Notipikasyon sa lugar ng tirahan dahil sa pagbabago ng istado ng paninirahan, atbp. (mid hanggang pangmatagalang residente)

* Kung idadala ang residence card sa window ng munisipyo at isusumite ang notipikasyon batay sa nakasaad sa Artikulo 30-46 o Artikulo 30-47 ng Batas ng Rehistro ng Residente, ituturing na nasumite na ang notipikasyon ng tirahan na nakasaad sa ibaba. (Hindi kinakailangan magsumite ng sertipiko ng notipikasyon ng tirahan)

Pangalan ng proseso Notipikasyon sa lugar ng tirahan dahil sa pagbabago ng istado ng paninirahan, atbp. (mid hanggang pangmatagalang residente)
Basehan ng proseso Batas sa Pagkontrol sa Imigrasyon at Rekognisyon ng Refugee (itutukoy bilang "Batas sa Pagkontrol sa Imigrasyon" mula dito) Artikulo 19-8, talata 1
Mga taong kasali sa proseso Mga indibidwal na nakakuha na pahintulot sa ilalim ng mga probisyon ng Artikulo 20, Talata 3, Artikulo 50, Talata 1 o Artikulo 61-2-2, Talata 1 o 2 ng Batas sa Pagkontrol sa Imigrasyon at naging mid hanggang pangmatagalang residente
Panahon ng notipikasyon Sa loob ng 14 na araw mula sa petsa ng pagtakda ng lugar ng tirahan
Nagsusumite ng notipikasyon
 1. Taong mismong nagsumite ng notipikasyon (maliban sa hindi umabot ng 16 taong gulang ang edad)
 2. Proxy
  1. Kung ang gumawa ng notipikasyon ay hindi umabot sa 16 taong gulang o may sakit (Note 1) o iba pang dahilan na hindi ito pwedeng tumugon sa patawag, maaring humalili ang isang kamag-anak na higit sa 16 taong gulang ang edad.
  2. Kamag-anak na may 16 taong gulang pataas na naninirahan kasama ang nagsumite ng notipikasyon (Note 2)
  3. 1 o ang ligal na kinatawan ng taong nakatanggap ng kahilingan mula sa taong nakalista sa 2a.

  (Note 1) Sa kaso ng "sakit", mangyaring magdala ng sertipiko ng medikal atbp bilang materyal ng katibayan.
  (Note 2) Sa kaso ng paghalili batay sa kahilingan, hinihiling na magdala ng Power of attorney (Hapon, Ingles) PDF bilang katibayan.

Ang indibidwal na tatanggap Katulad ng nasa itaas
Bayad Walang bayad na kailangan
Mga kinakailangang dokumento
 • Dokumento ng notipikasyon
 • Pagpapakita ng Residence card

Kung sa halip ng aplikante mismo, ang isang kinatawan ang gagawa ng notipikasyon ukol sa lugar ng tirahan dahil sa isang pagbabago sa istado ng paninirahan, atbp, mangyaring ipadala ang kopya ng residence card sa kinatawan.

Form ng notipikasyon Notipikasyon para sa tirahanPDF (Hapon, Ingles)PDF Excel (Hapon, Ingles)Excel
(Note 1) Maaari itong magamit sa pamamagitan ng pag-print sa Japanese Industrial Standards na A4 na papel.
(Note 2) Maaaring liliit ang pagkakaprint, kaya't alisin ang check mark sa "Reduce page to fit paper size" sa dayalogo bago i-print.
Lugar na pagpapasahan ng notipikasyon Window ng namamahala sa munisipalidad ng nakarehistrong tirahan
Oras ng pagtanggap Oras ng bukas ang window ng munisipyo
Tanggapan ng mga katanungan Window ng namamahala sa munisipalidad ng nakarehistrong tirahan

Kailangan ang Adobe Reader sa pagbabasa ng PDF na file.
Kapag hindi malinaw ang kinalalabasan, gamitin ang pinakabagong bersyon.

Taas ng page