Sentro ng impormasyon / Isahang sentro ng konsultasyon

Sentro ng impormasyon

Ang Ahensiya ng mga Serbisyo ng Imigrasyon ay nagtatag ng “Sentro ng Impormasyon ng Imigrasyon” sa Rehiyunal na Kawanihan ng Serbisyong Imigrasyon/distritong opisina ng imigrasyon ng Sendai, Tokyo, Yokohama, Nagoya, Osaka, Kobe, Hiroshima at Fukuoka upang tumugon sa iba't ibang mga katanungan tungkol sa mga pamamaraan sa imigrasyon at mga pamamaraan sa paninirahan. Dito, tutugunan ang mga katanungan sa pamamagitan ng telepono o pagbisita hindi lamang sa wikang Hapon kundi pati na rin sa mga banyagang wika (Ingles, Korean, Chinese, Spanish, atbp.). Bilang karagdagan, may mga tagapayo na nakatalaga sa mga Rehiyunal na Kawanihan ng Serbisyong Imigrasyon / Distritong Opisina ng Imigrasyon ng Sapporo, Takamatsu, at Naha upang tumugon sa mga katanungan sa pamamagitan ng telepono o pagbisita, kaya't mangyaring huwag mag-atubiling gamitin ang mga ito.

Kung nais mong makita ang detalyadong mapa ng lokasyon, mangyaring i-click ang Pagkontrol ng Imigrasyon at Pamamahala sa Paninirahan / Distritong Opisina ng Imigrasyon na nais mong makita.

Sentro ng impormasyon ng imigrasyon   Address Numero ng Telepono
Sendai 〒983-0842
1-3-20 Gorin, Miyagino ward, Sendai City, Miyagi Prefecture

Tel. 0570-013904
(IP, PHS, Ibayong dagat/Ibang bansa: 03-5796-7112)

Araw ng trabaho 8:30 a.m. hanggang 5:15 p.m.

* Dahil karaniwan para sa pangkalahatang publiko na gumawa ng pagkakamali, mangyaring kumpirmahin muli ang numero ng telepono bago magtanong.

Tokyo 〒108-8255
5-5-30 Konan, Minato ward, Tokyo
Yokohama 〒236-0002
10-7 Torihamacho, Kanazawa ward, Yokohama City, Kanagawa Prefecture
Nagoya 〒455-8601
5-18 Shohocho, Minato ward, Nagoya City, Aichi Prefecture
Osaka 〒559-0034
1-29-53 Nankokita, Suminoe ward, Osaka City, Osaka
Kobe 〒650-0024
29 Kaigandori, Chuo ward, Kobe City, Hyogo Prefecture
Hiroshima 〒730-0012
2-31 Kamihatchobori, Naka ward, Hiroshima City, Hiroshima Prefecture
Fukuoka 〒810-0073
3-5-25 Maizuru, Chuo ward, Fukuoka City, Fukuoka Prefecture
Mga sentro ng impormasyon ng imigrasyon na mayroong mga tagapayo Sapporo 〒060-0042
Odorinishi 12 chome, Chuo ward, Sapporo City, Hokkaido Prefecture
Takamatsu 〒760-0033
1-1 Marunouchi, Takamatsu City, Kagawa Prefecture
Naha 〒900-0022
1-15-15 Higawa, Naha City, Okinawa Prefecture

Email address

Mangyaring i-click ang email address sa ibaba kung nais magpadala ng iba't ibang mga katanungan tungkol sa pamamaraan ng imigrasyon at paninirahan.

Bilang karagdagan, tinatanggap ang wikang Hapon o Ingles sa e-mail. Mangyaring tandaan na hindi kami makakatugon sa mga email na inilahad gamit ang iba pang mga banyagang wika.

Mga nilalaman na maaaring ipadala sa pamamagitan ng email

  • Mga katanungan at konsultasyon hinggil sa pangkalahatang pamamaraan tulad ng pagpasok at paninirahan
  • Mga opinyon/kahilingan ukol sa Pangasiwaan ng Pamamahala sa Imigrasyon at Paninirahan

Mga nilalaman na hindi kayang sagutan

  • Mga prospect para sa mga aplikasyon at permiso para sa mga indibidwal na kaso
  • Progreso ng pagsisiyasat at resulta ng hukom
  • Progreso ng pamamaraan ng deportasyon

(Pag-iingat)

  • Depende sa nilalaman ng tanong, maaaring matatagalan ang pagtugon, at ang ilan ay maaaring hindi masagot.
  • Ang mga opinyon at kahilingan ay gagamitin bilang sanggunian o reperens ng Pangasiwaan ng Pamamahala sa Imigrasyon at Paninirahan.
  • Kapag nagpadala ng tanong sa pamamagitan ng email mula sa mobile na telepono, mangyaring isaisip na maaaring hindi matanggap ang tugon depende sa mga setting o modelo ng mobile phone.
  • Maaaring magtanong tungkol sa posibilidad ng permiso para sa permanenteng paninirahan, ngunit ang katanungang ito ay hindi masasagot ng Sentro ng Impormasyon.

