Notasyon ng pangalang kanji sa residence card

Pangalan ng proseso Notasyon ng pangalang kanji sa residence card
Basehan ng proseso Regulasyon sa Pagpapatupad ng Batas sa Pagkontrol ng Imgrasyon at Rekognisyon ng Refugee Artikulo 19-7
Mga magsusumite Mid hanggang pangmatagalang residente na gagamit ng kanji para sa pangalan sa aplikasyon / notipikasyon (Note) na kasama sa pag-isyu ng residence card
(Note) Ang mga aplikasyon at notipikasyon ukol sa pag-isyu ng residence card ay ang mga sumusunod.
 1. Notipikasyon ukol sa mga pagbabago sa mga item maliban sa lugar ng tirahan
 2. Pag-apply para sa pagpapalawig ng panahon ng bisa ng paninirahan
 3. Pag-apply para sa muling pag-isyu ng residence card dahil sa pagkawala o pagkasira
 4. Pag-apply para sa pagpapalit ng istado ng paninirahan
 5. Pag-apply para sa pagpapa-renew ng haba ng pananatili
 6. Pag-apply para sa pagkakamit ng istado ng paninirahan
 7. Pag-apply para sa permiso para sa permanenteng paninirahan
 8. Pag-apply para sa rekognisyon ng istadong refugee
 
Panahon ng notasyon Aplikasyon / notipikasyon na kasama sa pag-isyu ng residence card
Ang indibidwal na nagsumite ng aplikasyon Pareho sa aplikasyon / notipikasyon na kasama sa pag-isyu ng residence card
Mga kinakailangang dokumento Bilang karagdagan sa mga kinakailangang dokumento para sa aplikasyon / notipikasyon na kasama sa pag-isyu ng residence card, kinakailangan ang mga sumusunod.
 • Application Form
 • Mga dokumento na nagpapatunay na ang kanji ay ginagamit sa pangalan sa bansang pinagmulan.
 • Pagpapakita ng mga dokumento na nagpapatunay sa pagkakakilanlan (kapag ang ahente ang nagsumite ng aplikasyon)
Format ng aplikasyon Application Form ukol sa paggamit ng kanji sa pangalan sa Residence card PDF (Hapon, Ingles) PDF Excel (Hapon, Ingles) Excel
(Note 1) Maaari itong magamit sa pamamagitan ng pag-print sa Japanese Industrial Standards na A4 na papel.
(Note 2) Maaaring liliit ang pagkakaprint, kaya't alisin ang check mark sa "Reduce page to fit paper size" sa dayalogo bago i-print.
Lugar kung saan isumite ang aplikayson Rehiyunal na Opisina ng Imigrasyon at Pagkontrol ng Paninirahan na may hurisdiksyon sa lugar ng tirahan
Oras ng pagtanggap Mula 9:00 am hanggang 12:00 pm sa umaga at mula 1:00 pm hanggang 4:00 pm sa hapon sa araw ng trabaho (Maaaring mayroon nang naka-set na araw o oras ayon sa pamamaraan, kaya naman makipag-ugnay sa Rehiyunal na Opisina ng Imigrasyon at Pagkontrol ng Paninirahan) o Sentro ng impormasyon ng imigrasyon (0570-013904)
Tanggapan ng mga katanungan Maaaring makipag-ugnay sa Rehiyunal na Opisina ng Imigrasyon at Pagkontrol ng Paninirahan o Sentro ng Impormasyon ng Imigrasyon (0570-013904)

Kailangan ang Adobe Reader sa pagbabasa ng PDF na file.
Kapag hindi malinaw ang kinalalabasan, gamitin ang pinakabagong bersyon.

Taas ng page