Sentro ng impormasyon ng imigrasyon, atbp.

Sentro ng impormasyon ng imigrasyon

Ang Ahensiya ng mga Serbisyo ng Imigrasyon ay nagtatag ng mga tanggapan ng mga katanungan (Sentro ng impormasyon ng imigrasyon) sa bawat Rehiyunal na Kawanihan ng Serbisyong Imigrasyon/sangay na opisina upang tumugon sa iba't ibang katanungan tungkol sa pamamaraan sa imigrasyon at mga pamamaraan sa paninirahan. Ang mga katanungan ay maaaring sagutin sa pamamagitan ng telepono, window, o e-mail sa iba’t ibang wika.

Pagtatanong sa pamamagitan ng telepono

Ito ay maaaring gamitin saan man sa Japan.
TEL 0570-013904
(IP, ibayong dagat/ibang bansa: 03-5796-7112)

Oras: Araw ng trabaho, mula 8:30 a.m. hanggang 5:15 p.m.

Mga sinusuportahang wika: Hapon, Ingles, Chinese, Korean, Spanish, Portuguese, Vietnamese, Filipino, Nepal, Indonesian, Thai, Khmer (Cambodia), Burmese, Mongolian, French, Singhala, Urdu

* Dahil karaniwan para sa pangkalahatang publiko na gumawa ng pagkakamali, mangyaring kumpirmahin muli ang numero ng telepono bago magtanong.

Pagtatanong sa pamamagitan ng window

  Address Oras Mga sinusuportahang wika
Sapporo 060-0042
Sapporo 3rd Joint Government Building, 12-Chome Odori Nishi, Chuo-ku, Sapporo City, Hokkaido Prefecture
Araw ng trabaho, mula 9:00 a.m. hanggang 4:00 p.m. (Maliban ang 12:00 p.m. hanggang 1:00 p.m.) Hapon, Ingles
Sendai 983-0842
Sendai No. 2 Legal Affairs Joint Government Building, 1-3-20 Gorin, Miyagino-ku, Sendai City, Miyagi Prefecture
Araw ng trabaho, mula 8:45 a.m. hanggang 4:30 p.m. Hapon, Ingles, Chinese (Maaaring available din ang Korean)
Tokyo 108-8255
5-5-30 Konan, Minato-ku, Tokyo
Araw ng trabaho, mula 8:30 a.m. hanggang 5:15 p.m. Hapon, Ingles, Chinese, Korean, Spanish, Portuguese, Vietnamese, Filipino
Yokohama 236-0002
10-7 Torihama-cho, Kanazawa-ku, Yokohama City, Kanagawa Prefecture
Araw ng trabaho, mula 8:30 a.m. hanggang 5:15 p.m. Hapon, Ingles, Chinese, Korean, Spanish, Portuguese
Nagoya 455-8601
5-18 Shoho-cho, Minato-ku, Nagoya City, Aichi Prefecture
Araw ng trabaho, mula 8:30 a.m. hanggang 4:00 p.m. Hapon, Ingles, Chinese, Spanish, Portuguese, Filipino
Osaka 559-0034
1-29-53 Nankokita, Suminoe-ku, Osaka City, Osaka
Araw ng trabaho, mula 8:30 a.m. hanggang 5:15 p.m. Hapon, Ingles, Chinese, Korean, Spanish, Portuguese
Kobe 650-0024
Kobe Local Joint Government Building, 29 Kaigan-dori, Chuo-ku, Kobe City, Hyogo Prefecture
Araw ng trabaho, mula 8:30 a.m. hanggang 5:15 p.m. Hapon, Ingles, Chinese (Maaaring available din ang Spanish at Portuguese)
Hiroshima 730-0012
Loob ng Hiroshima Legal Affairs Government Building, 2-31 Kamihatchobori, Naka-ku, Hiroshima City, Hiroshima Prefecture
Araw ng trabaho, mula 9:00 a.m. hanggang 4:00 p.m. Hapon, Ingles (Maaaring available din ang Chinese)
Takamatsu 760-0033
Takamatsu Legal Affairs Joint Government Building, 1-1 Marunouchi, Takamatsu City, Kagawa Prefecture
Araw ng trabaho, mula 9:00 a.m. hanggang 4:00 p.m. (Maliban ang 12:00 p.m. hanggang 1:00 p.m.) Hapon, Ingles
Fukuoka 810-0073
Fukuoka 1st Legal Affairs Government Building, 3-5-25 Maizuru, Chuo-ku, Fukuoka City, Fukuoka Prefecture
Araw ng trabaho, mula 9:00 a.m. hanggang 4:00 p.m. Hapon, Ingles, Chinese (Maaaring available din ang Korean)
Naha 900-0022
Naha 1st Local Joint Government Building, 1-15-15 Higawa, Naha City, Okinawa Prefecture
Araw ng trabaho, mula 9:00 a.m. hanggang 4:00 p.m. (Maliban ang 12:00 p.m. hanggang 1:00 p.m.) Hapon, Ingles

Pagtatanong sa pamamagitan ng e-mail

Mga sinusuportahang wika: Hapon, Ingles

(Mangyaring tandaan na hindi kami makakatugon sa mga e-mail na inilahad gamit ang iba pang mga banyagang wika.)

