Multilingual na suporta ng FRESC tungkol sa pagbabakuna

Para sa mga dayuhan sa Japan: May suporta para sa iba’t ibang wika ukol sa pagbabakuna laban sa COVID-19 sa Tokyo, Nagoya at Osaka.

Mula sa pagkonsulta o pagpapareserba hanggang sa araw ng pagbabakuna, may suporta para sa iba’t ibang wika.

Hapon, Ingles, Chinese, Korean, Portuguese, Spanish, Thai, Vietnamese, Filipino, Khmer, Nepal, Indonesian, Burmese, Mongolian, French, Singhala/Urdu/Bengal
*Ang mga sinusuportahang wika sa lokasyon ng pagbabakuna ay ang mga sumusunod

Bilang tugon sa mga pangangailangan ng mga dayuhan na hindi nakapagpareserba ng pagbabakuna dahil sa mga pagkakaiba sa mga wikang ginagamit, sinimulan namin ang inisyatibong ito upang magbigay ng suporta sa iba’t ibang wika upang madagdagan ang mga pagkakataon sa pagbabakuna ng mga dayuhan.
Ang mga nais basahin ang page na ito sa madaling wikang Hapon ay sumangguni dito

1 Bayad

Walang bayad ang pagbabakuna. (Subalit, ang halaga ng transportasyon papunta sa lugar ng pagbabakuna ay sariling bayad.)

2 Mga taong angkop

Ang mga sumusunod na tao na nakatanggap ng tiket para sa pagbabakuna

* Angkop din ang mga taong hindi nakatira sa Tokyo, Osaka at Nagoya
* Para sa mga hindi pa nakatanggap ng tiket sa pagpapabakuna, mangyaring kumonsulta sa munisipyo kung saan kasalukuyang nakatira at kumuha ng tiket. * Kung mayroong katanungan, mangyaring kumonsulta sa FRESC Help Desk

3 Paraan ng pagpapareserba

Numero ng telepono para sa pagpapareserba ng pagpapabakuna ng FRESC

Telepono para sa pagpapareserba: 03-4332-2601

 • Mula Lunes hanggang Biyernes (sarado kung Sabado/Linggo/National Holiday)
 • Mula 9:00 a.m. hanggang 5:00 p.m.
 • May suporta sa iba’t ibang wika
 • Kung nais kanselahin o baguhin ang reserbasyon, siguraduhing ipaalam ito sa amin.

4 Lokasyon ng pagbabakuna

* Iwasan ang pagtatanong sa ospital

Tokyo

Nagoya

Osaka

5 Simula

Tokyo

JCHO Tokyo Takanawa Hospital Natapos na ang pagpapareserba

 • Simula ng pagpapareserba: Oktubre 11 (Lunes)
 • Simula ng pagbabakuna: Mula Oktubre 20 (Miyerkules)

Nagoya

Nagoya Congress Center(Vaccination Center) Natapos na ang pagpapareserba

 • Simula ng pagpapareserba: Oktubre 11 (Lunes)
 • Araw ng pagbabakuna (Unang bakuna): Oktubre 19 (Martes), 20 (Miyerkules)
 • Araw ng pagbabakuna (Pangalawang bakuna): Nobyembre 16 (Martes), 17 (Miyerkules)

Fujita Health University Bantane Hospital Natapos na ang pagpapareserba

 • Simula ng pagpapareserba: Oktubre 22 (Biyernes)
 • Araw ng pagbabakuna (Unang bakuna): Oktubre 26 (Martes), 27 (Miyerkules), 28 (Huwebes), 29 (Biyernes)
 • Araw ng pagbabakuna (Pangalawang bakuna): Nobyembre 16 (Martes), 17 (Miyerkules), 18 (Huwebes), 19 (Biyernes)

JCHO Chukyo Hospital Natapos na ang pagpapareserba

 • Simula ng pagpapareserba: Oktubre 22 (Biyernes)
 • Araw ng pagbabakuna (Unang bakuna): Nobyembre 8 (Lunes), 10 (Miyerkules), 16 (Martes), 18 (Huwebes)
 • Araw ng pagbabakuna (Pangalawang bakuna): Nobyembre 29 (Lunes), Disyembre 1 (Miyerkules), 7 (Martes), 9 (Huwebes)

Osaka

Nanko Hospital Natapos na ang pagpapareserba

 • Simula ng pagpapareserba: Oktubre 11 (Lunes)
 • Simula ng pagbabakuna: Mula Oktubre 20 (Miyerkules)

6 Mga pag-iingat sa lokasyon ng pagpapabakuna

Pagpapareserba

 • Ang pagpapabakuna ay maaari lamang gawin kapag may reserbasyon. Mangyaring magpareserba sa pamamagitan ng pagtawag sa Reserba para sa pagpapabakuna ng FRESC sa pamamagitan ng telepono.
 • Tandaan na ang mga walang tiket o hindi nakapagpareserba ay hindi maaaring mabakunahan kahit na direktang pumunta sa lokasyon ng pagpapabakuna.

Mga dadalhin sa araw ng pagpapabakuna

Mga pag-iingat/babala sa araw ng pagpapabakuna

 • Siguraduhing magsuot ng face mask. Iwasan ang pakikipag-usap sa ibang tao sa loob ng vaccination center.
 • Kung sa araw ng pagbabakuna ay masama ang pakiramdam o may simtomas ng trankaso, hindi maaaring pumunta. Sa ganitong kaso, mangyaring makipag-ugnay sa Reserba para sa pagpapabakuna ng FRESC sa pamamagitan ng telepono upang magkansela.
 • Ang bakuna ay ibibigay sa itaas na bahagi ng balikat, kaya siguraduhing magsuot ng mga damit na lalabas ang iyong balikat.

