Sentro ng suporta ng mga dayuhang residente

Sentro ng suporta ng mga dayuhang residente

Ano ang Foreign Residents Support Center (FRESC)?

Ang Foreign Residents Support Center (FRESC) ay mga tanggapan ng gobyerno na sumusuporta sa paninirahan ng mga dayuhang namumuhay at nagtatrabaho sa Japan, at ang mga ito ay nakatipon sa gusali ng “CO・MO・RE YOTSUYA” sa harap ng istasyon ng Yotsuya sa Shinjuku Ward. Marami itong mga aktibidad tulad ng pagtugon sa konsultasyon mula sa mga dayuhan, pagsuporta sa mga kumpanyang nais mag-employ ng mga dayuhan, at pagsuporta sa mga rehiyunal at lokal na organisasyon na tumutulong sa mga dayuhan.

Aayusin ng Foreign Residents Support Center (FRESC) ang kapaligiran sa pagtanggap sa mga dayuhan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng iba't ibang hakbang sa pagsuporta sa mga naninirahang dayuhan gamit ang kooperasyon ng mga nauugnay na mga organisasyon na nasa loob ng Center.

Menu

Bagong impormasyon

Mayo 17 Binago ang home page
Disyembre 3, 2021 Nai-post ang gabay sa konsultasyon ukol sa paninirahan ng Rehiyunal na Kawanihan ng Imigrasyon ng Tokyo (face-to-face, online).
Hulyo 20, 2021 Nagkaroon ng rebisyon ang leaflet ng FRESC help desk (Bersyon ng iba’t ibang wika).
Hulyo 1, 2021 Naging 18 na ang bilang ng wikang suportado ng FRESC help desk.
Hulyo 1, 2021 Nagkaroon ng rebisyon ang leaflet ng FRESC help desk (bersyon sa Hapon na madaling maunawaan)
Pebrero 17, 2021 Ni-revise ang leaflet ng FRESC help desk (Bersyon ng madaling hapon).
Oktubre 13, 2020 Naitala ang paggamit ng help desk ng FRESC (Larawan)
Setyembre 18, 2020 Na-upload sa YouTube channel ng Ministro ng Hustisya ang informational video tungkol sa FRESCLilipat sa ibang website
* naka-upload din sa ibabang parte ng webpage na ito.
Setyembre 4, 2020 Idinagdag ang leaflet ng FRESC help desk (Bersyon ng iba’t ibang wika).
Agosto 24, 2020 Ang FRESC help desk ay nabuksan noong Setyembre 1 (Martes).
Hulyo 31, 2020 Ang homepage ay na-update.
Hulyo 6, 2020 Naganap ang seremonya sa Pagbubukas ng Sentro ng suporta ng mga dayuhang residente

Impormasyon mula sa FRESC

Impormasyon mula sa FRESC

Sa Foreign Residents Support Center (FRESC), ang iba’t ibang mga organisasyon sa loob ng FRESC ay magtutulungan upang makinig sa inyong problema at ipapakita sa inyo ang paraan upang masolusyonan ito.

Ang Foreign Residents Support Center (FRESC) ay organisasyon na sumusuporta sa mga taong namumuhay at nagtatrabaho sa Japan. Ang mga dayuhan ay pumupunta sa iba’t ibang organisasyon upang kumonsulta ukol sa iba’t ibang larangan ngunit sa FRESC, 4 na ministeryo at 8 organisasyon ang nakatipon sa iisang palapag, nakikipag-ugnayan sa isa’t isa at detalyadong tumutugon sa pagkonsulta ng mga dayuhan. Huwag mag-atubiling kumonsulta. Bukod dito, sinusuporta din nito ang mga kumpanyang nais mag-employ ng mga dayuhan.

Maaaring kumonsulta ang lahat ng mga dayuhan sa FRESC (Navi Dial: 0570-011000)

Halimbawa…

 • Problema sa istado ng paninirahan (Rehiyunal na Kawanihan ng Imigrasyon ng Tokyo) [pindutin ang numero 1]
  • Nais kong malaman ang tungkol sa mga dokumento at proseso sa Imigrasyon
  • Nais kong malaman kung anong trabaho ang pwede kong gawin sa aking istado ng paninirahan
 • Problema ukol sa pagtatrabaho (Tokyo Labor Bureau Foreigner Special Counseling and Support Office) [pindutin ang numero 2]
 • Nais kong maghanap ng trabaho (Tokyo Employment Service Center for Foreigners) [pindutin ang numbero 3]
 • Problema sa karapatang pantao (Kagawaran ng Proteksyon ng Karapatang Pantao sa Tokyo) [pindutin ang numero 4]
  • Binubully ako sa kumpanya, sa eskwela, o sa aking komunidad
  • Nakakaranas ako ng panliligalig (harassment)
 • Problema sa visa (Visa Information ng Ministeryo ng Ugnayang Panlabas) [pindutin ang numero 5]
  • Nais kong papuntahin sa Japan ang aking kapamilya na nasa ibang bansa
 • Problema ukol sa batas (Houterasu) [pindutin ang 6]
  • Nais kong kumonsulta tungkol sa mga problema tulad ng diborsyo, pang-aabuso ng asawa, utang, aksidente sa trapiko, pagkatanggal sa trabaho atbp.
 • Nais kong kumuha ng record ng aking pagpasok at paglabas sa Japan (Ahensiya ng mga Serbisyo ng Imigrasyon) [Direct line: 03-5363-3005]
  at iba pa

