Pag-apply sa muling pag-isyu ng espesyal na sertipiko ng permanenteng residente dahil sa pagkawala

Pangalan ng proseso Pag-apply sa muling pag-isyu ng espesyal na sertipiko ng permanenteng residente dahil sa pagkawala
Basehan ng proseso Artikulo 13, Talata 1 ng Espesyal na Batas sa Pagkontrol sa Imigrasyon para sa mga indibidwal na nagbitiw ng nasyonalidad bilang Hapon batay sa Kasunduang Pangkapayapaan sa Japan
Mga magsusumite Mga Espesyal na Permanenteng Residente na nawalan ng Sertipiko ng Espesyal na Permanenteng Residente dahil sa pagkawala, pagnanakaw, pagkasira nito o iba pang mga kadahilanan
Panahon ng pag-apply Sa loob ng 14 na araw mula sa araw na nalaman ang insidente (kung nalaman ang insidente sa panahon ng pag-alis ng bansa, ang batayan ay ang araw ng pagpasok muli sa Japan)
Aplikante
 1. Taong mismong nagsumite ng notipikasyon (maliban sa hindi umabot ng 16 taong gulang ang edad)
 2. Proxy
  1. Kung ang gumawa ng notipikasyon ay hindi umabot sa 16 taong gulang o may sakit (Note 1) o may iba pang dahilan na pumipigil sa pagtugon sa patawag, maaaring humalili ang isang kamag-anak na higit sa 16 taong gulang ang edad at kasama sa bahay.
  2. Mga kamag-anak na may 16 taong gulang pataas na naninirahan kasama ang magsusumite ng notipikasyon (Note 2) na pinakiusapan ng mismong magsusumite ng notipikasyon
 3. Kinatawan
  1. Mga abogado o notaryo publiko na nagsumite sa Direktor-Heneral ng Rehiyunal na Kawanihan ng Serbisyong Imigrasyon at nakatanggap ng kahilingan mula mga indibidwal na nakasaad sa 1 o sa 2(1).
  2. Legal na kinatawan ng nagsumite ng notipikasyon (hindi kasama ang mga kamag-anak na naninirahan na nahulog sa ilalim ng 2(1) sa itaas)
  3. Kung ang taong nagsumite ng notipikasyon ay nasa edad na 16 pababa o hindi maaaring tumugon sa patawag mag-isa dahil sa karamdaman (Note 1) o iba pang mga kadahilanan, ang Ministro ng Hustisya ay magtatalaga ng kamag-anak o kasamang naninirahan na nararapat humalili.

(Note 1) Sa kaso ng "sakit", mangyaring magdala ng sertipiko ng medikal atbp bilang materyal ng katibayan.
(Note 2) Sa kaso ng paghalili batay sa kahilingan, hinihiling na magdala ng Power of attorney (Hapon, Ingles) PDF bilang katibayan.

Ang indibidwal na tatanggap Katulad ng nasa itaas
Bayad Walang bayad na kailangan
Mga kinakailangang dokumento
 • Aplikasyon
 • Litrato (isang piraso, isulat ang pangalan sa likuran ng litrato batay sa mga susunod na pamantayan, idikit ito sa form ng notipikasyon at isumite)
  Hindi kailangang magsumite ng litrato ang mga aplikante na wala pang 16 taong gulang.
  (Batayang sukat: milimetro)
  Sukat ng litrato
  1. Litrato ng mismong mag-aapply
  2. Ang sukat sa bahagi na hindi kasama ang mga gilid ay dapat alinsunod sa mga sukat na nakasaad sa itaas na ilustrasyon (ang mga sukat ng mukha ay mula sa tuktok ng ulo (kabilang ang buhok) hanggang sa dulo ng baba).
  3. Litrato na nakaharap at walang sombrero.
  4. Litrato na walang background (kabilang ang mga anino)
  5. Litrato na malinaw.
  6. Litrato na kinuha sa loob ng 3 buwan bago ang petsa ng pagsumite.
 • Mga dokumento (Sertipiko ng nawawalang kaarian, Sertipiko ng nanakaw na kaarian, Sertipiko ng biktima ng sakuna, atbp.) na nagpapatunay na nawala ang Sertipiko ng espesyal na permanenteng residente (kasama ang alien registration card na isinasaalang-alang)
 • Ipakita ang pasaporte
 • Kung hindi maaaring maipakita ang pasaporte, kailangan ang isang pahayag ng dahilan na nagsasaad kung bakit hindi maipakita ito
 • Pagpapakita ng mga dokumento na nagpapatunay sa identity o pagkakakilanlan (kapag ang ahente ang nagsumite ng aplikasyon)
Form ng notipikasyon Aplikasyon para sa muling pag-isyu ng Sertipiko ng Espesyal na Permanenteng Residente PDF (Hapon)PDF Excel (Hapon)Excel
(Note 1) Maaari itong magamit sa pamamagitan ng pag-print sa Japanese Industrial Standards na A4 na papel.
(Note 2) Maaaring liliit ang pagkakaprint, kaya't alisin ang check mark sa "Reduce page to fit paper size" sa dayalogo bago i-print.
Lugar kung saan mag-aaplay Window ng namamahala sa munisipalidad ng nakarehistrong tirahan
Oras ng pagtanggap Oras ng bukas ng window ng munisipyo
Tanggapan ng mga katanungan Window ng namamahala sa munisipalidad ng nakarehistrong tirahan

Kailangan ang Adobe Reader sa pagbabasa ng PDF na file.
Kapag hindi malinaw ang kinalalabasan, gamitin ang pinakabagong bersyon.

Taas ng page