Rehiyunal na Kawanihan ng Imigrasyon ng Takamatsu

Ang Rehiyunal na Kawanihan ng Imigrasyon ng Takamatsu ay binubuo ng punong tanggapan at tatlong sangay na opisina na may hurisdiksyon sa Kagawa Prefecture, Ehime Prefecture, Tokushima Prefecture at Kochi Prefecture.

Mga nasasakupang rehiyon / prefecture

[Aplikasyon ukol sa pananatili* 1]
Tokushima Prefecture, Kagawa Prefecture, Ehime Prefecture, Kochi Prefecture

[[Aplikasyon sa pag-isyu ng Sertipiko ng Eligibility* 2]
Tokushima Prefecture, Kagawa Prefecture, Ehime Prefecture, Kochi Prefecture

Lokasyon 760-0033
Takamatsu Legal Affairs Joint Government Bldg, 1-1 Marunouchi, Takamatsu City, Kagawa Prefecture
Oras ng pagtanggap Mula 9:00 a.m. hanggang 12:00 p.m., mula 1:00 p.m hanggang 4:00 p.m. (maliban sa Sabado, Linggo, at araw na walang pasok)
Opisyal na pangalan Numero ng Telepono / FAX Mga tungkulin
Dibisyon ng Pangkalahatang Gawain 087-822-5852 / 087-826-1341 (FAX) General Affairs Department / Human Resources Department / Accounting atbp.
Departamento ng Pagsusuri 087-822-5851 Pangkalahatang tungkulin sa pagsusuri ukol sa pananatili / mga tungkulin sa daungan at paliparan
(Mula 9:00 a.m. hanggang 4:00 p.m. (maliban sa Sabado, Linggo, at araw na walang pasok)
Departamento ng Seguridad 087-822-5879 Mga tungkulin ukol sa deportasyon

Distritong Opisina ng Imigrasyon ng Komatsushima-ko

Mga nasasakupang rehiyon / prefecture

[Aplikasyon ukol sa pananatili* 1]
Tokushima Prefecture, Kagawa Prefecture, Kochi Prefecture

[[Aplikasyon sa pag-isyu ng Sertipiko ng Eligibility* 2]
Tokushima Prefecture, Kagawa Prefecture, Kochi Prefecture

Lokasyon 773-0001
Komatsujima Port Joint Government Bldg., 1-11 Komatsujimacho Sotobiraki, Komatsujima City, Tokushima Prefecture
Telepono / FAX 08853-2-1530 / 08853-3-0672 (FAX)
Mga tungkulin Pangkalahatang tungkulin sa pagsusuri ukol sa pananatili / mga tungkulin sa daungan
Oras ng pagtanggap Mula 9:00 a.m. hanggang 12:00 p.m., mula 1:00 p.m hanggang 4:00 p.m. (maliban sa Sabado, Linggo, at araw na walang pasok)

Distritong Opisina ng Imigrasyon ng Matsuyama

Mga nasasakupang rehiyon / prefecture

[Aplikasyon ukol sa pananatili* 1]
Ehime Prefecture, Kochi Prefecture

[[Aplikasyon sa pag-isyu ng Sertipiko ng Eligibility* 2]
Ehime Prefecture, Kochi Prefecture

Lokasyon 790-0066
Matsuyama Local Joint Government Bldg. 1F, 188-6 Miyatamachi, Matsuyama City, Ehime Prefecture
Telepono / FAX 089-932-0895 / 089-932-0876 (FAX)
Mga tungkulin Pangkalahatang tungkulin sa pagsusuri ukol sa pananatili / mga tungkulin sa daungan at paliparan
Oras ng pagtanggap Mula 9:00 a.m. hanggang 12:00 p.m., mula 1:00 p.m hanggang 4:00 p.m. (maliban sa Sabado, Linggo, at araw na walang pasok)

Distritong Opisina ng Imigrasyon ng Kochi

Mga nasasakupang rehiyon / prefecture

[Aplikasyon ukol sa pananatili* 1]
Kochi Prefecture, Tokushima Prefecture

[[Aplikasyon sa pag-isyu ng Sertipiko ng Eligibility* 2]
Kochi Prefecture, Tokushima Prefecture

Lokasyon 780-0850
Kochi General Legal Affairs Joint Government Bldg. 1F, 1-4-1 Marunouchi, Kochi City, Kochi Prefecture
Telepono / FAX 088-871-7030 / 088-871-7033 (FAX)
Mga tungkulin Pangkalahatang tungkulin sa pagsusuri ukol sa pananatili / mga tungkulin sa daungan at paliparan
Oras ng pagtanggap Mula 9:00 a.m. hanggang 12:00 p.m., mula 1:00 p.m hanggang 4:00 p.m. (maliban sa Sabado, Linggo, at araw na walang pasok)

Karagdagang impormasyon

  1. *1 [Mga aplikasyon na nauugnay sa tirahan]
    Bilang isang pangkalahatang tuntunin, ang mga proseso ay maaaring isagawa sa lokal na tanggapan o distritong opisina ng imigrasyon na may kapangyarihan sa address ng dayuhan na siyang aplikante, o sa sangay na opisina na namamahagi ng responsibilidad.
  2. *2 [Pag-apply para sa Sertipiko ng Eligibility]
    Bilang isang pangkalahatang tuntunin, ang lokal na tanggapan o distritong opisina ng imigrasyon na mayroong hurisdiksyon sa lokasyon ng tumatanggap na organisyon na kumikilos bilang ahente ng aplikante at address ng mga kamag-anak. Mangyaring tandaan na may ilang mga sangay na opisina na hindi tumatanggap ng mga aplikasyon para sa Sertipiko ng Eligibility para sa ilang mga istado ng paninirahan.
  3. *3 Para sa mga katanungan o klaripikasyon at iba pa, mangyaring sumangguni sa pinakamalapit na Rehiyunal na Kawanihan ng Serbisyong Imigrasyon o distritong opisina ng imigrasyon o sangay na opisina.
Taas ng page