Sertipiko ng Eligibility]
    Bilang isang pangkalahatang tuntunin, ang lokal na tanggapan o distritong opisina ng imigrasyon na mayroong hurisdiksyon sa lokasyon ng tumatanggap na organisyon na kumikilos bilang ahente ng aplikante at address ng mga kamag-anak. Mangyaring tandaan na may ilang mga sangay na opisina na hindi tumatanggap ng mga aplikasyon para sa Sertipiko ng Eligibility para sa ilang mga istado ng paninirahan.
  3. *3 Para sa mga katanungan o klaripikasyon at iba pa, mangyaring sumangguni sa pinakamalapit na Rehiyunal na Kawanihan ng Serbisyong Imigrasyon o distritong opisina ng imigrasyon o sangay na opisina.

Kailangan mo ng Adobe Reader para mabasa ang mga PDF na dokumento.
Kapag hindi makita ang dokumento nang maayos, subukan gamitin ang pinakabagong bersyon.

Taas ng page