Opisina ng Imigrasyon ng Distrito ng Yokohama

Ang Opisina ng Imigrasyon ng Distrito ng Yokohama ng Rehiyunal na Kawanihan ng Imigrasyon ng Tokyo ay binubuo ng punong tanggapan at isang sangay na opisina na may huridiksyon sa Kanagawa.

Paalala

Mga nasasakupang rehiyon / prefecture

[Aplikasyon ukol sa pananatili* 1]
Kanagawa

[Aplikasyon sa pag-isyu ng Sertipiko ng Eligibility* 2]
Kanagawa

Lokasyon 236-0002
10-7 Torihama-Cho, Kanazawa-ku, Yokohama City, Kanagawa
Telepono / Fax 0570-045259 (IP na Telepono/Mula sa ibang bansa: 045-769-1729) / 045-775-5170 (FAX)
Oras ng pagtanggap

9:00 a.m. hanggang 4:00 p.m. (maliban sa Sabado, Linggo, at araw na walang pasok)

Ngunit, ang pagdalaw o pagbibigay ng mga gamit sa na-detensyon ay maaari lamang gawin mula 9:00 a.m. hanggang 11:00 a.m. ng umaga at mula 1:00 p.m. hanggang 3:00 p.m ng hapon (maliban sa Sabado, Linggo, at araw na walang pasok)

Opisyal na pangalan Numero ng Telepono/FAX Numero ng departamento Mga tungkulin
Dibisyon ng Pangkalahatang Gawain 0570-045259 10 General Affairs Department / Human Resources Department / Accounting
Departamento ng Empleo at Permanenteng Paninirahan 0570-045259 20 Pangkalahatang tungkulin sa pagsusuri ukol sa pananatili (Pagtrabaho / Permanenteng Residente)
Departamento ng Exchange Program at Training Examination 0570-045259 30 Katulad ng nasa itaas (Internasyonal na estudyante / Trainee / Pansamantalang bisita) / Mga tungkulin sa daungan
Departamento ng mga Apela 0570-045259 40 Kabuuan ukol sa pagsusuri sa mga paglabag
Departmento ng Pamamahala sa Pagpaplano at Pagsusuri 0570-045259 50 Mga tungkulin ukol sa deportasyon (Pahayag ukol sa patawag)
0570-045259 60 Mga tungkulin ukol sa deportasyon (tanungan ng impormasyon)
Departamento ng Pagtrato at Ehekutibo 0570-045259 70 Mga tungkulin ukol sa deportasyon (may-bahala sa plano sa pagtrato, pagdalaw)
0570-045259 80 Mga tungkulin ukol sa deportasyon (pagpapatupad)

Silid ng Sangay ng Yokohama

(Lokasyon)
231-0002
Yokohama No. 2 Port Joint Government Building, 1-1 Kaigandori, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa

045-211-0365

Mga tungkulin sa daungan

Distritong Opisina ng Imigrasyon ng Kawasaki

Mga nasasakupang rehiyon / prefecture

[Aplikasyon ukol sa pananatili* 1]
Kanagawa, Machida City, Tokyo, Komae City, Tama City, Inagi City

[Aplikasyon sa pag-isyu ng Sertipiko ng Eligibility* 2]
Kanagawa, Machida City, Tokyo, Komae City, Tama City, Inagi City

Lokasyon 215-0021
Kawasaki West Joint Government Building, 1-3-14 Kamiasao, Asao-ku, Kawasaki City, Kanagawa
Telepono / Fax 044-965-0012 / 044-965-0014 (FAX)
Mga tungkulin Pangkalahatang tungkulin sa pagsusuri ukol sa pananatili
Oras ng pagtanggap 9:00 a.m. hanggang 4:00 p.m. (maliban sa Sabado, Linggo, at araw na walang pasok)

Karagdagang impormasyon

  1. *1 [Mga aplikasyon na nauugnay sa tirahan]
    Bilang isang pangkalahatang tuntunin, ang mga proseso ay maaaring isagawa sa lokal na tanggapan o distritong opisina ng imigrasyon na may kapangyarihan sa address ng dayuhan na siyang aplikante, o sa sangay na opisina na namamahagi ng responsibilidad.
  2. *2 [Pag-apply para sa Sertipiko ng Eligibility]
    Bilang isang pangkalahatang tuntunin, ang lokal na tanggapan o distritong opisina ng imigrasyon na mayroong hurisdiksyon sa lokasyon ng tumatanggap na organisyon na kumikilos bilang ahente ng aplikante at address ng mga kamag-anak. Mangyaring tandaan na may ilang mga sangay na opisina na hindi tumatanggap ng mga aplikasyon para sa Sertipiko ng Eligibility para sa ilang mga istado ng paninirahan.
  3. *3 Para sa mga katanungan o klaripikasyon at iba pa, mangyaring sumangguni sa pinakamalapit na Rehiyunal na Kawanihan ng Serbisyong Imigrasyon o distritong opisina ng imigrasyon o sangay na opisina.

Kailangan ang Adobe Reader sa pagbabasa ng PDF na file.
Kapag hindi malinaw ang kinalalabasan, gamitin ang pinakabagong bersyon.

Taas ng page