Notipikasyon ukol sa pagtanggap ng mga mid hanggang pangmatagalang residente

Pangalan ng proseso Notipikasyon ukol sa pagtanggap ng mga mid hanggang pangmatagalang residente
Basehan ng proseso Batas sa Pagkontrol sa Imigrasyon at Rekognisyon ng Refugee Artikulo 19-17
Mga taong kasali sa proseso Mga institusyon na nagsimula o nagtapos sa pagtanggap ng mid hanggang pangmatagalang residente na mayroong istado ng pagtrabaho (maliban sa manlilikha, relihiyosong aktibidad, mamamahayag, training para sa teknikal intern, tinukoy na bihasang manggagawa) o istado ng paninirahan bilang trainee (* Hindi kasama ang mga institusyong hinihiling na mag-ulat ng istado sa pagtatrabaho ng mga dayuhan batay sa Batas sa Mga Panukala sa Trabaho.) O mga institusyong nagsimula o natapos na sa pagtanggap ng mid hanggang pangmatagalang residente na may istado ng paninirahan bilang internasyonal na estudyante.  
Panahon ng notipikasyon Sa loob ng 14 na araw mula sa simula ng pagtanggap o pagtapos ng pagtanggap ng mga mid hanggang pangmatagalang residente
Nagsumite ng notipikasyon Empleyado ng institusyon na kinabibilangan
Mga kinakailangang dokumento
 • Dokumento ng notipikasyon
  (Note) Hindi mahalaga ang format na nakasaad sa ibaba hangga't naiilarawan ang mga item sa notipikasyon, ngunit maaari rin gamitin ang format na nakasaad sa ibaba.
 • Ipakita ang mga dokumento na nagpapatunay sa pagkakakilanlan
  (Note) Hindi kinakailangan na magsumite ng mga materyales na nagpapatunay sa mga item sa notipikasyon.
Mga item sa notipikasyon
 • Mga item na nakasulat sa dokumento ng notipikasyon
  Pangalan, kaarawan, kasarian, nasyonalidan / rehiyon, tirahan, numero ng residence card ng mid hanggang pangmatagalang residente (kasali ang numero ng Alien Registration Card na tinuturing na residence card)
  Bilang karagdagan sa mga panlahat na item sa itaas, mangyaring ipasok ang mga kinakailangang item sa notipikasyon ayon sa mga sumusunod na kaso.
 1. Sitwasyong sinimulan na ang pagtanggap ng mid hanggang pangmatagalang residente na mayroong istado ng pagtrabaho (maliban sa manlilikha, relihiyosong aktibidad, mamamahayag, training para sa teknikal intern, tinukoy na bihasang manggagawa) o istado ng paninirahan bilang trainee
  1. Petsa ng simula ng pagtanggap ng mid hanggang pangmatagalang residente
  2. Nilalaman ng mga aktibidad na isasagawa ng mga mid hanggang pangmatagalang residente
   Format ng reperensiya ng dokumento ng notipikasyon
    Para sa notipikasyon na pang indibidwal PDF (Hapon, Ingles)PDF Excel (Hapon, Ingles)Excel
    Para sa notipikasyon ng pangkat ng maraming tao PDF (Hapon, Ingles)PDF Excel (Hapon, Ingles)Excel
    Kalakip na listahan PDF (Hapon, Ingles)PDF Excel (Hapon, Ingles)Excel
 2. Sitwasyong tinapos na ang pagtanggap ng mid hanggang pangmatagalang residente na mayroong istado ng pagtrabaho (maliban sa manlilikha, relihiyosong aktibidad, mamamahayag, training para sa teknikal intern, tinukoy na bihasang manggagawa) o istado ng paninirahan bilang trainee
  Petsa ng pagkatapos ng pagtanggap ng mid hanggang pangmatagalang residente
  Format ng reperensiya ng dokumento ng notipikasyon
   Para sa notipikasyon na pang indibidwal PDF (Hapon, Ingles)PDF Excel (Hapon, Ingles)Excel
