Pag-apply sa pagpapa-extend ng panahon ng bisa ng espesyal na sertipiko ng permanenteng residente

Pangalan ng proseso Pag-apply sa pagpapa-extend ng panahon ng bisa ng espesyal na sertipiko ng permanenteng residente
Basehan ng proseso Artikulo 12, Talata 1 o Talata 2 ng Espesyal na Batas sa Pagkontrol sa Imigrasyon para sa mga indibidwal na nagbitiw ng nasyonalidad na Hapon batay sa Kasunduang Pangkapayapaan sa Japan
Mga magsusumite Espesyal na permanenteng residente
Panahon ng pag-apply Bilang prinsipyo, mula sa 2 buwan bago matapos ang haba ng bisa hanggang sa petsa ng pag-expire ng haba ng bisa. Gayunpaman, kung ang petsa ng pag-expire ng haba ng bisa ay ang ika-16 taong gulang na kaarawan, ang panahon mula anim na buwan bago ang petsa ng pag-expire hanggang sa mismong petsa ng pag-expire ng haba ng bisa.
(Note) Kung inaasahang mahihirapang mag-apply sa loob ng panahon ng pag-aapply (dahil sa kadahilanan tulad ng hindi makapasok muli sa Japan sa loob ng panahon ng pag-apply dahil sa pangmatagalang pamumuhay sa labas ng Japan dahil sa business trip o bilang isang internasyonal na estudyante) ay maaaring mag-apply kahit bago pa sa nakatakdang panahon ng pag-apply.
Aplikante
 1. Taong mismong nagsumite ng notipikasyon (maliban sa hindi umabot ng 16 taong gulang ang edad)
 2. Proxy
  1. Kung ang gumawa ng notipikasyon ay hindi umabot sa 16 taong gulang o may sakit (Note 1) o dahil sa iba pang dahilan na pumipigil sa pagtugon sa patawag, maaaring humalili ang isang kamag-anak na higit sa 16 taong gulang at kasama sa bahay ng aplikante.
  2. Mga kamag-anak na may 16 taong gulang pataas na naninirahan kasama ang magsusumite ng notipikasyon (Note 2) na pinakiusapan ng mismong magsusumite ng notipikasyon
 3. Kinatawan
  1. Mga abogado o notaryo publiko na nagsumite sa Direktor-Heneral ng Rehiyunal na Kawanihan ng Serbisyong Imigrasyon at nakatanggap ng kahilingan mula mga indibidwal na nakasaad sa 1 o sa 2(1).
  2. Legal na kinatawan ng nagsumite ng notipikasyon (hindi kasama ang mga kamag-anak na naninirahan na nahulog sa ilalim ng 2(1) sa itaas)
  3. Kung ang taong nagsumite ng notipikasyon ay nasa edad na 16 at pababa o hindi maaaring tumugon sa patawag nang mag-isa dahil sa karamdaman (Note 1) o iba pang mga kadahilanan, ang Komisyoner ng Ahensiya ng mga Serbisyo ng Imigrasyon ay magtatalaga ng kamag-anak o kasamang naninirahan na nararapat humalili.

(Note 1) Sa kaso ng "sakit", mangyaring magdala ng sertipiko ng medikal atbp bilang materyal ng katibayan.
(Note 2) Sa kaso ng paghalili batay sa kahilingan, hinihiling na magdala ng Power of attorney (Hapon, Ingles) PDF bilang katibayan.

Ang indibidwal na tatanggap Katulad ng nasa itaas
Bayad Walang bayad na kailangan
Mga kinakailangang dokumento
 • Aplikasyon
 • Litrato (isang piraso, isulat ang pangalan sa likuran ng litrato batay sa mga susunod na pamantayan, idikit ito sa form ng notipikasyon at isumite)
  (Batayang sukat: milimetro)
  Sukat ng litrato
  1. Litrato ng mismong mag-aapply
  2. Ang sukat sa bahagi na hindi kasama ang mga gilid ay dapat alinsunod sa mga sukat na nakasaad sa itaas na ilustrasyon (ang mga sukat ng mukha ay mula sa tuktok ng ulo (kabilang ang buhok) hanggang sa dulo ng baba).
  3. Litrato na nakaharap at walang sombrero.
  4. Litrato na walang background (kabilang ang mga anino)
  5. Litrato na malinaw.
  6. Litrato na kinuha sa loob ng 3 buwan bago ang petsa ng pagsumite.
 • Ipakita ang pasaporte
 • Ipakita ang kasalukuyang hawak na Sertipiko ng Espesyal na Permanenteng Residente (kasama ang Alien Registration Card na itinuturing na Sertipiko ng Espesyal na Permanenteng Residente)
 • Kung hindi maaaring maipakita ang pasaporte, kailangan ang isang pahayag ng dahilan na nagsasaad kung bakit hindi maipakita ito
 • Pagpapakita ng mga dokumento na nagpapatunay sa pagkakakilanlan (kapag ang ahente ang nagsumite ng aplikasyon)
 • Kung may mga pangyayari na nagpapahirap mag-apply sa loob ng panahon ng pag-apply maliban sa paglalakbay sa ibang bansa sa loob ng mahabang panahon, magpakita ng dokumento na nagpapahayag nito kung kinakailangan (kung mag-apply bago ang panahon ng pag-apply)
Form ng notipikasyon Aplikasyon para magpanibago sa haba ng bisa ng Sertipiko ng Espesyal na Permanenteng Residente PDF (Hapon)PDF Excel (Hapon)Excel
(Note 1) Maaari itong magamit sa pamamagitan ng pag-print sa Japanese Industrial Standards na A4 na papel.
(Note 2) Maaaring liliit ang pagkakaprint, kaya't alisin ang check mark sa "Reduce page to fit paper size" sa dayalogo bago i-print.
Lugar kung saan mag-aapply Window ng namamahala sa munisipalidad ng nakarehistrong tirahan
Oras ng pagtanggap Oras ng bukas ng window ng munisipyo
Tanggapan ng mga katanungan Window ng namamahala sa munisipalidad ng nakarehistrong tirahan

Kailangan ang Adobe Reader sa pagbabasa ng PDF na file.
Kapag hindi malinaw ang kinalalabasan, gamitin ang pinakabagong bersyon.

Taas ng page