Notipikasyon tungkol sa asawa

Pangalan ng proseso Notipikasyon tungkol sa asawa
Basehan ng proseso Batas sa Pagkontrol sa Imigrasyon at Rekognisyon ng Refugee Artikulo 19-16, bilang 3
Mga taong kasali sa proseso Mid hanggang pangmatagalang residente na ang istado ng paninirahan ay divorced o namatay ang asawa, nananatili kasama ang pamilya (limitado sa mga maaaring magsagawa ng pang-araw-araw na gawain bilang asawa), asawa ng Hapon atbp. (limitado sa mga asawa ng Hapon), asawa ng permanenteng residente atbp. (limitado sa mga asawa ng permanenteng residente).  
Panahon ng notipikasyon Sa loob ng 14 na araw mula sa petsa ng pagbabago ng mga nasa itaas na item
Nagsumite ng notipikasyon Mid hanggang pangmatagalang residente
Mga kinakailangang dokumento
 • Dokumento ng notipikasyon
  (Note) Hindi mahalaga ang format hangga't naiilarawan ang mga item sa notipikasyon, ngunit maaari rin gamitin ang format na nakasaad sa ibaba.
 • Ipakita ang kasalukuyang residence card (isama ang isang kopya ng residence card kung ito’y naipadala sa pamamagitan ng koreo)
  (Note) Hindi kinakailangan na magsumite ng mga materyales na nagpapatunay sa mga item sa notipikasyon.
Format ng mga item sa notipikasyon at mga reperensiya
 1. Format ng reperensiya ng notipikasyon (Ang mga bersyon ng iba’t ibang wika ng mga halimbawa ay ipo-post sa susunod)
  Sumangguni sa paraan ng pagpuno at punan ng tama.
  Format ng reperensiya para sa notipikasyon 1-8 PDF (Hapon, Ingles) PDF Excel (Hapon, Ingles) Excel
  Halimbawa ng format ng reperensiya para sa notipikasyon 1-8 PDF (Hapon)PDF
  (Note 1) Maaari itong magamit sa pamamagitan ng pag-print sa Japanese Industrial Standards na A4 na papel.
  (Note 2) Maaaring liliit ang pagkakaprint, kaya't alisin ang check mark sa "Reduce page to fit paper size" sa dayalogo bago i-print.
 2. Paraan kung paano punan ang mga item sa form ng notipikasyon at reperensiya ng form (Ang mga bersyon ng iba’t ibang wika ay i-popost nang sunud-sunod)
  PDF (Hapon)PDF
Lugar na pagpapasahan ng notipikasyon Kung sa pamamagitan ng internet: Gamitin ang Sistema ng Elektronik na Paunawa ng Ahensya ng mga Serbisyo ng Imigrasyon Opens in a new window para maisumite ang notipikasyon sa pamamagitan ng internet. Bilang karagdagan, kinakailangan irehistro ang impormasyon nang maaga upang ma-access ang sistema ng Elektronik na Paunawa ng Ahensya ng mga Serbisyo ng Imigrasyon.
Kung dadalhin ng direkta sa window: sa pinakamalapit na Rehiyunal na Opisina ng Imigrasyon at Pagkontrol ng Paninirahan o Sentro ng impormasyon ng imigrasyon (0570-013904)
Sa kaso ng pagpapadala sa pamamagitan ng koreo: Mangyaring isama ang isang kopya ng residence card at ipadala ito sa 東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当 Isulat ang katagang "届出書在中" sa harap ng sobre gamit ang pulang ballpen.
  (Address) Yotsuya Tower 14F, 1-6-1 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0004, Japan
     東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当 (sa salitang Hapon)
Oras ng pagtanggap kung direktang dadalhin sa window Mula 9:00 am hanggang 12:00 pm sa umaga at mula 1:00 pm hanggang 4:00 pm sa hapon sa araw ng trabaho (Maaaring mayroon nang naka-set na araw o oras ayon sa pamamaraan, kaya naman makipag-ugnay sa Rehiyunal na Opisina ng Imigrasyon at Pagkontrol ng Paninirahan) o Sentro ng impormasyon ng imigrasyon (0570-013904)
Tanggapan ng mga katanungan Maaaring makipag-ugnay sa Rehiyunal na Opisina ng Imigrasyon at Pagkontrol ng Paninirahan o Sentro ng impormasyon ng imigrasyon (0570-013904)

Kailangan ang Adobe Reader sa pagbabasa ng PDF na file.
Kapag hindi malinaw ang kinalalabasan, gamitin ang pinakabagong bersyon.

Taas ng page