Notipikasyon ukol sa pagbabago ng tirahan (Espesyal na permanenteng residente)

* Kung idadala ang Sertipiko ng Espesyal na Permanenteng Residente o Alien Registration Card na itinuturing na Sertipiko ng espesyal na permanenteng residente sa window ng munisipyo at isusumite ang notipikasyon batay sa nakasaad sa Artikulo 22, Artikulo 23 o Artikulo 30-46 ng Batas ng Rehistro ng Residente, ituturing na nasumite na ang notipikasyon ng tirahan na nakasaad sa ibaba. (Hindi kinakailangan magsumite ng sertipiko ng notipikasyon ng tirahan na nakasaad sa ibaba)

Pangalan ng proseso Notipikasyon ukol sa pagbabago ng tirahan
Basehan ng proseso Artikulo 10, Talata 2 ng Espesyal na Batas sa Pagkontrol sa Imigrasyon para sa mga indibidwal na nagbitiw ng nasyonalidad bilang Hapon batay sa Kasunduang Pangkapayapaan sa Japan
Mga taong kasali sa proseso Espesyal na permanenteng residente na nagbago ng tirahan  
Panahon ng notipikasyon Sa loob ng 14 na araw mula sa petsa ng paglipat sa bagong tirahan
Nagsusumite ng notipikasyon
 1. Taong mismong nagsumite ng notipikasyon (maliban sa hindi umabot ng 16 taong gulang ang edad)
 2. Proxy
  1. Kung ang gumawa ng notipikasyon ay hindi umabot sa 16 taong gulang o may sakit (Note 1) o iba pang dahilan na hindi ito pwedeng tumugon sa patawag, maaring humalili ang isang kamag-anak na higit sa 16 taong gulang ang edad.
  2. Kamag-anak na may 16 taong gulang pataas na naninirahan kasama ang nagsumite ng notipikasyon (Note 2)
  3. 1 o ang ligal na kinatawan ng taong nakatanggap ng kahilingan mula sa taong nakasaad sa 2a.
  (Note 1) Sa kaso ng "sakit", mangyaring magdala ng sertipiko ng medikal atbp bilang materyal ng katibayan.
  (Note 2) Sa kaso ng paghalili batay sa kahilingan, hinihiling na magdala ng Power of attorney (Hapon, Ingles) PDF bilang katibayan.
Ang indibidwal na tatanggap Katulad ng nasa itaas
Bayad Walang bayad na kailangan
Mga kinakailangang dokumento
 • Dokumento ng notipikasyon
 • Ipakita ang Alien Registration Card, na itinuturing na isang balidong Sertipiko ng Espesyal na Permanenteng Residente
Form ng notipikasyon Notipikasyon ng tirahan PDF (Hapon) PDF Excel (Hapon) Excel
(Note 1) Maaari itong magamit sa pamamagitan ng pag-print sa Japanese Industrial Standards na A4 na papel.
(Note 2) Maaaring liliit ang pagkakaprint, kaya't alisin ang check mark sa "Reduce page to fit paper size" sa dayalogo bago i-print.
Lugar na pagpapasahan ng notipikasyon Window ng namamahala sa munisipalidad ng nakarehistrong tirahan
Oras ng pagtanggap Oras ng bukas ng window ng munisipyo
Tanggapan ng mga katanungan Window ng namamahala sa munisipalidad ng nakarehistrong tirahan

Kailangan ang Adobe Reader sa pagbabasa ng PDF na file.
Kapag hindi malinaw ang kinalalabasan, gamitin ang pinakabagong bersyon.

Taas ng page