Pagsasauli ng Residence Card

 Ang Residence card o Sertipiko ng Espesyal na Permanenteng Residente (itutukoy sa ibaba bilang "Residence card"): Ang isang dayuhan na may hawak nito, kapag hindi na isang mid hanggang pangmatagalang residente o espesyal na permanenteng residente, o kapag nag-expire na ang haba ng bisa ng residence card o nakatanggap ng permiso ng muling pagpasok, umalis ng Japan ngunit hindi nakabalik sa loob ng haba ng bisa ng permiso ng muling pagpasok o nag-expire ang hawak na residence card, ay maaaring isauli ang residence card sa Komisyoner ng Ahensiya ng mga Serbisyo ng Imigrasyon sa loob ng 14 na araw mula sa petsa ng pag-expire.
 Kung ang isang dayuhan na may hawak ng residence card ay namatay, ang mga kamag-anak o kapwa residente ng naturang dayuhan ang magsasauli ng residence card.
 Tungkol sa paraan ng pagbabalik, mangyaring dalhin nang direkta sa Rehiyunal na Opisina ng Imigrasyon at Pagkontrol ng Paninirahan na mayroong hurisdiksyon sa lugar ng tirahan, o maglakip ng isang form na sanggunian na "Pagsasauli ng Residence card" at isang dokumento na nagpapatunay sa dahilan ng pagsasauli (sertipiko ng pagkamatay, rehistro ng pamilya, atbp.) Pagkatapos nito, mangyaring ipadala ito sa sumusunod na address. Kung hindi maisasauli sa loob ng deadline, maaaring mabigyan multa.
 Nalalapat din ang pareho sa Alien Registration Card, na naituturing residence card.

(Address kung saan ito isasauli kung ipapadala sa pamamgitan ng koreo)
 〒135-0064 東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階 東京出入国在留管理局おだいば分室あて
   * Maglagay ng "在留カード等返納" sa harap ng sobre

Kailangan ang Adobe Reader sa pagbabasa ng PDF na file.
Kapag hindi malinaw ang kinalalabasan, gamitin ang pinakabagong bersyon.

Taas ng page