Pag-apply para sa muling pag-isyu ng residence card dahil may babaguhin

Pangalan ng proseso Pag-apply para sa muling pag-isyu ng residence card dahil may babaguhin
Basehan ng proseso Batas sa Pagkontrol sa Imigrasyon at Rekognisyon ng Refugee (itutukoy bilang "Batas sa Pagkontrol sa Imigrasyon" mula dito) Artikulo 19-13, huling bahagi ng Talata 1
Mga magsusumite Ang mid hanggang pangmatagalang residente na nais palitan ang hawak na residence card maliban sa dahilanan na ito ay may malaking pinsala o marumi, o ang tala ng IC ay nasira.  
Panahon ng pag-apply Walang nakatakdang panahon
Aplikante
 1. Taong mismong nagsumite ng notipikasyon (maliban sa hindi umabot ng 16 taong gulang ang edad)
 2. Proxy
  1. Kung ang gumawa ng notipikasyon ay hindi umabot sa 16 taong gulang o may sakit (Note 1) o iba pang dahilan na hindi ito pwedeng tumugon sa patawag, maaaring humalili ang isang kamag-anak na higit sa 16 taong gulang ang edad at kasama sa bahay.
  2. Mga kamag-anak na may 16 taong gulang pataas na naninirahan kasama ang nagsumite ng notipikasyon (Note 2) na pinakiusapan ng mismong nagsumite ng notipikasyon
 3. Kinatawan
  1. Ang mga sumusunod ay naaprubahan ng Direktor-Heneral ng Rehiyunal na Kawanihan ng Serbisyong Imigrasyon bilang kinatawan ng mag-apply at nakatanggap ng kahilingan mula sa gumawa ng notipikasyon.
   1. Mga empleyo/trabaho ng institusyong pinapatakbo ng nagsumite ng notipikasyon o ang pinapasukan na institusyon.
   2. Mga empleyado ng mga institusyon kung saan ang nagsumite ng notipikasyon ay sumasailalim sa pagsasanay bilang trainee o edukasyon.
   3. Mga empleyado ng mga samahan na nangangasiwa ng mga aktibidad para sa mga dayuhan upang makakuha ng mga kasanayan, teknolohiya, o kaalaman.
   4. Ang mga empleyado ng mga public interest na korporasyon na naglalayon na maayos na tanggapin ang mga dayuhan.
  2. Mga abogado o notaryo publiko na nagsumite sa Direktor-Heneral ng Rehiyunal na Kawanihan ng Serbisyong Imigrasyon at nakatanggap ng kahilingan mula sa nag-abiso.
  3. Legal na kinatawan ng nagsumite ng notipikasyon (hindi kasama ang mga kamag-anak na naninirahan na nahulog sa ilalim ng 2a. sa itaas)
  4. Kung ang taong nagsumite ng notipikasyon ay nasa edad na 16 pababa o hindi maaaring tumugon sa patawag mag-isa dahil sa karamdaman (Note 1) o iba pang mga kadahilanan, ang Direktor-Heneral ng Rehiyunal na Kawanihan ng Serbisyong Imigrasyon ay magtatalaga ng kamag-anak o kasamang naninirahan na nararapat humalili.

(Note 1) Sa kaso ng "sakit", mangyaring magdala ng sertipiko ng medikal atbp bilang materyal ng katibayan.
(Note 2) Sa kaso ng paghalili batay sa kahilingan, hinihiling na magdala ng Power of attorney (Hapon, Ingles) PDF bilang katibayan.