Mangyaring sumangguni sa Homepage ng Ahensiya ng mga Serbisyo ng Imigrasyon para sa patnubay para sa Permiso Para sa Permanenteng Paninirahan.

Lugar na padadalhan

Isahang sentro ng konsultasyon

Naitatag ang one-stop consultation center o isahang sentro ng konsultasyon upang magbigay ng konsultasyon at impormasyon tungkol sa mga pamamahala ng mga pamamaraan sa imigrasyon na kinakailangan para sa mga dayuhang residente upang manirahan sa Japan, pati na rin sa pamumuhay nila, sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa Tanggapan ng mga Katanungan ng mga lokal na pampublikong samahan.

Dito, tutugunan ang mga katanungan sa pamamagitan ng telepono o pagbisita hindi lamang sa wikang Hapon kundi pati na rin sa mga banyagang wika (Ingles, Chinese, atbp.).

Mangyaring sumangguni sa mga sumusunod para sa petsa ng pagtanggap ng konsulta at wika.

* Dahil karaniwan para sa pangkalahatang publiko na gumawa ng pagkakamali, mangyaring kumpirmahing muli ang numero ng telepono bago magtanong.

  Address Numero ng Telepono Mga sinusuportahang wika

Sentro ng Konsultasyon sa Suporta para sa mga Dayuhang Residente

Mag-click dito para sa impormasyon sa counter na may serbisyo sa banyagang wika sa Tokyo (Homepage ng Tokyo Employment Service Center for Foreigners lilipat sa ibang website

〒160-0021
2-44-1 Kabukicho, Shinjuku ward, Tokyo
Tokyo Health Center Hygeia 11F
Loob ng Shinjuku Multicultural Plaza
TEL
03-3202-5535
TEL・FAX
03-5155-4039
Chinese / Ingles (Lunes hanggang Biyernes (Maliban sa pangalawa at pang-apat na Miyerkules))
Portuguese (Lunes, Martes, Miyerkules)
Spanish (Lunes, Martes, Miyerkules)
Indonesian (Martes)
Vietnamese (Lunes, Miyerkules)
Tagalog (Biyernes)
Sentro ng Impormasyon at Suporta para sa mga Dayuhang Residente ng Saitama 〒330-0074
5-6-5 Kita Urawa, Urawa ward, Saitama City, Saitama Prefecture
Saitama Prefecture Urawa Joint Government Building 3rd floor
TEL 048-833-3296
FAX 048-833-3600
Konsultasyon/Gabay para sa pamamaraan ng pagpasok at pananatili
Chinese (Lunes, Miyerkules, Biyernes)
Konsultasyon at patnubay patungkol sa trabaho, atbp para sa mga dayuhan
Ingles, Portuguese, Spanish, Chinese, Hanggul, Tagalog, Thai, Vietnamese (Martes)
Gabay ukol sa pang-araw-araw na buhay at iba pang mga serbisyong nauugnay sa pamumuhay
Ingles, Portuguese, Spanish, Chinese
Hanggul, Tagalog, Thai, Vietnamese (Laging available)
Isahang Sentro ng Suporta para sa mga Dayuhang Residente ng Saitama 〒430-0916
4F Create Hamamatsu, 2-1 Hayaumacho, Naka ward, Hamamatsu City, Shizuoka Prefecture
TEL 053-458-1510
FAX 053-458-2197
Konsultasyon at pagbibigay ng impormasyon ukol sa mga pamamaraan sa pagpasok at pananatili sa Japan (Miyerkules lamang)
Ingles, Portuguese, Spanish
Pagkonsulta at pagkakaloob ng impormasyon na nauugnay sa pang-araw-araw na buhay at iba pang mga serbisyong nauugnay sa pamumuhay (Lunes hanggang Linggo)
Wika na may tagapayo (magkakaiba ang araw at oras depende sa wika)
Portuguese
Ingles
Spanish
Chinese
Tagalog
Vietnamese
Indonesian

Sentro ng suporta ng mga dayuhang residente

Taas ng page