Konsultasyon tungkol sa paninirahan (Rehiyunal na Kawanihan ng Imigrasyon ng Tokyo)

Lugar kung saan ang mga dayuhan na naninirahan sa Japan ay maaaring kumunsulta sa imigrasyon tungkol sa mga kumpanya na nais na kumuha ng mga dayuhan para sa pag-empleyo/trabaho

Sa Rehiyunal na Kawanihan ng Imigrasyon ng Tokyo (Imigrasyon ng Tokyo), ang Sentro ng suporta ng mga dayuhang residente (FRESC) sa Shinjuku-ku, Tokyo ay nagbibigay ng konsultasyon tungkol sa mga serbisyo ng imigrasyon para sa mga dayuhan na naninirahan sa Japan at mga kompanya na nais kumuha ng mga dayuhan para sa pag-empleyo/trabaho.
Dahil sa sistema ng pagpapareserba, maaaring kumunsulta sa tauhan ng Imigrasyon sa Tokyo nang hindi maghihintay. Maaari ring kumunsulta nang hindi nagpapakilala o anonymously. Kung hindi marunong magsalita ng Hapon, maaaring bigyan ng interpreter.
Mangyaring gamitin ito sa pagkonsulta tungkol sa istado ng paninirahan o mga pamamaraan.

Mangyaring tandaan na ang mga konsulta sa telepono ay hindi tinatanggap, kaya kung nais magkonsulta sa telepono, mangyaring gamitin ang Sentro ng impormasyon.
Ang mga nais kumunsulta sa telepono ay sumagguni dito

Gabay para sa konsultasyon para sa paninirahan (Leaflet)

Tungkol sa konsultasyon para sa paninirahan

Oras ng pagbubukas: Mula 9:00 a.m. hanggang 5:00 pm tuwing araw ng trabaho (Maliban sa national holidays at holidays ng bagong taon)
Lokasyon: Yotsuya Tower 13F, Comore Yotsuya
Sa loob ng Sentro ng suporta ng mga dayuhang residente (FRESC)
Ang mga detalye ay makikita dito
Mga sinusuportahang wika: Wikang Hapon na madaling unawain, Ingles, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepal, Indonesian, Filipino, Thai, Portuguese, Spanish
(Tandaan) Ang iba pang mga wika ay maaaring suportahan. Mangyaring makipag-ugnay tungkol dito sa oras ng pag-book.
Kabayaran: Libre (Ito ay libre kahit na nangangailangan ka ng isang interpreter)
Paraan ng paggamit: Kung nais kumunsulta, mangyaring gumawa ng reserba sa pamamagitan ng telepono o internet.

Paraan ng papapareserba

Para sa pagpapareserba mula sa telepono, 03-5363-3025 (Sinusuportahan ang wikang Hapon, Ingles, Chinese)

Magreserba sa pamamagitan ng internet dito (Hapon)Lilipat sa ibang website dito (Ingles)Lilipat sa ibang website

 • Mangyaring basahin ang mga pag-iingat bago gumawa ng pagpapareserba sa internet.
 • Mangyaring i-input ang online na pagpapareserba sa wikang Hapon o Ingles.

Numero ng telepono na para sa pagpapareserba

Numero ng Telepono
03-5363-3025

Form para sa pagpapareserba

* Ang form para sa pagpapareserba ay nagsusuporta ng wikang Hapon at Ingles.

2D code ng reservation form sa wikang Hapon 2D code ng reservation form sa Ingles

Mga pag-iingat tungkol sa pagreserba sa internet

 • Mangyaring magreserba sa internet hanggang tatlong araw bago ang nais na araw ng konsultasyon. Para sa mga nagmamadali, mangyaring gumawa ng pagreserba sa telepono.
  Halimbawa
 • Kung magpapareserba sa Internet, kokontak ang Imigrasyon ng Tokyo sa pamamagitan ng telepono o email.
  Kung sinulat ang sariling e-mail address sa contact details, magpapadala ng [pansamantalang pagtanggap ng reserbasyon] na e-mail ang Imigrasyon ng Tokyo, kaya kung mayroong mga paghihigpit sa pagtanggap ng email, mangyaring itakda ang pahintulot sa pagtanggap para sa address na galing sa "@ i.moj.go.jp".
 • Kung walang natanggap na tawag sa telepono o email mula sa Imigyasyon ng Tokyo sa loob ng 2 araw na may pasok pagkatapos gumawa ng online na pagpapareserba, mangyaring tawagan ang Sangay ng Opisina ng Gobyerno ng Youtsuya sa Departamento ng Koordinasyon sa Pagsisiyasat sa Imigyasyon ng Tokyo sa telepono na (03-5363-3025) para sa kumpirmasyon.
 • Ang email address na nagpadala ng [pansamantalang pagtanggap ng reserbasyon] ay para sa pagpapadala lamang. Mangyaring tandaan na hindi masasagot ang mga tugon na pinadala sa email na ito.
 • Kapag nakumpleto ang reserbasyon, ipapaalam ang nakumpirmang petsa at oras ng reserbasyon at numero ng reserbasyon sa pamamagitan ng telepono o email. Ang pansamantalang pagtanggap ng reserbasyon ay nangangahulugan na hindi pa ganap na nakumpirma ang reserbasyon.
 • Kung nais kanselahin o baguhin ang pagpapareserba pagkatapos makumpleto ang pagpapareserba, mangyaring tawagan ang dial ng pagtanggap ng reserbasyon.

Kailangan ang Adobe Reader sa pagbabasa ng PDF na file.
Kapag hindi malinaw ang kinalalabasan, gamitin ang pinakabagong bersyon.

Taas ng page