Memorandum ng Bilateral na Kooperasyon ukol sa tinukoy na bihasang manggagawa

Memorandum ng kooperasyon

Ang memorandum ng kooperasyon ay nabuo sa pagitan ng nagpapadalang bansa at Japan upang masiguro na maayos at wasto ang pagpapadala ng dayuhan na tinukoy na bihasang manggagawa at maayos ang pagtanggap sa mga ito.

(Nakalista ayon sa paglalathala ng memorandum ng kooperasyon)

Pamamaraan sa bawat bansa

Sa mga bansa na naghanda ng bilateral na memorandum ng kooperasyon, upang ang isang dayuhan na tinukoy na bihasang manggagawa ay magkapagsagawa ng mga aktibidad na tinukoy na bihasang manggagawa, kinakailangan ang pahintulot mula sa sariling bansa kapag naglalakbay sa ibayong dagat/Ibang bansa (Japan) upang makapagtrabaho. Bibigyan ng gabay sa buong pamamaraan kasama ang mga kinakailangang pamamaraan (pamamaraan ng pagpapadala) ng sariling bansa. (Ina-update paminsan-minsan)

Pag-handle ng pag-isyu ng Sertipiko ng Eligibility o aplikasyon ng pagbabago ng istado ng paninirahan

Nakasalalay sa bansa na naghanda ng memorandum ng kooperasyon (MOC (*)) ang pamamaraan ng pagpapadala na nakasaad batay sa mga regulasyon ng bawat bansa. Maaari ring nakalagay ang mga dokumento na nagpapatunay na ang pamamaraan ay napatupad.
Para sa mga bansa kung saan itinakda sa MOC na dapat suriin ng Japan ang mga dokumento ukol sa pagtanggap ng mga dayuhan na tinukoy na bihasang manggagawa, kailangang magsumite ng mga kinakailangang dokumento para sa aplikasyon ng pag-isyu ng Sertipiko ng Eligibility at ang aplikasyon para sa pahintulot na baguhin ang istado ng paninirahan (mula dito ay tinukoy bilang "mga aplikasyon para sa paninirahan"). Para sa mga nasabing bansa at dokumento na isusumite, mangyaring sumangguni sa "1. Mga bansa na may mga dokumento na isusumite para sa mga aplikasyon para sa paninirahan" sa ibaba.
Bilang karagdagan, kahit na sa mga bansa kung saan walang mga naturang probisyon ang MOC at hindi kinakailangan na isumite ang mga nauugnay na dokumento sa aplikasyon para sa paninirahan, maaari pa ring itakda batay sa mga panuntunan ng bawat bansa ang ilang mga pamamaraan sa pagpapadala. Ang mga ito ay pamamaraan para sa pagpapadala mula sa ibang bansa at hindi pamamaraan para sa aplikasyon para sa paninirahan sa Japan. Ngunit ang mga pamamaraan na sa pagpapadala ng mga ibang bansa ay nilalathala din bilang reperensiya, kaya't maaaring sumangguni sa “2 Mga dokumentong hindi kinakailangan isumite ngunit ito ang mga bansa (reperensiya) kung saan ang ilang mga pamamaraan sa pagpapadala ay nakatatag".
Para sa mga bansa na nagbuo na ng MOC at hindi nakalista sa ibaba, kung mayroong anumang mga dokumento na isusumite o mga pamamaraan para sa pagpapadala sa kanila sa hinaharap ay ipapaalam sa pamamagitan ng website na ito sa panahon na malaman na ang mga detalye. Sa kasong ito, kahit na ang pamamaraan ay kasalukuyang isinasagawa sa nagpapadalang bansa, maaari nang mag-aplay para sa paninirahan alinsunod sa Batas sa Pagkontrol sa Imigrasyonkung hindi angkop sa nakasaad sa ibaba (iyon ay, sa kasong ito, hindi kinakailangan magsumite ng mga dokumento na nagpapatunay na nakumpleto na ang pamamaraan kapag nag-a-apply para sa paninirahan.)
* Bagaman ipinapaliwanag dito ang mga bansa na gumawa ng MOC, hindi ibig sabihin na hindi tatanggapin ang mga dayuhan na tinukoy na bihasang manggagawa mula sa bansa na walang MOC.

 1. Mga bansa na may mga dokumento na isusumite para sa mga aplikasyon para sa paninirahan

  Ang mga panahon kung saan kakailanganin ang sample o pag-sumite ng mga dokumento na nilabas ng mga bansa na may dagdag na dokumentong kailangan sa aplikasyon para sa paninirahan, ay nakasaad sa ibaba.

