Хилээр шалган нэвтрүүлэх, оршин суух хяналтын газар

Гадаадын иргэнтэй зэрэгцэн амьдрах бодлоготой холбоотой санал болон хүсэлт (Санал бодлын хайрцаг)

Хилийн шалган нэвтрүүлэх, оршин суух хяналтын газар нь гадаадын иргэдтэй хамтран орших нийгмийг бүрдүүлэх зорилгоор оршин суугчид болон гадаадын иргэдээс хамтран орших бодлогын талаарх санал, хүсэлтийг хүлээн авч байна.
Хүлээн авсан санал болон хүсэлтийг цаашид гадаад иргэнтэй зэрэгцэн амьдрах бодлого боловсруулахад ашиглах болно.

(Анхаарах)
“Гадаадын иргэнтэй зэрэгцэн амьдрах бодлого” гэдэг нь дараах байдалтай нийгмийг бүтээхэд чиглэн улсаас хэрэгжүүлэх ёстой бодлогыг хэлнэ.

[Санал болон хүсэлт илгээх үеийн бодолцох болон анхаарах зүйлс]

  1. Зарчмын хувьд ирүүлсэн санал болон хүсэлтэд хариулт өгдөггүй.
  2. Дараах зүйлсийн талаарх асуулт, зөвлөгөө авах, мэдээллээр өгөх зэрэгт “Санал хүсэлтийн хайрцаг”-т хийх бус, зориулалтын харилцах цонхонд хандана уу.
  3. Тус мэдээлэлд бусад цахим хуудас уруу хандах холбоос оруулсан ч, хамгаалалтын зохицуулалтын улмаас тухайн хуудсыг зарчмын хувьд нээж үздэггүй.
  4. Ирүүлсэн санал болон хүсэлтийг гадаадын иргэнтэй зэрэгцэн амьдрах нийгмийг бий болгоход чиглэн, хувь хүн тодорхойлогдохгүй хэлбэрээр агуулгын хувьд хамаарах яам тамгын газарт мэдээллийг хүргэх болон олон нийтэд мэдээлэх тохиолдол ч байдаг.

Оруулах талбар

Иргэншил / Бүс нутаг

Оршин суух зөвшөөрөл зэрэг

Нас

Хүйс

Гадаадын иргэнтэй зэрэгцэн амьдрах бодлоготой холбоотой санал болон хүсэлтийн салбаруудЗайлшгүй

Сонгоно уу.

Гадаадын иргэнтэй зэрэгцэн амьдрах бодлоготой холбоотой санал болон хүсэлтЗайлшгүй

1000 үсэг дотор бичнэ үү.0/1000Үсэг

Оруулна уу

Хүлээн зөвшөөрнө үү.

Хаах