Notipikasyon ng mga pagbabago sa mga item sa Residence Card maliban sa tirahan

Pangalan ng proseso Notipikasyon ng mga pagbabago sa mga item sa Residence Card maliban sa tirahan
Basehan ng proseso Batas sa Pagkontrol sa Imigrasyon at Rekognisyon ng Refugee (itutukoy bilang "Batas sa Pagkontrol sa Imigrasyon" mula dito) Artikulo 19-10
Mga magsusumite Mga Mid hanggang pangmatagalang residente na may pagbabago sa pangalan, petsa ng kapanganakan, kasarian o nasyonalidad / rehiyon
Panahon ng notipikasyon Sa loob ng 14 na araw mula sa petsa ng pagbabago ng mga nasa itaas na item
Nagsumite ng notipikasyon
 1. Taong mismong nagsumite ng notipikasyon (maliban sa hindi umabot ng 16 taong gulang ang edad)
 2. Proxy
  1. Kung ang gumawa ng notipikasyon ay hindi umabot sa 16 taong gulang o may sakit (Note 1) o iba pang dahilan na hindi ito pwedeng tumugon sa patawag, maaring humalili ang isang kamag-anak na higit sa 16 taong gulang ang edad.
  2. Kamag-anak na may 16 taong gulang pataas na naninirahan kasama ang nagsumite ng notipikasyon (Note 2)
 3. Kinatawan
  1. Ang mga sumusunod ay naaprubahan ng Direktor-Heneral ng Rehiyunal na Kawanihan ng Serbisyong Imigrasyon bilang kinatawan ng mag-aplay at nakatanggap ng kahilingan mula sa gumawa ng notipikasyon.
   1. Mga empleyo/trabaho ng institusyong pinapatakbo ng nagsumite ng notipikasyon o ang pinapasukan na institusyon.
   2. Mga empleyado ng mga institusyon kung saan ang nagsumite ng notipikasyon ay sumasailalim sa pagsasanay bilang trainee o edukasyon.
   3. Mga empleyado ng mga samahan na nangangasiwa ng mga aktibidad para sa mga dayuhan upang makakuha ng mga kasanayan, teknolohiya, o kaalaman.
   4. Ang mga empleyado ng mga public interest na korporasyon na naglalayon na maayos na tanggapin ang mga dayuhan.
  2. Mga abogado o notaryo publiko na nagsumite sa Direktor-Heneral ng Rehiyunal na Kawanihan ng Serbisyong Imigrasyon at nakatanggap ng kahilingan mula sa nag-abiso.
  3. Legal na kinatawan ng nagsumite ng notipikasyon (hindi kasama ang mga kamag-anak na naninirahan na nahulog sa ilalim ng 2a. sa itaas)
  4. Kung ang taong nagsumite ng notipikasyon ay nasa edad na 16 at pababa o hindi maaaring tumugon sa patawag nang mag-isa dahil sa karamdaman (Note 1) o iba pang mga kadahilanan, ang Direktor-Heneral ng Rehiyunal na Kawanihan ng Serbisyong Imigrasyon ay magtatalaga ng kamag-anak o kasamang naninirahan na nararapat humalili.

(Note 1) Sa kaso ng "sakit", mangyaring magdala ng sertipiko ng medikal atbp bilang materyal ng katibayan.
(Note 2) Sa kaso ng paghalili batay sa kahilingan, hinihiling na magdala ng Power of attorney (Hapon, Ingles) PDF bilang katibayan.

Tumatanggap ng Residence card Katulad ng nasa itaas
Bayad Walang bayad na kailangan
Mga kinakailangang dokumento
 • Dokumento ng notipikasyon
 • Litrato (isang piraso, isulat ang pangalan sa likuran ng litrato batay sa mga susunod na pamantayan, ilakip ito sa form ng notipikasyon at isumite)
  Hindi kailangang magsumite ng litrato ang mga aplikante na wala pang 16 taong gulang.
  (Batayang sukat: milimetro)
  Sukat ng litrato
  1. Litrato ng mismong nagsumite ng notipikasyon
  2. Ang sukat sa bahagi na hindi kasama ang mga gilid ay dapat alinsunod sa mga sukat na nakasaad sa itaas na ilustrasyon (ang mga sukat ng mukha ay mula sa tuktok ng ulo (kabilang ang buhok) hanggang sa dulo ng baba).
  3. Litrato na nakaharap at walang sombrero.
  4. Litrato na walang background (kabilang ang mga anino)
  5. Litrato na malinaw.
  6. Litrato na kinuha sa loob ng 3 buwan bago ang petsa ng pagsumite.
 • Mga dokumento na nagpapatunay na ang mga item na inilarawan ay nagbago.
  1. Pagbabago ng pangalan dahil sa pagpakasal.
   Sertipiko ng kasal o pasaporte kung saan nakasaad ang bagong pangalan (isang kopya ng rehistro ng pamilya kung kasal ka sa isang Hapon)
  2. Pagpapalit ng nasyonalidad / rehiyon
   Pasaporte ng bagong nakuhang nasyonalidad (mangyaring dalhin din ang dating pasaporte, kung mayroon)
  3. Kapag binago ang pangalan atbp. dahil sa iba pang mga kadahilanan
   Sertipiko ng kapanganakan o pasaporte kung saan nakasaad ang pagbabago ng pangalan ayun sa mga papeles ng korte.