   Para sa notipikasyon ng pangkat ng maraming tao PDF (Hapon, Ingles)PDF Excel (Hapon, Ingles)Excel
   Kalakip na listahan PDF (Hapon, Ingles)PDF Excel (Hapon, Ingles)Excel
 3. Sitwasyong sinimulan na ang pagtanggap ng mga mid hanggang pangmatagalang residente na may istado ng paninirahan bilang internasyonal na estudyante
  Petsa ng simula ng pagtanggap ng mid hanggang pangmatagalang residente
  Format ng reperensiya ng dokumento ng notipikasyon
   Para sa notipikasyon na pang indibidwal PDF (Hapon, Ingles)PDF Excel (Hapon, Ingles)Excel
   Para sa notipikasyon ng pangkat ng maraming tao PDF (Hapon, Ingles)PDF Excel (Hapon, Ingles)Excel
   Kalakip na listahan PDF (Hapon, Ingles)PDF Excel (Hapon, Ingles)Excel
 4. Sitwasyong tinapos na ang pagtanggap ng mga mid hanggang pangmatagalang residente na may istado ng paninirahan bilang internasyonal na estudyante
  1. Petsa ng pagkatapos ng pagtanggap ng mid hanggang pangmatagalang residente
  2. Mga dahilang nauugnay sa pagtatapos ng pagtanggap ng mid hanggang pangmatagalang residente tulad ng pagtatapos ng pag-aaral, pag-atras, at pagkatanggal mula sa paaralan, at iba pa
   Format ng reperensiya ng dokumento ng notipikasyon
    Para sa notipikasyon na pang indibidwal PDF (Hapon, Ingles)PDF Excel (Hapon, Ingles)Excel
    Para sa notipikasyon ng pangkat ng maraming tao PDF (Hapon, Ingles)PDF Excel (Hapon, Ingles)Excel
    Kalakip na listahan PDF (Hapon, Ingles)PDF Excel (Hapon, Ingles)Excel
  (Note 1) Maaari itong magamit sa pamamagitan ng pag-print sa Japanese Industrial Standards na A4 na papel.
  (Note 2) Maaaring liliit ang pagkakaprint, kaya't alisin ang check mark sa "Reduce page to fit paper size" sa dayalogo bago i-print.
Lugar na pagpapasahan ng notipikasyon Kung sa pamamagitan ng internet: Gamitin ang Sistema ng Elektronik na Paunawa ng Ahensya ng mga Serbisyo ng Imigrasyon Opens in a new window para maisumite ang notipikasyon sa pamamagitan ng internet. Bilang karagdagan, kinakailangan irehistro ang impormasyon nang maaga.
Kung dadalhin ng direkta sa window : pinakamalapit na Rehiyunal na Opisina ng Imigrasyon at Pagkontrol ng Paninirahan (Ingles) o tumawag sa Sentro ng impormasyon ng imigrasyon (0570-013904)
Sa kaso ng pagpapadala sa pamamagitan ng koreo: ipadala ito sa 東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当. Isulat ang katagang "届出書在中" sa harap ng sobre gamit ang pulang ballpen.
  (Address) Yotsuya Tower 14F, 1-6-1 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0004, Japan
     東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当 (sa salitang Hapon)
Oras ng pagtanggap kung direktang dadalhin sa window Mula 9:00 am hanggang 12:00 pm sa umaga at mula 1:00 pm hanggang 4:00 pm sa hapon sa araw ng trabaho (Maaaring mayroon nang naka-set na araw o oras ayon sa pamamaraan, kaya naman makipag-ugnay sa Rehiyunal na Opisina ng Imigrasyon at Pagkontrol ng Paninirahan) o Sentro ng impormasyon ng imigrasyon (0570-013904)
Tanggapan ng mga katanungan Maaaring makipag-ugnay sa Rehiyunal na Opisina ng Imigrasyon at Pagkontrol ng Paninirahan o Sentro ng Impormasyon ng Imigrasyon (0570-013904)

Kailangan ang Adobe Reader sa pagbabasa ng PDF na file.
Kapag hindi malinaw ang kinalalabasan, gamitin ang pinakabagong bersyon.

Taas ng page