Pag-apply sa muling pag-isyu ng espesyal na sertipiko ng permanenteng residente dahil sa pagkasira

Pangalan ng proseso Pag-apply sa muling pag-isyu ng espesyal na sertipiko ng permanenteng residente dahil sa pagkasira
Basehan ng proseso Artikulo 14, unang bahagi ng Talata 1 o Talata 3 ng Espesyal na Batas sa Pagkontrol sa Imigrasyon para sa mga indibidwal na nagbitiw ng nasyonalidad bilang Hapon batay sa Kasunduang Pangkapayapaan sa Japan
Mga taong kasali sa proseso Espesyal na Permanenteng Residente na ang hawak na Sertipiko ng espesyal na permanenteng residente ay may malaking pinsala o marumi, o nasira ang tala ng IC.  
Panahon ng pag-apply Walang tinatakdang panahon (Gayunpaman, kung nakatanggap ng kautusan ukol sa aplikasyon para muling pag-isyu ng Sertipiko ng espesyal na permanenteng residente, gawin ito sa loob ng 14 na araw mula sa petsa ng pagtanggap ng kautusan)
Aplikante
 1. Taong mismong nagsumite ng notipikasyon (maliban sa hindi umabot ng 16 taong gulang ang edad)
 2. Proxy
  1. Kung ang gumawa ng notipikasyon ay hindi umabot sa 16 taong gulang o may sakit (Note 1) o iba pang dahilan na hindi ito pwedeng tumugon sa patawag, maaring humalili ang isang kamag-anak na higit sa 16 taong gulang ang edad at kasama sa bahay.
  2. Mga kamag-anak na may 16 taong gulang pataas na naninirahan kasama ang nagsumite ng notipikasyon (Note 2) na pinakiusapan ng mismong nagsumite ng notipikasyon
 3. Kinatawan
  1. Mga abogado o notaryo publiko na nagsumite sa Direktor-Heneral ng Rehiyunal na Kawanihan ng Serbisyong Imigrasyon at nakatanggap ng kahilingan mula mga indibidwal na nakasaad sa 1 o sa 2(1).
  2. Legal na kinatawan ng nagsumite ng notipikasyon (hindi kasama ang mga kamag-anak na naninirahan na nahulog sa ilalim ng 2a. sa itaas)
  3. Kung ang taong nagsumite ng notipikasyon ay nasa edad na 16 pababa o hindi maaaring tumugon sa patawag mag-isa dahil sa karamdaman (Note 1) o iba pang mga kadahilanan, ang Ministro ng Hustisya ay magtatalaga ng kamag-anak o kasamang naninirahan na nararapat humalili.

(Note 1) Sa kaso ng "sakit", mangyaring magdala ng sertipiko ng medikal atbp bilang materyal ng katibayan.
(Note 2) Sa kaso ng paghalili batay sa kahilingan, hinihiling na magdala ng Power of attorney (Hapon, Ingles) PDF bilang katibayan.

Ang indibidwal na tatanggap Katulad ng nasa itaas
Bayad Walang bayad na kailangan
Mga kinakailangang dokumento
 • Aplikasyon
 • Litrato (isang piraso, isulat ang pangalan sa likuran ng litrato batay sa mga susunod na pamantayan, idikit ito sa form ng notipikasyon at isumite)
  Hindi kailangang magsumite ng litrato ang mga aplikante na wala pang 16 taong gulang.
  (Batayang sukat: milimetro)
  Mga sukat sa litrato
  1. Litrato ng mismong mag-aapply
  2. Ang sukat sa bahagi na hindi kasama ang mga gilid ay dapat alinsunod sa mga sukat na nakasaad sa itaas na ilustrasyon (ang mga sukat ng mukha ay mula sa tuktok ng ulo (kabilang ang buhok) hanggang sa dulo ng baba).
  3. Litrato na nakaharap at walang sombrero.
  4. Litrato na walang background (kabilang ang mga anino)
  5. Litrato na malinaw.
  6. Litrato na kinuha sa loob ng 3 buwan bago ang petsa ng pagsumite.
 • Ipakita ang pasaporte
 • Ipakita ang kasalukuyang hawak na Sertipiko ng Espesyal na Permanenteng Residente (kasama ang Alien Registration Card na itinuturing na Sertipiko ng Espesyal na Permanenteng Residente)
 • Kung hindi maaring maipakita ang pasaporte, isang pahayag ng dahilan na nagsasaad kung bakit hindi maipakita ito
 • Pagpapakita ng mga dokumento na nagpapatunay sa pagkakakilanlan (kapag ang ahente ang nagsumite ng aplikasyon)
Form ng notipikasyon Aplikasyon para sa muling pag-isyu ng Sertipiko ng Espesyal na Permanenteng Residente PDF (Hapon)PDF Excel (Hapon)Excel
(Note 1) Maaari itong magamit sa pamamagitan ng pag-print sa Japanese Industrial Standards na A4 na papel.
(Note 2) Maaaring liliit ang pagkakaprint, kaya't alisin ang check mark sa "Reduce page to fit paper size" sa dayalogo bago i-print.
Lugar kung saan mag-aapply Window ng namamahala sa munisipalidad ng nakarehistrong tirahan
Oras ng pagtanggap Oras ng bukas ng window ng munisipyo
Tanggapan ng mga katanungan Window ng namamahala sa munisipalidad ng nakarehistrong tirahan

Kailangan ang Adobe Reader sa pagbabasa ng PDF na file.
Kapag hindi malinaw ang kinalalabasan, gamitin ang pinakabagong bersyon.

Taas ng page