  Cambodia

  Mga isusumiteng dokumento: Sertipiko ng pagrehistro (Modelo PDFPDF)
  Oras ng pagsisimula ng operasyon: August 5, 2019

  Thailand

  Mga isusumiteng dokumento: Kontrata sa trabaho na sertipikado ng Labor Office ng Embahada ng Thailand sa Japan (*)
  * Kailangang isumite ng Thai na indibidwal na nakatapos ng Training para sa teknikal intern(ii) o Training para sa teknikal intern(iii) at ililipat ang istado ng paninirahan bilang tinukoy na bihasang manggagawa.
  Panahon ng pagsisimula ng operasyon: July 27, 2020

  Vietnam

  Mga dokumento na isusumite: listahan ng mga taong tagapagrekomenda (listahan ng mga dayuhan na tinukoy na bihasang manggagawa) (format ng attachment ng MOC Format 1 PDF (Hapon) PDF o Format 2 PDF (Hapon) PDF na inaprubhan ng Vietnam)
  Panahon ng pagsisimula ng operasyon: Pebrero 15, 2021

  Babala

  • Sa pag-apply para sa Sertipiko ng Eligibility para sa istado ng paninirahan na "tinukoy na bihasang manggagawa" pagkatapos ng Pebrero 15, 2021, pagkatapos makuha ang pag-apruba ng listahan ng tagapagrekomenda (Form 1) mula sa DOLAB, kinakailangan na isumite ito sa tanggapan ng Rehiyunal na Opisina ng Imigrasyon at Pagkontrol ng Paninirahan kasama ang iba pang mga kinakailangang dokumento.
   Bilang karagdagan, kapag mag-aapply para sa pahintulot na baguhin ang katayuan ng paninirahan sa "tinukoy na bihasang manggagawa", mangyaring kumuha ng pag-apruba ng listahan ng tagapagrekomenda (Form 2) mula sa Embahada ng Vietnam sa Japan nang maaga, at pagkatapos ay isumite ito sa Rehiyunal na Opisina ng Imigrasyon at Pagkontrol ng Paninirahan kasama ang iba pang mga kinakailangang dokumento. Kung kasalukuyang naninirahan sa ilalim ng istado ng paninirahan na "Tinukoy na bihasang manggagawa", hindi na kailangang kumuha at magsumite muli ng listahan ng nagrekomenda. Bilang karagdagan, kapag nag-aapply para sa pahintulot na baguhin ang istado ng paninirahan upang mabago ang tumatanggap na organisyon o larangan dahil sa pagbabago ng trabaho sa ilalim ng istado ng paninirahan na "Tinukoy na bihasang manggagawa", o kapag nag-aapply para sa pahintulot na baguhin o i-rebew ang haba ng pananatili, hindi na kailangang isumite ang listahan ng nagrekomenda.
  • Ang listahan ng tagapagrekomenda ay naaprubahan din ng mga inaasahang makukumpleto ang training para sa teknikal intern na nais lumipat bilang “tinukoy na bihasang manggagawa” o inaasahang grumaduate (magtatapos) mula sa isang institusyong pang-edukasyon habang nag-aaral bilang internasyonal na estudyante, ngunit ayon sa panig ng Vietnam, kapag naaprubahan ng Embahada ng Vietnam sa Japan, isasaad sa listahan ng tagapagrekomenda na “inaasahang magtapos”.
   Kung ito ay nakasaad, sa kaso ng mga dating internasyonal na estudyante, kapag nagsusumite ng listahan ng tagapagrekomenda kasama ang iba pang mga kinakailangang dokumento sa Rehiyunal na Opisina ng Imigrasyon at Pagkontrol ng Paninirahan, mangyaring magsumite rin ng isang dokumento na inisyu ng institusyong pinag-aaralan upang patunayan na nakumpleto (nagtapos) ang kurikulum sa nasabing institusyon.
   Sa kabilang banda, para sa mga dating teknikal na trainee, karaniwang kinakailangang magsumite ng mga dokumento hinggil sa matagumpay na pagkumpleto ng pagsasanay sa training para sa teknikal intern (ii), kaya hindi na kinakailangan na magsumite ng hiwalay dokumento na nagpapatunay sa pagkumpleto ng training para sa teknikal intern.
  • Para sa pamamaraang nauugnay sa listahan ng tagapagrekomenda, mangyaring makipag-ugnay sa nakatala na contact details sa hanay na "Vietnam" sa "Impormasyon sa Pakikipag-ugnay para sa Bawat Bansa".
  • Mula Abril 12, 2021, ang mga aplikasyon para sa pahintulot na baguhin ang istado ng paninirahan ng mga Vietnamese na naninirahan sa Japan ay pansamantalang pangangasiwaan sa pamamaraang nakalahad sa sumusunod.
   1. Para sa may istado ng paninirahan na “Training para sa teknikal intern”
    Kailangan magsumite ng listahan ng nagrekomenda
   2. Para sa may istado ng paninirahan na “internasyonal na estudyante”

    (1) Ang mga nakumpleto o inaasahang makakakumpleto ng isang kurso sa dalawang taon o higit pa
    Kailangan magsumite ng listahan ng nagrekomenda

    (2) Ang mga nakumpleto o inaasahang makakakumpleto ng isang kurso sa loob ng dalawang taon
    Hindi kinakailangang magsumite ng listahan ng nagrekomenda, ngunit kinakailangang magsumite ng mga dokumento (sertipiko ng pagtatapos, atbp.) na nagpapatunay na ang kurso ay nakumpleto o inaasahang makukumpleto sa loob ng dalawang taon.

