Notipikasyon ukol sa pagbabago ng tirahan (mid hanggang pangmatagalang residente)

* Kung idadala ang residence card sa window ng munisipyo at isusumite ang notipikasyon batay sa nakasaad sa Artikulo 30-46 o Artikulo 30-47 ng Batas ng Rehistro ng Residente, ituturing na nasumite na ang notipikasyon ng tirahan na nakasaad sa ibaba. (Hindi kinakailangan magsumite ng sertipiko ng notipikasyon ng tirahan na nakasaad sa ibaba)

Pangalan ng proseso Notipikasyon ukol sa pagbabago ng tirahan
Basehan ng proseso Batas sa Pagkontrol sa Imigrasyon at Rekognisyon ng Refugee Artikulo 19-9, talata 1
Mga taong kasali sa proseso Mid hanggang pangmatagalang residente na nagbago ng tirahan
Panahon ng notipikasyon Sa loob ng 14 na araw mula sa petsa ng paglipat sa bagong tirahan
Nagsusumite ng notipikasyon
 1. Taong mismong nagsumite ng notipikasyon (maliban sa hindi umabot ng 16 taong gulang ang edad)
 2. Proxy
  1. Kung ang gumawa ng notipikasyon ay hindi umabot sa 16 taong gulang o may sakit (Note 1) o iba pang dahilan na hindi ito pwedeng tumugon sa patawag, maaring humalili ang isang kamag-anak na higit sa 16 taong gulang ang edad.
  2. Kamag-anak na may 16 taong gulang pataas na naninirahan kasama ang nagsumite ng notipikasyon (Note 2)
  3. 1 o ang ligal na kinatawan ng taong nakatanggap ng kahilingan mula sa taong nakalista sa 2a.

  (Note 1) Sa kaso ng "sakit", mangyaring magdala ng sertipiko ng medikal atbp bilang materyal ng katibayan.
  (Note 2) Sa kaso ng paghalili batay sa kahilingan, hinihiling na magdala ng Power of attorney (Hapon, Ingles) PDF bilang katibayan.

Ang indibidwal na tatanggap Katulad ng nasa itaas
Bayad Walang bayad na kailangan
Mga kinakailangang dokumento
 • Dokumento ng notipikasyon
 • Pagpapakita ng Residence card

Kapag ang isang kinatawan sa halip ng aplikante mismo ang gagawa ng notipikasyon ukol sa pagbabago ng tirahan, mangyaring ipadala sa kanya ang kopya ng residence card.

Form ng notipikasyon Notipikasyon para sa tirahan PDF (Hapon, Ingles)PDF Excel (Hapon, Ingles)Excel
(Note 1) Maaari itong magamit sa pamamagitan ng pag-print sa Japanese Industrial Standards na A4 na papel.
(Note 2) Maaaring liliit ang pagkakaprint, kaya't alisin ang check mark sa "Reduce page to fit paper size" sa dayalogo bago i-print.
Lugar na pagpapasahan ng notipikasyon Window ng namamahala sa munisipalidad ng nakarehistrong tirahan
Oras ng pagtanggap Oras ng bukas ng window ng munisipyo
Tanggapan ng mga katanungan Window ng namamahala sa munisipalidad ng nakarehistrong tirahan

Kailangan ang Adobe Reader sa pagbabasa ng PDF na file.
Kapag hindi malinaw ang kinalalabasan, gamitin ang pinakabagong bersyon.

Taas ng page