Notipikasyon ukol sa nakarehistrong tirahan pagkatapos ng bagong landing (mid hanggang pangmatagalang residente)

* Kung naipakita na sa window ng munisipyo ang Residence Card o pasaporte na nagpapakita na i-iisyu ang residence card sa ibang araw, at naisagawa ang notipikasyon batay sa nakasaad sa Artikulo 30-46 ng Batas ng Rehistro ng Residente, ituturing na nasumite na ang notipikasyon ng tirahan na nakasaad sa ibaba. (Hindi kinakailangan magsumite ng sertipiko ng notipikasyon ng tirahan)

Pangalan ng proseso Notipikasyon ukol sa tirahan pagkatapos ng bagong landing
Basehan ng proseso Batas sa Pagkontrol sa Imigrasyon at Rekognisyon ng Refugee Artikulo 19-7, talata 1
Mga taong kasali sa proseso Mid hanggang pangmatagalang residente na bagong lapag
Panahon ng notipikasyon Sa loob ng 14 na araw mula sa petsa ng pagtakda ng lugar ng tirahan
Nagsusumite ng notipikasyon
 1. Taong mismong nagsumite ng notipikasyon (maliban sa hindi umabot ng 16 taong gulang ang edad)
 2. Proxy
  1. Kung ang gumawa ng notipikasyon ay hindi umabot sa 16 taong gulang o may sakit (Note 1) o iba pang dahilan na hindi ito pwedeng tumugon sa patawag, maaring humalili ang isang kamag-anak na higit sa 16 taong gulang ang edad.
  2. Kamag-anak na may 16 taong gulang pataas na naninirahan kasama ang nagsumite ng notipikasyon (Note 2)
  3. 1 o ang ligal na kinatawan ng taong nakatanggap ng kahilingan mula sa taong nakalista sa 2a.

  (Note 1) Sa kaso ng "sakit", mangyaring magdala ng sertipiko ng medikal atbp bilang materyal ng katibayan.
  (Note 2) Sa kaso ng paghalili batay sa kahilingan, hinihiling na magdala ng Power of attorney (Hapon, Ingles) PDF bilang katibayan.

Ang indibidwal na tatanggap Katulad ng nasa itaas
Bayad Walang bayad na kailangan
Mga kinakailangang dokumento
 • Dokumento ng notipikasyon
 • Ipakita ang residence card o pasaporte na may pahayag na i-iisyu ng residence card sa ibang araw

Kapag ang ahente ay gumawa ng notipikasyon tungkol sa lugar ng tirahan ng nag-abiso pagkatapos ng bagong landing, dapat magdala ng kopya ng pasaporte na may pahayag na ang residence card ay iisyu sa ibang araw.

Form ng notipikasyon Notipikasyon para sa tirahan PDF (Hapon, Ingles)PDF Excel (Hapon, Ingles)Excel
(Note 1) Maaari itong magamit sa pamamagitan ng pag-print sa Japanese Industrial Standards na A4 na papel.
(Note 2) Maaaring liliit ang pagkakaprint, kaya't alisin ang check mark sa "Reduce page to fit paper size" sa dayalogo bago i-print.
Lugar na pagpapasahan ng notipikasyon Window ng namamahala sa munisipalidad ng nakarehistrong tirahan
Oras ng pagtanggap Oras ng bukas ang window ng munisipyo
Tanggapan ng mga katanungan Window ng namamahala sa munisipalidad ng nakarehistrong tirahan

Kailangan ang Adobe Reader sa pagbabasa ng PDF na file.
Kapag hindi malinaw ang kinalalabasan, gamitin ang pinakabagong bersyon.

Taas ng page