• TOP
  • เกี่ยวกับเรา
  • ข้อมูลสำหรับชาวต่างชาติทุกท่านที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นแล้ว - หน้าคำแนะนำสำหรับบุคคลที่เพิ่งเดินทางเข้าประเทศ -

ข้อมูลสำหรับชาวต่างชาติทุกท่านที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นแล้ว - หน้าคำแนะนำสำหรับบุคคลที่เพิ่งเดินทางเข้าประเทศ -

หน้าเพจนี้ได้แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่หน่วยงานควบคุมการเข้าเมืองเพจของญึ่ปุ่น (สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง) ต้องการให้ชาวต่างชาติทุกคนที่เพิ่งเดินทางเข้ามาประเทศญี่ปุ่นทราบ

ดูเอกสารที่แจกจ่ายให้ในตอนเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ที่นี่ (PDF) (ภาษาญี่ปุ่น) PDF

มาตรการเกี่ยวกับการเข้าออกประเทศหรือการพำนัก ฯลฯ ของชาวต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 กรุณาดูที่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อโควิด-19

มีการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทางอีเมล์จากหน่วยงานควบคุมการเข้าเมือง ! คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนรับบริการข้อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) ของหน่วยงานควบคุมการเข้าเมือง

ถึงชาวต่างชาติทุกท่าน

ตรวจสอบกำหนดระยะเวลาการพำนักกันเถอะ

ระยะเวลาการพำนักก็จะได้รับการกำหนดตามสถานภาพการพำนักที่ได้รับอนุญาตเมื่อเดินทางมาถึง วันที่ระยะเวลาการพำนักนี้สิ้นสุดลง คือกำหนดระยะเวลาการพำนัก
ระยะเวลาการพำนักและกำหนดระยะเวลาการพำนัก (่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาการพำนัก) สามารถตรวจสอบได้จากสติ๊กเกอร์ตราประทับที่ติดไว้บนหนังสือเดินทางหรือจากบัตรประจำตัวผู้พำนัก

กรณีที่มีความประสงค์จะพำนักในญี่ปุ่นเกินกำหนดระยะเวลาการพำนักเดิม กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนให้เสร็จสิ้นก่อนระยะเวลาการพำนักจะสิ้นสุดลง

กรณีที่มีความประสงค์จะพำนักในญี่ปุ่นเกินกำหนดระยะเวลาการพำนัก โดยกิจกรรมที่ดำเนินในญี่ปุ่นไม่มีการเปลี่ยนแปลง จำเป็นต้องขออนุญาตขยายระยะเวลาการพำนัก
กรณีที่มีความประสงค์จะพำนักในญี่ปุ่น โดยเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่ดำเนินในญี่ปุ่น จำเป็นต้องขออนุญาตเปลี่ยนสถานภาพการพำนัก

การยื่นคำร้องขออนุญาตขยายระยะเวลาการพำนักหรือคำร้องขออนุญาตเปลี่ยนสถานภาพการพำนักนั้น หากมีคุณสมบัติตามเงื่อนไข ก็สามารถยื่นคำร้องออนไลน์ได้
สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่หน้าขั้นตอนทางออนไลน์ของการยื่นคำร้องเกี่ยวกับการพำนัก

สามารถยื่นคำร้องเกี่ยวกับการพำนักผ่านทางออนไลน์ได้ !

 

ปฎิบัติตามกฎหมายญี่ปุ่นกันเถอะ

หากถูกลงโทษในความผิดทางอาญา (เกี่ยวกับการโจรกรรม, การทําร้าย, ยาเสพติด ฯลฯ) อาจถูกบังคับให้ออกนอกประเทศ (การบังคับส่งตัวกลับ)

ตรวจสอบเงื่อนไขการทำงานกันเถอะ

ไม่ใช่ว่ามีบัตรประจำตัวผู้พำนักแล้วจะทำงานได้เสมอไป
ในการทำงานที่ญี่ปุ่น จำเป็นต้องมีสถานภาพการพำนักที่ทำงานได้ หรือได้รับอนุญาตให้ทำกิจกรรมนอกสถานภาพ
สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่หรือศูนย์ข้อมูลการย้ายถิ่นฐานสำหรับชาวต่างชาติที่ใกล้ที่สุด

หากข้อมูลที่ระบุข้อจำกัดในการทำงาน ซึ่งอยู่ด้านหน้าของบัตรประจำตัวผู้พำนักระบุว่า "ทำงานไม่ได้" จะไม่สามารถทำงานได้ (จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจึงจะทำงานได้)

เกี่ยวกับการทำงานพิเศษ (สำหรับนักศึกษาต่างชาติและผู้ติดตามครอบครัว)

กรณีนักศึกษาต่างชาติหรือผู้ติดตามครอบครัวจะทำงานพิเศษ จำเป็นต้องได้รับอนุญาตให้ทำกิจกรรมนอกสถานภาพ
โดยปกติ จะได้รับอนุญาตอย่างครอบคลุมในการทำกิจกรรมนอกสถานภาพ แต่การอนุญาตนี้สามารถทำงานได้ไม่เกิน 28 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
* สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ในช่วงปิดภาคเรียน (ปิดเทอมฤดูร้อน ฯลฯ) ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสถานศึกษา สามารถทำงานได้สูงสุด 8 ชั่วโมงต่อวัน

หากทำงานเกินช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาต อาจไม่สามารถขยายระยะเวลาการพำนักได้ โปรดระมัดระวัง

ผู้พำนักระยะกลางและระยะยาวทุกท่าน กรุณาอย่าลืมยื่นแจ้งด้วย !

