អត្ថបទនៃទំព័រនេះ ត្រូវបានបកប្រែដោយក្រុមហ៊ុនបកប្រែហើយមិនមែនជាអត្ថបទផ្លូវការទេ។

  • ការឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មីព័ត៌មានដែលទាក់ទង ត្រូវបានផ្សាយនៅទីនេះ។
  • កម្មវិធីអានកាតស្នាក់នៅ។ ល។
  • សម្រាប់សិក្ខាកាមបណ្តុះបណ្តាលជំនាញអំពីការគាំទ្រការថែទាំការងារការយល់ដឹងនៃការធ្វើការងារឡើងវិញដោយការផ្គូរផ្គង
  • ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៩ធនធានមនុស្សជាជនបរទេសថ្មីប្រព័ន្ធទទួលយកបានចាប់ផ្តើមហើយ!
  • PLAY

  • STOP

ព័ត៌មានជ្រើសរើស

ការណែនាំនៃប្រព័ន្ធព័ត៌មាន

យើងផ្តល់ព័ត៌មានដើម្បីបញ្ជាក់ពីលេខប័ណ្ណស្នាក់និងលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍ពិសេសដែលគ្មានប្រសិទ្ធភាព។

ការផ្តល់ពត៌មានដើម្បីបញ្ជាក់អំពីលេខប័ណ្ណស្នាក់នៅ និងលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍ពិសេសដែលគ្មានប្រសិទ្ធភាព។ បើកនៅក្នុងវីនដូផ្សេង
គួរកត់សម្គាល់ថា ប្រព័ន្ធនេះមិនអាចប្រើប្រាស់បាន ក្នុងកំឡុងពេលថែទាំ (ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យ) ដែលមានរយៈពេលប្រហែល ៣ ម៉ោងចាប់ពីម៉ោង ៥ ល្ងាចដល់ ៨ យប់រាល់ថ្ងៃ តែលើកលែងថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យនិងថ្ងៃឈប់សម្រាក។

ប្រធានបទ

ទីភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យអន្តោប្រវេសន៍ បានបង្កើតក្នុងនាមជាការិយាល័យក្រៅរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ នៅថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩។

តើអ្នកយល់យ៉ាងណាលើ់ទីភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យអន្តោប្រវេសន៍?
អ្នកប្រហែលជាឃើញឈ្មោះភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យអន្តោប្រវេសន៍ជាលើកដំបូងក៏មិនដឹង។
វីដេអូនេះ គឺជា វីដេអូរូបភាពរយៈពេល ៣០ វិនាទី ដែលបង្ហាញអំពីមុខងារនិង តួនាទីរបស់ទីភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យអន្តោប្រវេសន៍ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា។

ចុចត្រង់នេះសំរាប់អត្ថបទលម្អិតlinks to an external page
ទំព័រលើ