ទីភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យអន្តោប្រវេសន៍

មតិ និងសំណើទាក់ទងនឹងវិធានការរស់នៅជាមួយជនបរទេស (ការបញ្ចេញមតិ)

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍នៃប្រទេសជប៉ុនកំពុងទទួលយកសំណើ និងមតិយោបល់កែលម្អពាក់ព័ន្ធនឹងវិធានការរស់នៅជាមួយគ្នាក្នុងពហុវប្បធម៌ ពីប្រជាពលរដ្ឋជប៉ុន និងជនបរទេសទាំងអស់គ្នា ដើម្បីសម្រេចបាននូវសង្គមរស់នៅមួយ ដែលប្រកបដោយភាពសុខដុមរមនាជាមួយគ្នា និងគ្នា។
មតិនិងសំណើដែលទទួលបាន នឹងត្រូវបានប្រើយោងក្នុងការបង្កើតវិធានការរស់នៅជាមួយគ្នាតទៅមុខ។

(ចំណាំ)
"វិធានការរស់នៅជាមួយជនបរទេស" សំដៅលើវិធានការដែលរដ្ឋគប្បីអនុវត្តដើម្បីបង្កើតសង្គមដូចខាងក្រោម។

[ចំណុចត្រូវយកចិត្តទុកដាក់និងចំណុចប្រុងប្រយ័ត្នពេលផ្ញើមតិនិងសំណើ]

  1. មតិនិងសំណើដែលទទួលបាន ជាគោលការណ៍នឹងមិនត្រូវបានឆ្លើយតបឡើយ។
  2. ចំពោះការសាកសួរព័ត៌មាន ការពិគ្រោះ ការផ្ដល់ព័ត៌មានជាដើម ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចតទៅនេះ សូមទៅកាន់កន្លែងផ្តល់ពត៌មានទាំងនោះដោយកុំប្រើ "ប្រអប់មតិយោបល់"។
  3. ទោះបីអ្នកបញ្ចូលតំណគេហទំព័រផ្សេងក្នុងអត្ថបទក៏ដោយ ដោយទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាព ជាគោលការណ៍គេហទំព័រនោះនឹងមិនត្រូវបានមើលឡើយ។
  4. មតិនិងសំណើដែលទទួលបាន នឹងត្រូវចែករំលែកព័ត៌មានទៅកាន់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាដើមអាស្រ័យតាមខ្លឹមសារ ក្នុងទម្រង់ដែលមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបុគ្គល ដើម្បីបង្កើតសង្គមរស់នៅជាមួយជនបរទេស ហើយទន្ទឹមគ្នានេះក៏អាចនឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈផងដែរ។

ចំណុចត្រូវបញ្ចូល

សញ្ជាតិ និងតំបន់

សិទ្ធស្នាក់នៅ

ឆ្នាំ

ភេទ

ផ្នែកនៃមតិនិងសំណើទាក់ទងនឹងវិធានការរស់នៅជាមួយជនបរទេសចាំបាច់

សូមជ្រើសរើស

មតិ និងសំណើទាក់ទងនឹងវិធានការរស់នៅជាមួយជនបរទេសចាំបាច់

សូមប្រើមិនលើសពី ១០០០ តួអក្សរ។0/1000តួអក្សរ

សូមបញ្ចូល

សូមផ្ដល់ការឯកភាព។

បិទ