គណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាយោបល់ដើម្បីសម្រេចឱ្យបាននូវសង្គមរាប់បញ្ចូលគ្នាជាមួយជនបរទេស

គ្រោង

គណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាយោបល់ដើម្បីសម្រេចឱ្យបាននូវសង្គមរាប់បញ្ចូលគ្នាជាមួយជនបរទេស (បន្ទាប់ពីនេះ ហៅកាត់ថា “គណកម្មាធិការអ្នកជំនាញ”) ដែលនៅក្រោមគណកម្មាធិការរដ្ឋមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធ (បន្ទាប់ពីនេះ ហៅកាត់ថា “គណកម្មាធិការរដ្ឋមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធ”) ត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ចេញមតិយោបល់ ក្នុងគោលបំណងសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហាប្រឈម ដែលត្រូវដោះស្រាយរយៈពេលមធ្យមនិងវែងដើម្បីឱ្យបានសម្រេចឱ្យបាននូវសង្គមរាប់បញ្ចូលគ្នាជាមួយជនបរទេស។

របាយការណ៍អំពីមតិយោបល់

គណកម្មាធិការនេះបានបើកអង្គប្រជុំសរុប 6ដង ហើយគេបានធ្វើជារបាយការណ៍អំពីមតិយោបល់ ដោយផ្អែកលើការជជែកគ្នារវាងអ្នកជំនាញ ដាក់ជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ ដែលជាសហប្រធាននៃគណកម្មាធិការរដ្ឋមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធ នៅថ្ងៃទី 29 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2021។

សេចក្ដីពន្យល់ត្រួសៗនៃរបាយការណ៍អំពីមតិយោបល់មានដូចខាងក្រោមនេះ។

របាយការណ៍អំពីមតិយោបល់ [ជាភាសាជប៉ុន និង អង់គ្លេស] មានដូចខាងក្រោមនេះ។

ប្រសិនបើ មើលឯកសារ pdf គឺត្រូវការ Adobe Reader
ប្រសិនបើ វាមិនត្រូវបានបង្ហាញត្រឹមត្រូវទេ សូមប្រើកំណែចុងក្រោយ។

ទំព័រលើ