Tumatanggap ng Residence card Katulad ng nasa itaas
Bayad 1,600 yen (binayaran gamit ang stamp ng kita) slip ng pagbabayad ng bayad PDF (Hapon, Ingles) PDF Excel (Hapon, Ingles)Excel
Mga kinakailangang dokumento
 • Aplikasyon
 • Litrato (isang piraso, isulat ang pangalan sa likuran ng litrato batay sa mga susunod na pamantayan, idikit ito sa form ng notipikasyon at isumite)
  Hindi kailangang magsumite ng litrato ang mga aplikante na wala pang 16 taong gulang.
  (Batayang sukat: milimetro)
  Sukat ng litrato
  1. Litrato ng mismong mag-aapply
  2. Ang sukat sa bahagi na hindi kasama ang mga gilid ay dapat alinsunod sa mga sukat na nakasaad sa itaas na ilustrasyon (ang mga sukat ng mukha ay mula sa tuktok ng ulo (kabilang ang buhok) hanggang sa dulo ng baba).
  3. Litrato na nakaharap at walang sombrero.
  4. Litrato na walang background (kabilang ang mga anino)
  5. Litrato na malinaw.
  6. Litrato na kinuha sa loob ng 3 buwan bago ang petsa ng pagsumite.
 • Form ng aplikasyon para sa pangalan sa kanji na nakasaad sa Residence card (kung nais isulat ang kanji ng pangalan)PDF (Hapon, Ingles)PDF Excel (Hapon, Ingles)Excel
 • Ipakita ang pasaporte (o sertipiko ng istado ng paninirahan)
 • Ipakita ang kasalukuyang hawak na Residence card
  *Kung ang isang tao maliban sa aplikante ay mag-aapply para sa muling pag-isyu ng residence card dahil may babaguhin, mangyaring mag-iwan ng kopya ng residence card na dadalhin ng aplikante.
 • Kung hindi maaaring maipakita ang pasaporte (o patunay ng istado ng paninirahan), kailangan ang isang pahayag ng dahilan na nagsasaad kung bakit hindi maipakita
 • Pagpapakita ng mga dokumento na nagpapatunay sa pagkakakilanlan (kapag ang ahente ang nagsumite ng aplikasyon)
  Kung ang Residence card ay hindi naibigay sa loob ng isang araw at matatanggap sa ibang araw, mangyaring isumite ang mga sumusunod na dokumento.
 • Resibo ng pagtanggap
 • Pasaporte (o sertipiko ng Istado ng paninirahan)
 • Ipakita ang kasalukuyang hawak na Residence card
 • Ipakita ang mga dokumento na nagpapatunay sa pagkakakilanlan
Form ng notipikasyon Aplikasyon sa muling pag-isyu ng residence card PDF (Hapon, Ingles)PDF Excel (Hapon, Ingles)Excel
(Note 1) Maaari itong magamit sa pamamagitan ng pag-print sa Japanese Industrial Standards na A4 na papel.
(Note 2) Maaaring liliit ang pagkakaprint, kaya't alisin ang check mark sa "Reduce page to fit paper size" sa dayalogo bago i-print.
Lugar kung saan mag-aaplay Rehiyunal na Opisina ng Imigrasyon at Pagkontrol ng Paninirahan na may hurisdiksyon sa lugar ng tirahan
Oras ng pagtanggap Umaga: 9:00 am hanngang 12:00 pm, Hapon: 1:00 pm hanggang 4:00 pm sa araw ng trabaho
(Maaaring mayroon nang naka-set na araw o oras ayon sa pamamaraan, kaya naman makipag-ugnay sa Rehiyunal na Opisina ng Imigrasyon at Pagkontrol ng Paninirahan) o Sentro ng impormasyon ng imigrasyon (Telepono: 0570-013904)
Tanggapan ng mga katanungan Maaaring makipag-ugnay sa Rehiyunal na Opisina ng Imigrasyon at Pagkontrol ng Paninirahan o Sentro ng impormasyon ng imigrasyon (Telepono: 0570-013904)
Mga pamantayan sa pagsusuri Kailangang matugunan ang mga kinakailangan na nakasaad sa Artikulo 19-13, huling bahagi ng Talata 1 ng Batas sa Pagkontrol sa Imigrasyon
Standard na haba ng proseso Bilang isang pangkalahatang tuntunin, maiisyu ito sa loob ng isang araw
Paano mag-apela N/A

Kailangan ang Adobe Reader sa pagbabasa ng PDF na file.
Kapag hindi malinaw ang kinalalabasan, gamitin ang pinakabagong bersyon.

Taas ng page