    (3) Para sa mga kasalukuyang naka-enroll sa paaralan o tumigil sa pag-aaral
    Hindi kinakailangang magsumite ng listahan ng nagrekomenda, ngunit kinakailangang magsumite ng mga dokumento na nagpapatunay na naka-enroll (sertipiko ng pagpapatala, atbp.) o mga dokumento na nagpapatunay na dating naka-enroll (sertipiko ng pag-alis, atbp.).

   3. May istado ng paninirahan maliban sa “Training para sa teknikal intern” o “Internasyonal na estudyante”
    Hindi kinakailangang magsumite ng listahan ng nagrekomenda
 2. Ang mga dokumento na isusumite ay hindi kinakailangan kapag mag-aaplay para sa pananatili, ngunit ang bansa kung saan ang ilang mga pamamaraan sa pagpapadala ay nakasaad sa kasosyo na bansa (reperensiya)

  Pilipinas

  <Mga pamamaraan ng pagpapadala>

  • Ang tumatanggap na organisyon sa Japan, upang tumanggap ng mga Pilipino na tinukoy na bihasang manggagawa, ay kailangan muna magsumite ng mga kinakailangang dokumento sa Philippine Overseas Labor Office (POLO) ng Embahada ng Republika ng Pilipinas sa Japan at kailangang magparehistro sa Philippine Overseas Employment Agency (POEA) sa sariling bansa pagkatapos sumailalim sa naka-atas na pagsusuri bilang pamamaraan sa pagpapadala.
  • Bilang karagdagan, ang mga dokumento na isusumite sa POLO ay kailangang alinsunod sa nakasaad na format.
   Mangyaring mag-refer sa URL ng POLO para sa tukoy na kinakailangang mga dokumento at ang kanilang format.
   https://polotokyo.dole.gov.ph/specified-skilled-workers-1-2/Lilipat sa ibang website
  • Bukod dito, kailangang kumuha ang mga Pilipino ng Overseas Employment Certificate (OEC) mula sa POEA at ipakita ang OEC kapag umalis sa Pilipinas.
  • Para sa mga pamamaraan sa Pilipinas, mangyaring makipag-ugnay sa mga katanungan na nakalista sa ilalim ng hanay na "Pilipinas" sa "Contact para sa Bawat Bansa".

  Nepal

  <Mga pamamaraan ng pagpapadala>

  • Sa mga kaso na matapos makakuha ng visa na nauugnay sa istado ng paninirahan na "Tinukoy na bihasang manggagawa" o pagkatapos maaprubahan upang mabago ang istado ng paninirahan na "Tinukoy na bihasang manggagawa", at umalis ng Japan at umuwi sa Nemal na may hawak na permiso ng muling pagpasok (kasama Espesyal na permiso upang muling pumasok sa Japan), kumuha ng permiso sa trabaho mula sa kagawaran ng namamahala sa Japan ng Ministry of Labour, Employment and Social Security, at ipakita ang permiso sa trabaho kapag umalis sa Nepal.
  • Para sa mga pamamaraan sa pagkuha ng sertipiko ng permiso para magtrabaho sa ibang bansa, mangyaring makipag-ugnay sa mga katanungan na nakalista sa ilalim ng hanay na "Nepal" sa "Contact para sa Bawat Bansa".

