Notipikasyon ukol sa pagbabago sa mga item sa Sertipiko ng Espesyal na Permanenteng Residente maliban sa tirahan

Pangalan ng proseso Notipikasyon ukol sa pagbabago sa mga item sa Sertipiko ng Espesyal na Permanenteng Residente maliban sa tirahan
Basehan ng proseso Artikulo 11, Talata 1 ng Espesyal na Batas sa Pagkontrol sa Imigrasyon para sa mga indibidwal na nagbitiw ng nasyonalidad na Hapon batay sa Kasunduang Pangkapayapaan sa Japan
Mga magsusumite Mga espesyal na permanenteng residente na ang pangalan, petsa ng kapanganakan, kasarian, o nasyonalidad / rehiyon ay nagbago  
Panahon ng notipikasyon Sa loob ng 14 na araw mula sa petsa ng pagbabago ng mga nasa itaas na item
Nagsumite ng notipikasyon
 1. Taong mismong nagsumite ng notipikasyon (maliban sa hindi umabot ng 16 taong gulang ang edad)
 2. Proxy
  1. Kung ang gumawa ng notipikasyon ay hindi umabot sa 16 taong gulang o may sakit (Note 1) o iba pang dahilan na hindi ito pwedeng tumugon sa patawag, maaaring humalili ang isang kamag-anak na higit sa 16 taong gulang ang edad.
  2. Kamag-anak na may 16 taong gulang pataas na naninirahan kasama ang nagsumite ng notipikasyon (Note 2)
 3. Kinatawan
  1. Mga abogado o notaryo publiko na nagsumite sa Direktor-Heneral ng Rehiyunal na Kawanihan ng Serbisyong Imigrasyon at nakatanggap ng kahilingan mula mga indibidwal na nakasaad sa 1 o sa 2(1).
  2. Legal na kinatawan ng nagsumite ng notipikasyon (hindi kasama ang mga kamag-anak na naninirahan na nahulog sa ilalim ng 2a. sa itaas)
  3. Kung ang taong nagsumite ng notipikasyon ay nasa edad na 16 at pababa o hindi maaaring tumugon sa patawag nang mag-isa dahil sa karamdaman (Note 1) o iba pang mga kadahilanan, ang Komisyoner ng Ahensiya ng mga Serbisyo ng Imigrasyon ay magtatalaga ng kamag-anak o kasamang naninirahan na nararapat humalili

(Note 1) Sa kaso ng "sakit", mangyaring magdala ng sertipiko ng medikal atbp bilang materyal ng katibayan.
(Note 2) Sa kaso ng paghalili batay sa kahilingan, hinihiling na magdala ng Power of attorney (Hapon, Ingles) PDF bilang katibayan.

Ang indibidwal na tatanggap Katulad ng nasa itaas
Bayad Walang bayad na kailangan
Mga kinakailangang dokumento
 • Dokumento ng notipikasyon
 • Litrato (isang piraso, isulat ang pangalan sa likuran ng litrato batay sa mga susunod na pamantayan, ilakip ito sa form ng notipikasyon at isumite)
  Hindi kailangang magsumite ng litrato ang mga aplikante na wala pang 16 taong gulang.
  (Batayang sukat: milimetro)
  Mga sukat sa litrato
  1. Litrato ng mismong nagsumite ng notipikasyon
  2. Ang sukat sa bahagi na hindi kasama ang mga gilid ay dapat alinsunod sa mga sukat na nakasaad sa itaas na ilustrasyon (ang sukat ng mukha ay mula sa tuktok ng ulo (kabilang ang buhok) hanggang sa dulo ng baba).
  3. Litrato na nakaharap at walang sombrero.
  4. Litrato na walang background (kabilang ang anino)
  5. Litrato na malinaw.
  6. Litrato na kinuha sa loob ng 3 buwan bago ang petsa ng pagsumite.
 • Mga dokumento na nagpapatunay na ang mga item na inilarawan ay nagbago.
  (Halimbawa 1) Pasaporte
  (Halimbawa 2) Rehistro ng pamilya, sertipiko ng pagkuha ng nasyonalidad, at iba pang sertipiko dulot ng pagbabago ng pangalan na inisyu ng isang awtorisadong lokal na pinahintulutang mga institusyon na itinakda ng Batas sa Pagkontrol sa Imigrasyon o bansa kung saan kabilang ang nasyonalidad.
  (Halimbawa 3) Sertipiko ng mga nakarehistrong item batay sa Korean Family Relations Register.
  (Halimbawa 4) Ang sertipiko ng mga relasyon sa rehistro ng pamilya o referee ng domestic affairs batay sa gawain sa labas ng rehistro ng pamilya.
 • Ipakita ang pasaporte
 • Ipakita ang kasalukuyang hawak na Sertipiko ng Espesyal na Permanenteng Residente (kasama ang Alien Registration Card na itinuturing na Sertipiko ng Espesyal na Permanenteng Residente)
 • Kung hindi maaring maipakita ang pasaporte, kailangan ang isang pahayag ng dahilan na nagsasaad kung bakit hindi maipakita ito
 • Pagpapakita ng mga dokumento na nagpapatunay sa pagkakakilanlan (kapag ang ahente ang nagsumite ng aplikasyon)
Form ng notipikasyon Dokumento ng notipikasyon na nagsasaad ng mga item na babaguhin sa Sertipiko ng espesyal na permanenteng residente PDF (Hapon) PDF Excel (Hapon) Excel
(Note 1) Maaari itong magamit sa pamamagitan ng pag-print sa Japanese Industrial Standards na A4 na papel.
(Note 2) Maaaring liliit ang pagkakaprint, kaya't alisin ang check mark sa "Reduce page to fit paper size" sa dayalogo bago i-print.
Lugar na pagpapasahan ng notipikasyon Window ng namamahala sa munisipalidad ng nakarehistrong tirahan
Oras ng pagtanggap Oras ng bukas ng window ng munisipyo
Tanggapan ng mga katanungan Window ng namamahala sa munisipalidad ng nakarehistrong tirahan

Kailangan ang Adobe Reader sa pagbabasa ng PDF na file.
Kapag hindi malinaw ang kinalalabasan, gamitin ang pinakabagong bersyon.

Taas ng page