Merit ng pagkonsulta sa FRESC

 • Maaaring kumonsulta nang libre
 • Maaaring kumonsulta gamit ang alias
 • Nakatipon sa iisang palapag ang tanggapan ng bawat organisasyong residente ng FRESC.
 • Mabilis na maipapasa ang tugon sa naaangkop na organisasyon dahil nagtatrabaho ang mga kawani ng FRESC sa isang kapaligiran kung saan nakikita nila ang isa’t isa.
 • Depende sa nilalaman ng konsultasyon, sasamahan kayo o tutugunan ang inyong konsultasyon sa paraang tuloy-tuloy at hindi paputol-putol (seamless) kapag ipinasa ito sa ibang residenteng organisasyon.

Para sa lahat ng mga taong nag-eemploy o sumusuporta sa mga dayuhan

Sa FRESC, ang 4 na ministeryo at 8 organisasyon ay nakatipon sa iisang palapag kung saan nagsasagawa ng konsultasyon ukol sa pagre-renew/pagpalit ng istado ng paninirahan, mga batas na nauugnay sa pagtatrabaho, pagkuha ng visa, proseso ng pagpasok sa Japan, problemang legal, konsultasyon ukol sa karapatang pantao atbp., pagsusulong ng pagtanggap ng mga lubos na dalubhasang dayuhang propesyonal / internasyonal na estudyante, pagsusulong atbp. ng pagsuporta sa paghahanap ng trabaho.
Dahil nakikipag-ugnayan at nakikipagtulungan ang bawat residenteng organisasyon, depende sa nilalaman ng konsultasyon, maaari kayong samahan ng maraming residenteng organisasyon sa pagkonsulta at dahil maaari itong ipasa ng residenteng organisasyon na tumanggap sa inyong konsultasyon sa ibang residenteng organisasyon, nababawasan ang pasanin ng taong kumokonsulta.
Bukod dito, naglalaan din ng serbisyo ng suporta atbp. sa mga small and medium enterprises na kumukuha ng mga lubos na dalubhasang dayuhang propesyonal (Japan External Trade Organization).
[Navi Dial 0570-011000 pindutin ang numero 7]

Dahil sasamahan kayo ng organisasyong nasa loob ng FRESC at ipapasa ang inyong konsulta sa angkop na paraan, pakikinggan ang inyong pagkonsulta, at ipapakita ang paraan upang masolusyonan ito.

Pagsasama (halimbawa)

Reserbasyon ng konsultasyon sa telepono ng Rehiyunal na Kawanihan ng Imigrasyon ng Tokyo ・Pag-aareglo ng problema
・Kahilingan na samahan kayo
Sasamahan kayo ng mga organisasyon na nasa FRESC
Pakikinggan ng bawat naaangkop na organisasyon ang inyong konsulta, at ipapakita ang paraan kung paano masolusyonan ito.

Pagpapasa (halimbawa)

Reserbasyon ng konsultasyon sa telepono ng Rehiyunal na Kawanihan ng Imigrasyon ng Tokyo ・Pag-aareglo ng problema
・Pagpapasa
Konsultasyon sa mga organisasyon na nasa FRESC
Ipapakita sa inyo ang paraan kung paano masolusyonan ang problema

BAGO! Maaaring kumonsulta sa Ahensiya ng mga Serbisyo ng Imigrasyon sa FRESC

Ang Rehiyunal na Kawanihan ng Imigrasyon ng Tokyo ay nagsasagawa ng idibidwal na konsultasyon sa pamamagitan ng reserbasyon para sa mga dayuhang naninirahan sa Japan, mga taong nauugnay sa mga kumpanyang nais mag-employ ng mga dayuhan atbp.
Maaaring pumili mula sa dalawang paraan ng konsultasyon: face-to-face (direktang pagpunta at pagkonsulta sa FRESC) at online.

FRESC banner
Banner ng online na konsultasyon ukol sa istado ng paninirahan ng Kawanihan ng Imigrasyon ng Tokyo
*Maaaring kumonsulta kahit walang linya ng telepono.

Tanggapan ng mga katanungan ng FRESC

FRESC icon

Sentro ng suporta ng mga dayuhang residente (FRESC)

Numero ng Telepono
Navi Dial 0570-011000 (tumawag dito kung nasa ibang bansa o para sa ilang IP phone)
Address: Yotsuya Tower 13F 1-6-1 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0004
Oras na bukas: Mula 9:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon *Sarado kapag Sabado, Linggo, araw ng pista, katapusan at simula ng bagong taon

Kailangan ang Adobe Reader sa pagbabasa ng PDF na file.
Kapag hindi malinaw ang kinalalabasan, gamitin ang pinakabagong bersyon.

Taas ng page