Mangyaring i-click ang email address sa ibaba kung nais magpadala ng iba't ibang mga katanungan tungkol sa pamamaraan ng imigrasyon at paninirahan.

Mga nilalaman na maaaring ipadala sa pamamagitan ng email

  • Mga katanungan at konsultasyon hinggil sa pangkalahatang pamamaraan tulad ng pagpasok at paninirahan
  • Mga opinyon/kahilingan ukol sa Pangasiwaan ng Pamamahala sa Imigrasyon at Paninirahan

Mga nilalaman na hindi kayang sagutan

  • Mga prospect para sa mga aplikasyon at permiso para sa mga indibidwal na kaso
  • Progreso ng pagsisiyasat at resulta ng hukom
  • Progreso ng pamamaraan ng deportasyon

(Pag-iingat)

  • Depende sa nilalaman ng tanong, maaaring matatagalan ang pagtugon, at ang ilan ay maaaring hindi masagot.
  • Ang mga opinyon at kahilingan ay gagamitin bilang sanggunian o reperens ng Pangasiwaan ng Pamamahala sa Imigrasyon at Paninirahan.
  • Kapag nagpadala ng tanong sa pamamagitan ng email mula sa mobile na telepono, mangyaring isaisip na maaaring hindi matanggap ang tugon depende sa mga setting o modelo ng mobile phone.
  • Maaaring magtanong tungkol sa posibilidad ng permiso para sa permanenteng paninirahan, ngunit ang katanungang ito ay hindi masasagot ng Sentro ng Impormasyon.
Ang Gabay ukol sa Permiso para sa permanenteng paninirahan ay makikita dito.

 

Email address

Isahang sentro ng konsultasyon

Naitatag ang one-stop consultation center o isahang sentro ng konsultasyon upang magbigay ng konsultasyon at impormasyon tungkol sa mga pamamahala ng mga pamamaraan sa imigrasyon na kinakailangan para sa mga dayuhang residente upang manirahan sa Japan, pati na rin sa pamumuhay nila, sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa Tanggapan ng mga Katanungan ng mga lokal na pampublikong samahan.

Dito, tutugunan ang mga katanungan sa pamamagitan ng telepono o pagbisita hindi lamang sa wikang Hapon kundi pati na rin sa mga banyagang wika (Ingles, Chinese, atbp.).

Mangyaring sumangguni sa mga sumusunod para sa petsa ng pagtanggap ng konsulta at wika.

* Dahil karaniwan para sa pangkalahatang publiko na gumawa ng pagkakamali, mangyaring kumpirmahing muli ang numero ng telepono bago magtanong.

  Address Numero ng Telepono Mga sinusuportahang wika

Sentro ng Konsultasyon sa Suporta para sa mga Dayuhang Residente

160-0021
Loob ng Shinjuku Multicultural Plaza,
11F, Tokyo Health Plaza Hygeia,
2-44-1 Kabukicho, Shinjuku-ku, Tokyo
TEL
03-3202-5535
TEL・FAX
03-5155-4039
Chinese / Ingles (Lunes hanggang Biyernes)
Portuguese (Lunes, Martes, Miyerkules)
Spanish (Lunes, Martes, Miyerkules)
Indonesian (Martes)
Vietnamese (Lunes, Miyerkules)
Tagalog (Biyernes)
(Maliban sa pangalawa at pang-apat na Miyerkules)
Sentro ng Impormasyon at Suporta para sa mga Dayuhang Residente ng Saitama 330-0074
3F, Saitama Prefecture Urawa Joint Government Building,
5-6-5 Kita Urawa, Urawa-ku, Saitama City, Saitama Prefecture
TEL 048-833-3296
FAX 048-833-3600
Konsultasyon/Gabay para sa pamamaraan ng pagpasok at pananatili
Chinese (Lunes, Miyerkules, Biyernes)
Konsultasyon at patnubay patungkol sa trabaho, atbp para sa mga dayuhan
Ingles, Portuguese, Spanish, Chinese, Hanggul, Tagalog, Thai, Vietnamese (Martes)
Gabay ukol sa pang-araw-araw na buhay at iba pang mga serbisyong nauugnay sa pamumuhay
Ingles, Portuguese, Spanish, Chinese
Hanggul, Tagalog, Thai, Vietnamese (Laging available)
Isahang Sentro ng Suporta para sa mga Dayuhang Residente ng Saitama 430-0916
4F, Create Hamamatsu, 2-1 Hayauma-cho, Naka-ku, Hamamatsu City, Shizuoka Prefecture
TEL 053-458-1510
FAX 053-458-2197
Konsultasyon at pagbibigay ng impormasyon ukol sa mga pamamaraan sa pagpasok at pananatili sa Japan (Miyerkules lamang)
Ingles, Portuguese, Spanish
Pagkonsulta at pagkakaloob ng impormasyon na nauugnay sa pang-araw-araw na buhay at iba pang mga serbisyong nauugnay sa pamumuhay (Lunes hanggang Linggo)
Wika na may tagapayo (magkakaiba ang araw at oras depende sa wika)
Portuguese
Ingles
Spanish
Chinese
Tagalog
Vietnamese
Indonesian

Sentro ng suporta ng mga dayuhang residente

Kailangan ang Adobe Reader sa pagbabasa ng PDF na file.
Kapag hindi malinaw ang kinalalabasan, gamitin ang pinakabagong bersyon.

Taas ng page