Mga babala sa bawat lokasyon ng pagpapabakuna

JCHO Tokyo Takanawa Hospital(Tokyo) Natapos na ang pagpapareserba

 • Mga angkop na edad: 12 taong gulang pataas.
  * Kung ang isang tao na wala pang 15 taong gulang ay nagnanais na magpabakuna, sa prinsipyo, kinakailangan ang pirma ng tagapag-alaga (signature column ng pre-examination slip) kinakailangan may kasama sa araw ng pagpapabakuna.

Nagoya Congress Center(Nagoya) Natapos na ang pagpapareserba

 • Mga angkop na edad: 12 taong gulang pataas.
  * Kung ang isang tao na wala pang 15 taong gulang ay nagnanais na magpabakuna, sa prinsipyo, kinakailangan ang pirma ng tagapag-alaga (signature column ng pre-examination slip) kinakailangan may kasama sa araw ng pagpapabakuna.
 • Araw ng pagbabakuna (Unang bakuna): Oktubre 19 (Martes), 20 (Miyerkules)
 • Araw ng pagbabakuna (Pangalawang bakuna): Nobyembre 16 (Martes), 17 (Miyerkules)
 • Walang libreng parking para sa mga magpapabakuna, kaya mangyaring gumamit ng pampublikong transportasyon.

Fujita Health University Bantane Hospital(Nagoya) Natapos na ang pagpapareserba

 • Mga angkop na edad: 12 taong gulang pataas.
  * Kung ang isang tao na wala pang 15 taong gulang ay nagnanais na magpabakuna, sa prinsipyo, kinakailangan ang pirma ng tagapag-alaga (signature column ng pre-examination slip) kinakailangan may kasama sa araw ng pagpapabakuna.

JCHO Chukyo Hospital(Nagoya) Natapos na ang pagpapareserba

 • Mga angkop na edad: 12 taong gulang pataas.
  * Kung ang isang tao na wala pang 15 taong gulang ay nagnanais na magpabakuna, sa prinsipyo, kinakailangan ang pirma ng tagapag-alaga (signature column ng pre-examination slip) kinakailangan may kasama sa araw ng pagpapabakuna.

Nanko Hospital(Osaka) Natapos na ang pagpapareserba

 • Mga angkop na edad: 15 taong gulang pataas.
  * Ang mga batang may edad na 15 hanggang 18 taong gulang ay dapat na may kasamang tagapag-alaga (ang linya ng lagda sa pre-examination slip ay pinirmahan ng kasamang tagapag-alaga)

7 Suporta sa araw ng pagpapabakuna

May suporta sa iba’t ibang wika (*) sa mga vaccination center
Hapon, Ingles, Chinese, Korean, Portuguese, Spanish, Thai, Vietnamese, Filipino, Nepal, Indonesian, Burmese, French

8 Mga uri ng bakuna

Tokyo

 • JCHO Tokyo Takanawa Hospital: Pfizer Natapos na ang pagpapareserba

Nagoya

 • Nagoya Congress Center: Takeda/Moderna Natapos na ang pagpapareserba
 • Fujita Health University Bantane Hospital: Pfizer Natapos na ang pagpapareserba
 • JCHO Chukyo Hospital: Pfizer Natapos na ang pagpapareserba

Osaka

 • Nanko Hospital: Pfizer Natapos na ang pagpapareserba

9 Bilang ng bakuna

Dalawang beses

 • Sa kaso ng bakuna ng Pfizer, ang pamantayan ay ang pangalawang bakuna ay ibibigay tatlong linggo matapos ang unang bakuna (sa parehong araw ng linggo pagkatapos ng tatlong linggo).
 • Sa kaso ng bakuna ng Takeda/Moderna, ang pamantayan ay ang pangalawang bakuna ay ibibigay apat na linggo matapos ang unang bakuna (sa parehong araw ng linggo pagkatapos ng apat na linggo).

* Bilang pangkalahatang tuntunin, isahang pangreserba o sabay na irereserba ang una at ikalawang petsa ng pagpapabakuna.

10 Daloy ng pagpapabakuna

▼ Mid hanggang pangmatagalang residente (Mga taong hindi nakatanggap ng tiket sa pagpapabakuna mula sa lokal na pamahalaan)

11 Mapa ng lokasyon ng pagbabakuna

Tokyo

Nagoya

Osaka

12 Leaflet ukol sa multilingual na suporta sa pagpapabakuna ng FRESC

13 Iba pa

 • Ang pagpapabakuna ay batay sa Batas ng Bakuna (para sa espesyal na kaso dulot ng COVID-19). Kung nagkaroon ng pinsala sa kalusugan dulot ng bakuna, maaari kang makatanggap ng kaluwagan batay sa Batas sa Bakuna (Mga Benepisyo sa ilalim ng Batas sa Bakuna: mga gastusing medikal, allowance sa medikal, pensyon para sa kapansanan, mga gastos sa libing, lump-sum kapag namatay, atbp.)
 • Kung mayroon kang mga pag-aalinlangan sa komunikasyon gamit ang wikang Hapon o may hindi naintindihan ukol sa pagkuha ng tiket ng pagpapabakuna o pagpapareserba para rito, mangyaring makipag-ugnay sa Sentro ng suporta ng mga dayuhang residente FRESC help desk (PDF)(Hapon)PDF Tumawag sa (0120-76-2029) (free dial)). Maaaring kumonsulta sa iba’t ibang wika.

Kailangan ang Adobe Reader sa pagbabasa ng PDF na file.
Kapag hindi malinaw ang kinalalabasan, gamitin ang pinakabagong bersyon.

Taas ng page