  (Note) Kung ang pasaporte ay hindi pa naitama o muling na-isyu, maaaring hindi ito maibigay sa loob ng isang araw.

 • Form ng aplikasyon para sa pangalan sa kanji na nakasaad sa Residence card (kung nais isulat ang kanji ng pangalan)PDF (Hapon, Ingles)PDF Excel (Hapon, Ingles)Excel
 • Ipakita ang pasaporte (o sertipiko ng istado ng paninirahan)
 • Ipakita ang kasalukuyang hawak na Residence card
  * Kung ang isang tao maliban sa gumawa ng notipikasyon ay nagsumite ng abiso ukol sa mga item sa Residence card na nagbago maliban sa paninirahan, mangyaring magdala ng isang kopya ng Residence card.
 • Kung hindi maaaring maipakita ang pasaporte (o patunay ng istado ng paninirahan), kailangan ang isang pahayag ng dahilan na nagsasaad kung bakit hindi maipakita
 • Pagpapakita ng mga dokumento na nagpapatunay sa pagkakakilanlan (kapag ang ahente ang nagsumite ng aplikasyon)
  Kung ang Residence card ay hindi naibigay sa loob ng isang araw at matatanggap sa ibang araw, mangyaring isumite ang mga sumusunod na dokumento.
 • Resibo ng pagtanggap
 • Pasaporte (o sertipiko ng Istado ng paninirahan)
 • Ipakita ang kasalukuyang hawak na Residence card
 • Ipakita ang mga dokumento na nagpapatunay sa pagkakakilanlan
Form ng notipikasyon Dokumento ng notipikasyon na nagsasaad ng mga item na babaguhin sa Residence card PDF (Hapon, Ingles) PDF Excel (Hapon, Ingles) Excel
(Note 1) Maaari itong magamit sa pamamagitan ng pag-print sa Japanese Industrial Standards na A4 na papel.
(Note 2) Maaaring liliit ang pagkakaprint, kaya't alisin ang check mark sa "Reduce page to fit paper size" sa dayalogo bago i-print.
Lugar na pagpapasahan ng notipikasyon Maaaring makipag-ugnay sa Rehiyunal na Opisina ng Imigrasyon at Pagkontrol ng Paninirahan na may hurisdiksyon sa lugar na tinitirhan (Rehiyunal na Opisina ng Imigrasyon at Pagkontrol ng Paninirahan) o Sentro ng impormasyon ng imigrasyon (Telepono: 0570-013904)
Oras ng pagtanggap Umaga: 9:00 am hanngang 12:00 pm, Hapon: 1:00 pm hanggang 4:00 pm sa araw ng trabaho
(Maaaring mayroon nang naka-set na araw o oras ayon sa pamamaraan, kaya naman makipag-ugnay sa Rehiyunal na Opisina ng Imigrasyon at Pagkontrol ng Paninirahan) o Sentro ng impormasyon ng imigrasyon (Ingles) (Telepono: 0570-013904)
Tanggapan ng mga katanungan Maaaring makipag-ugnay sa Rehiyunal na Opisina ng Imigrasyon at Pagkontrol ng Paninirahan o Sentro ng impormasyon ng imigrasyon (Telepono: 0570-013904)
Mga pamantayan sa pagsusuri Kailangang matugunan ang mga kinakailangan na nakasaad sa Artikulo 19-10 ng Batas sa Pagkontrol sa Imigrasyon
Standard na haba ng proseso Bilang isang pangkalahatang tuntunin, maiisyu ito sa loob ng isang araw
Paano mag-apela N/A

Kailangan ang Adobe Reader sa pagbabasa ng PDF na file.
Kapag hindi malinaw ang kinalalabasan, gamitin ang pinakabagong bersyon.

Taas ng page