Хилээр шалган нэвтрүүлэх, оршин суух хяналтын газар

Хилээр шалган нэвтрүүлэх, оршин суух хяналтын газрын санал, хүсэлт хүлээн авах хэсэг

Хилээр шалган нэвтрүүлэх, оршин суух хяналтын газар нь гадаадын иргэдтэй хамтдаа оршин тогтнох нийгмийг бүрдүүлэх зорилгоор ард түмэн болон гадаадын иргэдээс “Соёлын олон талт бодлого”-ын талаар санал, хүсэлт хүлээн авч байна.

Хүсэлт болон анхааруулга

  1. Зарчмын хувьд иргэдийн "санал, хүсэлт"-д хариу өгөхгүй бөгөөд дараагийн бодлого чиглэлийн төлөвлөгөөнд хэлэлцүүлэхээр оруулна.
  2. “Соёлын олон талт бодлоготой холбоотой санал хүсэлтийг хувь хүний нэрийг олон нийтэд дэлгэхгүйгээр, хамтдаа оршин тогтнох бодлого хэрэгжүүлэх зорилгоор агуулгаас нь шалтгаалан холбогдох яам, агентлагуудад хүргэхээс гадна олон нийтэд нээлттэй хүргэх тохиолдол гарч болно.

Иргэншил / Бүс нутаг

Оршин суух зөвшөөрөл зэрэг

Нас

Хүйс

Санал, хүсэлтийн хэсэгЗайлшгүй

Сонгоно уу.

Санал, хүсэлтЗайлшгүй

1000 үсэг дотор бичнэ үү.0/1000Үсэг

Оруулна уу

Хаах