หน่วยงานควบคุมการเข้าเมือง

กล่องความคิดเห็น

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำลังรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้อยู่อาศัยทุกท่านเกี่ยวกับนโยบายการอยู่ร่วมกันเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนกับชาวต่างชาติสังคม


ห้ามใช้ช่องแสดงความคิดเห็นเพื่อสอบถามและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการย้ายถิ่นฐานและถิ่นที่อยู่ โปรดติดต่อศูนย์ข้อมูลการเข้าเมืองทางอีเมล (ให้บริการเป็นภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษเท่านั้น) หรือทางโทรศัพท์ (ให้บริการในหลายภาษา)

คำขอและข้อควรระวังเมื่อเขียนข้อความ

  1. โดยหลักการแล้ว เราจะไม่ตอบกลับ “ความคิดเห็นและความประสงค์” ที่ท่านได้ให้ไว้ แต่จะใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสําหรับการวางแผนนโยบายในอนาคต
  2. นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดสังคมพึ่งพาอาศัยกันกับชาวต่างชาติ เราจะแบ่งปันความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เราได้รับกับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือกับสาธารณะ กรุณาอย่าใส่ข้อมูลใด ๆ ในความคิดเห็นของคุณที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลใด ๆ ได้

สัญชาติ / เขตพื้นที่

สถานภาพการพำนักและอื่น ๆ

อายุ

เพศ

ขอบเขตของความคิดเห็นและความประสงค์ต้องระบุ

กรุณาเลือก

ความคิดเห็นและความประสงค์ต้องระบุ

กรุณากรอกไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร0/1000ตัวอักษร

กรุณากรอก

ปิด