Notipikasyon ng tirahan kung ang kasalukuyang tirahan ay hindi pareho sa permanenteng tirahan (Espesyal na permanenteng residente)

* Kung dala ang Sertipiko ng Espesyal na Permanenteng Residente o Alien Registration Card na itinuturing na Sertipiko ng Espesyal na Permanenteng Residente sa window ng munisipyo at isinumite ang notipikasyon batay sa nakasaad sa Artikulo 30-46 ng Batas ng Rehistro ng Residente, itinuturing na nasumite na ang notipikasyon ng tirahan na nakasaad sa ibaba. (Hindi kinakailangan isumite ang mga sumusunod na notipikasyon ng tirahan.)

Pangalan ng proseso Notipikasyon ng tirahan kung ang kasalukuyang tirahan ay hindi pareho sa permanenteng tirahan.
Basehan ng proseso Bahagyang susog ng Espesyal na Batas sa Pagkontrol sa Imigrasyon na nakasaad sa Artikulo 30, Talata 1 para sa mga indibidwal na binitawan ang nasyonalidad na Hapon batay sa Kasunduang Pangkapayapaan sa Japan at Batas sa Pagkontrol sa Imigrasyon at Rekognisyon ng Refugee.
Mga taong kasali sa proseso Espesyal na permanenteng residente na kung saan ang nakarehistro na tirahan sa Alien Registration form ay hindi pareho sa permanenteng tirahan  
Panahon ng notipikasyon
 1. Kung mayroong sertipiko ng alien registration sa oras ng pagpapatupad at mayroong nakatakdang tirahan
  Sa loob ng 14 na araw mula sa araw ng pagpapatupad (mula sa petsa ng pagpapatupad o kung umalis sa Japan sa petsa ng pagpapatupad, ang petsa ng pagpasok pagkatapos ng petsa ng pagpapatupad)
 2. Kung mayroong hawak na alien registration card sa oras ng pagpapatupad at mayroong nakatakdang tirahan
  Sa loob ng 14 na araw mula sa petsa ng pagtakda ng lugar ng tirahan
 3. Kung wala pang hawak na alien registration card sa oras ng pagpapatupad, ngunit mayroon nakatakdang tirahan
  Sa loob ng 14 na araw mula sa petsa ng pagtanggap ng Sertipiko ng Espesyal na Permanenteng Residente
 4. Kung walang hawak na Alien Registration card sa oras ng pagpapatupad at ang tirahan ay nakatakda pagkatapos ng pagpapatupad
  Sa loob ng 14 na araw mula petsa ng pagdesisyon ng tirahan o ang petsa ng pag-isyu ng Sertipiko ng Espesyal na Permanenteng Residente, kung alinman ang mas matagal
Nagsusumite ng notipikasyon
 1. Taong mismong nagsumite ng notipikasyon (maliban sa hindi umabot ng 16 taong gulang ang edad)
 2. Proxy
  1. Kung ang gumawa ng notipikasyon ay hindi umabot sa 16 taong gulang o may sakit (Note 1) o iba pang dahilan na hindi ito pwedeng tumugon sa patawag, maaring humalili ang isang kamag-anak na higit sa 16 taong gulang ang edad.
  2. Kamag-anak na 16 taong gulang pataas na naninirahan kasama ang gumawa ng notipikasyon (Note 2)
  3. 1 o ang ligal na kinatawan ng taong nakatanggap ng kahilingan mula sa taong nakasaad sa 2a.
  (Note 1) Sa kaso ng "sakit", mangyaring magdala ng sertipiko ng medikal atbp bilang materyal ng katibayan.
  (Note 2) Sa kaso ng paghalili batay sa kahilingan, hinihiling na magdala ng Power of attorney (Hapon, Ingles) PDF bilang katibayan.
Ang indibidwal na tatanggap Katulad ng nasa itaas
Bayad Walang bayad na kailangan
Mga kinakailangang dokumento
 • Dokumento ng notipikasyon
 • Ang mga iisyuhan ng Sertipiko ng Espesyal na Permanenteng Residente ay maaring magpakita ng sertipikong ito at ang mga hindi makakatanggap ng sertipikong ito ay maaring magpakita ng Alien Registration Card bilang kapalit.
Form ng notipikasyon Notipikasyon ng tirahan PDF (Hapon) PDF Excel (Hapon) Excel
(Note 1) Maaari itong magamit sa pamamagitan ng pag-print sa Japanese Industrial Standards na A4 na papel.
(Note 2) Maaaring liliit ang pagkakaprint, kaya't alisin ang check mark sa "Reduce page to fit paper size" sa dayalogo bago i-print.
Lugar na pagpapasahan ng notipikasyon Window ng namamahala sa munisipalidad ng iyong tirahan
Oras ng pagtanggap Oras ng pagtatrabaho sa window ng munisipyo
Tanggapan ng mga katanungan Window ng namamahala sa munisipalidad ng iyong tirahan

Kailangan ang Adobe Reader sa pagbabasa ng PDF na file.
Kapag hindi malinaw ang kinalalabasan, gamitin ang pinakabagong bersyon.

Taas ng page