Pamamaraan sa pag-aplay

Sistema sa tinukoy na bihasang manggagawa

Ang “Batas para sa Bahagyang Susog ng Kontrol sa Imigrasyon at Rekognisyon ng Refugee at ang Batas sa Pagtatag ng Ministeryo ng Hustisya” ay ipinasa upang itatag ang istado ng paninirahan na “tinukoy na bihasang manggagawa” sa ika-197 na temporaryong sesyon ng Diet at napahayag sa publiko nong Disyembre 14, 2018 at itinalaga na simulang tumanggap ng mga dayuhan na tinukoy na bihasang manggagawa mula Abril 1, 2019.
Upang linawin ang interpretasyon ng mga batas at regulasyon na nauugnay sa sistemang ito at mga puntong dapat pansinin sa pagpapatakbo, nailathala ang "Mga Patnubay sa Operasyon para sa Pagtanggap ng mga Dayuhan na tinukoy na bihasang manggagawa".

Mga aplikasyon para sa paninirahan ng mga dayuhan na tinukoy na bihasang manggagawa

Ang mga aplikasyon para sa paninirahan ng dayuhan na nais na pumasok o manatili sa Japan na may istado ng paninirahan na "tinukoy na bihasang manggagawa" ay tatanggapin sa Rehiyunal na Opisina ng Imigrasyon at Pagkontrol ng Paninirahan.
Mangyaring sumangguni sa sumusunod na webpage para sa mga detalye.

Aplikasyon para sa pagpaparehistro sa Rehistradong Organisasyong Pangtulong (Pag-renew)

Ang mga aplikasyon sa pagpaparehistro (pagpapanibago) para sa mga nais magsagawa ng mga serbisyong pang-suporta bilang Rehistradong Organisasyong Pangtulong ay tatanggapin sa Rehiyunal na Kawanihan ng Serbisyong Imigrasyon / Distritong opisina ng imigrasyon (hindi kasama ang sangay sa paliparan).
Mangyaring sumangguni sa sumusunod na webpage para sa mga detalye.

Pamamaraan sa pag-apruba bilang ahente para sa mga aplikasyon, atbp.

Kapag ang isang kawani ng Rehistradong Organisasyong Pangtulong ay kumatawan bilang ahente ng mga dayuhan na tinukoy na bihasang manggagawa para sa kanilang mga aplikasyon sa paninirahan, kinakailangan muna makakuha ng paunang pag-apruba mula sa Direktor-Heneral ng Rehiyunal na Kawanihan ng Serbisyong Imigrasyon.
Mangyaring sumangguni sa sumusunod na webpage para sa mga detalye.

Taas ng page