Aplikasyon para sa dokumento ng paglalakbay ng refugee

Pangalan ng proseso Aplikasyon para sa dokumento ng paglalakbay ng refugee
Basehan ng proseso Artikulo 28 ng Convention na nauugnay sa Katayuan ng mga Refugee at Annex nito
Batas sa Pagkontrol sa Imigrasyon at Rekognisyon ng Refugee Artikulo 61-2-12
Mga taong kasali sa proseso Ang mga dayuhan na naninirahan sa Japan na kinilala bilang refugee
Panahon ng pag-sumite Wala
Paraan ng pag-sumite Mangyaring punan ang mga kinakailangang impormasyon sa application form, ihanda ang mga ilalakip na dokumento, at bilang prinsipyo, ang mag-aapply na indibidwal mismo ang dapat na magsumite sa window ng Rehiyunal na Opisina ng Imigrasyon at Pagkontrol ng Paninirahan. Kung ang aplikante ay wala pang 16 taong gulang, o kung ang aplikante ay hindi maaaring magsumite dahil sa sakit o iba pang mga kadahilanan, maaaring mag-apply ang isang kamag-anak bilang kinatawan ng aplikante.
Bayad Kailangan ang 5,000 yen sa pag-isyu nito. Slip ng bayad (PDF) (Hapon, Ingles)PDF Slip ng bayad (Excel) (Hapon, Ingles)Excel
Nakalakip na mga dokumento / bilang ng mga kopya
  • Dalawang piraso ng Litrato (5 cm x 5 cm parisukat, walang sombrero, harap ng itaas na katawan, na may pangalan at petsa ng kapanganakan sa likod, na kinunan sa loob ng 6 na buwan bago ang araw ng pagsumite)
  • Kailangan ipakita ang mga sumusunod na dokumento.
    1. Pasaporte o sertipiko ng istado ng paninirahan (Magsumite ng isang kopya ng dokumento ng kasulatan na nakasaad ang dahilan kung bakit hindi pwedeng ipakita ang mga ito)
    2. Residence card
    3. Sertipiko ng Istado ng Refugee
Form ng notipikasyon
Halimbawa ng pamamaraan ng paglalarawan / halimbawa ng paglalarawan Maaaring makipag-ugnay sa Rehiyunal na Opisina ng Imigrasyon at Pagkontrol ng Paninirahan
Lugar kung saan isusumite ang aplikayson Maaaring makipag-ugnay sa Rehiyunal na Opisina ng Imigrasyon at Pagkontrol ng Paninirahan na may hurisdiksyon sa lugar na tinitirhan (Rehiyunal na Opisina ng Imigrasyon at Pagkontrol ng Paninirahan ) o Sentro ng impormasyon ng imigrasyon (Telepono: 0570-013904)
Oras ng pagtanggap Umaga: 9:00 am hanggang 12:00 pm, Hapon: 1:00 pm hanggang 4:00 pm sa araw ng trabaho
(Maaaring mayroon nang naka-set na araw o oras ayon sa pamamaraan, kaya makipag-ugnay sa Rehiyunal na Opisina ng Imigrasyon at Pagkontrol ng Paninirahan)
Tanggapan ng mga katanungan Rehiyunal na Opisina ng Imigrasyon at Pagkontrol ng Paninirahan
Mga pamantayan sa pagsusuri Batas sa Pagkontrol sa Imigrasyon at Rekognisyon ng Refugee Artikulo 61-2-12
Standard na haba ng proseso Mga dalawang linggo
Paano mag-apela N/A

Kailangan ang Adobe Reader sa pagbabasa ng PDF na file.
Kapag hindi malinaw ang kinalalabasan, gamitin ang pinakabagong bersyon.

Taas ng page