  Indonesia

  <Mga pamamaraan ng pagpapadala>

  • Kapag mayroong nagrerecruit ng trabaho sa Japan upang tanggapin ang mga Indonesian na nasyonal, malakas na hinihiling na na magrehistro ang tumatanggap na organisasyon sa Japan sa "Labor Market Information System (IPKOL)" na pinamamahalaan ng gobyerno ng Indonesia. Ayon sa Indonesia, maraming mga Indonesian ang interesado sa sistema para sa tinukoy na bihasang manggagawa, at ang mga nais makakuha ng trabaho sa Japan ay uma-access sa IPKOL upang makahanap ng trabaho. Maaaring mag-rehistro online
   (URL ng IPKOL)https://ayokitakerja.kemnaker.go.idLilipat sa ibang website
  • Ayon sa Indonesia, libre ang pagpaparehistro para sa IPKOL, pagrecruit, o paghanap ng trabaho.
  • Ang mga Indonesian na naisyuhan ng Sertipiko ng Eligibility para sa istado ng paninirahan na "Tinukoy na bihasang manggagawa" ay dapat magrehistro online sa Overseas Worker Management System (SISKOTKLN) na pinamahalaan ng gobyerno ng Indonesia bago mag-apply ng visa upang makapaglakbay sa Japan. Kinakailangan na mag-aplay ng visa sa Embahada ng Japan at sa Konsulado Heneral ng Japan sa Indonesia matapos makuha ang ID na inisyu matapos ang pagkumpleto ng pagpaparehistro sa SISKOTKLN.
  • Ayon sa Indonesia, libre ang pagparehistro sa SISKOTKLN o pagkuha ng ID number.
   (URL ng SISKOTKLN) http://siskotkln.bnp2tki.go.id/Lilipat sa ibang website
  • Para sa pagpaparehistro sa SISKOTKLN at IPKOL, mangyaring makipag-ugnay sa mga nakalista sa hanay ng "Indonesia" sa "Contact para sa Bawat Bansa".
   (Contact details ng Embahada ng Indonesia sa Japan, daloy ng bagong pag-empleyo/trabaho ng mga tinukoy na bihasang manggagawa sa Indonesia na ipinapalagay ng Embahada)
   https://kemlu.go.id/tokyo/id/pages/alur-proses-ssw-bagi-newcomer-pekerja-baru/4338/etc-menuLilipat sa ibang website

  Myanmar

  <Mga pamamaraan ng pagpapadala>

  • Ang Burmese na nagpaplano na pumunta sa Japan bilang dayuhan na tinukoy na bihasang manggagawa, sa ilalim ng sistema ng Myanmar, ay dapat pumunta sa Ministry of Labor, Immigration and Population (MOLIP) at mag-apply para sa sertipikasyon card (OWIC: Overseas Worker Identification Card).
  • Ang mga mamamayan ng Myanmar na naninirahan sa Japan na pumirma sa kontrata ng trabaho ay kinakailangang mag-apply para sa (pag-renew) ng kanilang pasaporte sa Embahada ng Myanmar sa Japan.
  • Para sa mga pamamaraan sa Myanmar, mangyaring makipag-ugnay sa mga nakalista sa ilalim ng hanay na "Myanmar" sa "Contact para sa Bawat Bansa".

  Mongolia

  <Mga pamamaraan ng pagpapadala>

  Bangladesh

  <Mga pamamaraan ng pagpapadala>

  • Kung nais ng tumatanggap na organisasyon na tumanggap ng Bangladesh national bilang bagong dayuhang Tinukoy na bihasang manggagawa, kailangan muna nilang magsumite ng Demand Letter sa Embahada ng Bangladesh sa Japan at makatanggap ng sertipikasyon.
  • Ayon sa sistema ng Bangladesh, ang nagpapadalang organisasyon na sertipikado o ang Bangladesh national na nagpaplano na pumunta sa Japan ay kailangan makakuha ng Emigration Clearance Card pagkatapos magsumite ng mga nauugnay na dokumento kabilang ang Japan visa sa Bureau of Manpower, Employment and Training (BMET) at sumailalim sa pagsusuri ng BMET. Gayundin, aabutin ng mga 2 business days mula aplikasyon hanggang sa pag-isyu ng card na ito.
   Ang Bangladesh national na nagpaplano na pumunta sa Japan ay maaaring umalis ng bansa pagkatapos makuha ang kanilang Emigration Clearance Card.
  • Para sa mga proseso sa panig ng Bangladesh, mangyaring makipag-ugnay sa nakalista sa ilalim ng hanay na "Bangladesh" sa "Contact para sa Bawat Bansa".

Nagpapadalang organisasyon na sertipikado

Kung mayroong nagpapadalang organisasyon na sertipikado ng isang banyagang gobyerno, ang impormasyon tungkol sa nagpapadalang organisasyon ay ilalathala dito (i-popost paminsan-minsan).

Contact details ng bawat bansa

Para sa mga bansa na pumirma ng memorandum ng kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa, ipo-post dito ang mga maaaring matanungan tungkol sa mga pamamaraan tulad ng pagpapadala ng mga dayuhan na tinukoy na bihasang manggagawa (na-update paminsan-minsan).
Para sa mga dayuhan na tinukoy na bihasang manggagawa, mangyaring makipag-ugnay muna dito para sa mga kinakailangang pamamaraan sa sariling bansa, tulad ng pahintulot kapag naglalakbay sa ibayong dagat/Ibang bansa (Japan) upang magtrabaho.

Kailangan ang Adobe Reader sa pagbabasa ng PDF na file.
Kapag hindi malinaw ang kinalalabasan, gamitin ang pinakabagong bersyon.

Taas ng page