Pag-apply para sa rekognisyon bilang refugee

Pangalan ng proseso Pag-apply para sa rekognisyon ng istadong refugee
Basehan ng proseso Convention ukol sa istado ng refugee (itutukoy mula dito bilang "Refugee Convention") o Protocol ukol sa istado ng refugee (itutukoy mula dito bilang "Refugee Protocol")
Batas sa Pagkontrol sa Imigrasyon at Rekognisyon ng Refugee Artikulo 61-2
Mga taong kasali sa proseso Mga dayuhan na naninirahan sa Japan
Panahon ng pag-sumite  
Paraan ng pag-sumite Mangyaring punan ang mga kinakailangang impormasyon sa application form, ihanda ang mga ilalakip na dokumento, at bilang prinsipyo, ang mag-aapply na indibidwal mismo ang dapat na magsumite sa window ng Rehiyunal na Opisina ng Imigrasyon at Pagkontrol ng Paninirahan. Kung ang aplikante ay wala pang 16 taong gulang, o kung ang aplikante ay hindi maaaring magsumite dahil sa sakit o iba pang mga kadahilanan, maaaring mag-apply ang isang kamag-anak bilang kinatawan ng aplikante.
Bayad Walang bayad na kailangan
Nakalakip na mga dokumento / bilang ng mga kopya
 • Isang kopya ng Dokumento na nagpapatunay na ang aplikante ay isang refugee (o isang pahayag na nag-aangking isang refugee) 
 • Dalawang piraso ng Litrato (kuha sa loob ng tatlong buwan bago ang petsa ng pagsumite, 4 cm ang haba x 3 cm ang sukat, hindi naka-sombrero, harap na pang-itaas na katawan na may nakasulat na pangalan sa likod) (gayunpaman, tatlong piraso kung hindi pa nakakakuha ng istado ng paninirahan )
 • Kailangan ipakita ang mga sumusunod na dokumento.
  1. Pasaporte o Sertipiko ng Istado ng Paninirahan (Kung hindi ito maaaring maipakita, magsumite ng isang dokumento ng kasulatan na nakasaad ang dahilan kung bakit hindi maipapakita)
  2. Residence card (kung may hawak na residence card)
  3. Ang mga dayuhan na mayroong permiso para sa pansamantalang paglapag, paglapag para sa mga tripulante, paglapag para sa emerhensiya, paglapag para sa nanganganib, o pansamantalang pagkanlong

  (Tandaan) Para sa mga dayuhan na nasa pansamantalang paglaya, permit ng pansamantalang paglaya

Form ng notipikasyon
Halimbawa ng pamamaraan ng paglalarawan / halimbawa ng paglalarawan Maaaring makipag-ugnay sa Rehiyunal na Opisina ng Imigrasyon at Pagkontrol ng Paninirahan
Lugar kung saan isusumite ang aplikayson Maaaring makipag-ugnay sa Rehiyunal na Opisina ng Imigrasyon at Pagkontrol ng Paninirahan na may hurisdiksyon sa lugar na tinitirhan (Rehiyunal na Opisina ng Imigrasyon at Pagkontrol ng Paninirahan ) o Sentro ng impormasyon ng imigrasyon (Telepono: 0570-013904)
Oras ng pagtanggap Umaga: 9:00 am hanggang 12:00 pm, Hapon: 1:00 pm hanggang 4:00 pm sa araw ng trabaho
(Maaaring mayroon nang naka-set na araw o oras ayon sa pamamaraan, kaya makipag-ugnay muna sa Rehiyunal na Opisina ng Imigrasyon at Pagkontrol ng Paninirahan )
Tanggapan ng mga katanungan Rehiyunal na Opisina ng Imigrasyon at Pagkontrol ng Paninirahan
Mga pamantayan sa pagsusuri Kinikilala bilang refugee batay sa mga angkop ng Artikulo 1 ng Refugee Convention o Artikulo 1 ng Refugee Protocol
Standard na haba ng proseso Anim na buwan
Paano mag-apela Ang mga kahilingan para sa administratibong pagsusuri ay ituturo sa oras ng abiso ng disposisyon para sa pag-aplay para sa rekognisyon bilang refugee.

Mga pamamaraan para sa rekognisyon bilang refugee (bersyon sa maraming wika)

Kailangan ang Adobe Reader sa pagbabasa ng PDF na file.
Kapag hindi malinaw ang kinalalabasan, gamitin ang pinakabagong bersyon.

Taas ng page