การยื่นแจ้งถิ่นที่อยู่

หลังจากเข้าประเทศญี่ปุ่นแล้ว หากเป็นผู้พำนักระยะกลางและระยะยาวรายใหม่ ให้นำบัตรประจำตัวผู้พำนัก (หมายเหตุ) ไปยื่นแจ้งถิ่นที่อยู่ ณ จุดบริการของเมือง เขต ตำบล หมู่บ้านที่พำนักอยู่ ภายใน 14 วันนับจากวันที่กำหนดถิ่นที่อยู่
(หมายเหตุ) หากในหนังสือเดินทางระบุว่า "ออกบัตรประจำตัวผู้พำนักให้ภายหลัง" โปรดนำหนังสือเดินทางเล่มนั้นมาด้วย เพื่อดำเนินการตามขั้นตอน

การยื่นแจ้งนี้ โดยหลักการแล้ว ต้องดำเนินการโดยเจ้าตัวเอง แต่หากเป็นผู้ที่ได้รับการร้องขอจากสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยู่ด้วยกันหรือเจ้าตัว ก็สามารถดำเนินการแทนได้
สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามที่จุดบริการของเมือง เขต ตำบล หมู่บ้านที่ใกล้ที่สุด

เกี่ยวกับบัตรมายนัมเบอร์

หลังจากยื่นแจ้งที่จุดบริการของเมือง เขต ตำบล หมู่บ้านแล้ว จะสามารถยื่นคำร้องขอออกบัตรมายนัมเบอร์ได้ สามารถยื่นคำร้องผ่านทางคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือไปรษณีย์ได้ บัตรมายนัมเบอร์ เป็นเอกสารรับรองว่าคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในเมือง เขต ตำบล หมู่บ้าน ซึ่งสามารถใช้ในขั้นตอนทางราชการประเภทต่าง ๆ เช่น ประกันสังคม ขั้นตอนภาษี การเลี้ยงดูบุตร เป็นต้น
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามคอลเซ็นเตอร์ (0120-0178-27) (รองรับภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี, ภาษาสเปน และภาษาโปรตุเกส)

การแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงาน สัญญาหรือสถานภาพการสมรส

ผู้พำนักที่มีสถานภาพการพำนักประเภททำงานหรือนักศึกษาต่างชาติ หากหน่วยงานต้นสังกัด (สถานที่จ้างงาน, สถานศึกษา ฯลฯ) มีการเปลี่ยนชื่อ, เปลี่ยนที่ตั้ง, หรือสูญสิ้นไป (ล้มละลาย ฯลฯ) หรือเมื่อถอนตัวออกจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือยุติสัญญา (การเกษียณอายุ, การสำเร็จการศึกษา, การลาออก ฯลฯ) หรือเมื่อย้ายไปหน่วยงานต้นสังกัดอื่นหรือทำสัญญาใหม่ (เข้าบริษัท, เข้าศึกษาต่อ ฯลฯ) จำเป็นต้องยื่นแจ้งเปลี่ยนแปลงหน่วยงานต้นสังกัด ฯลฯ

ผู้พำนักอยู่ญี่ปุ่นในฐานะผู้ติดตามครอบครัว คู่สมรสชาวญี่ปุ่น หรือคู่สมรสของผู้อยู่อาศัยถาวร หากหย่าร้างหรือคู่สมรสเสียชีวิต จำเป็นต้องยื่นแจ้งเกี่ยวกับคู่สมรส

อนึ่ง การยื่นแจ้งเหล่านี้สามารถดำเนินการผ่านทางออนไลน์ได้
สำหรับรายละเอียด โปรดตรวจสอบเว็บไซต์พอร์ทัลระบบยื่นแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์

เว็บไซต์พอร์ทัลระบบยื่นแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ช่องทางการติดต่อกรณีเกิดปัญหา

หากพบปัญหาในระหว่างที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่น โปรดอย่ากังวลเพียงลำพัง และปรึกษาที่เคาน์เตอร์ให้คำปรึกษาดังนี้

รายชื่อเคาน์เตอร์ให้คำปรึกษา

ข้อมูลสำหรับติดต่อสอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนการเดินทางเข้าและพำนักในประเทศ

ข้อมูลสำหรับติดต่อสอบถามเกี่ยวกับโรคติดเชื้อโควิด-19

ลิงค์อ้างอิง

พอร์ทัลไซต์เพื่อช่วยเหลือการใช้ชีวิตของชาวต่างชาติ

พอร์ทัลไซต์เพื่อช่วยเหลือการใช้ชีวิตของชาวต่างชาติ

ที่พอร์ทัลไซต์เพื่อช่วยเหลือการใช้ชีวิตของชาวต่างชาติ มีการให้ข้อมูลเริ่มจากคู่มือการใช้ชีวิตและการทำงาน
รวมถึงให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นใน 14 ภาษา

 

บริการส่งข้อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) ของหน่วยงานควบคุมการเข้าเมือง

บริการส่งข้อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) ของหน่วยงานควบคุมการเข้าเมือง

หน่วยงานควบคุมการเข้าเมืองให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับชาวต่างชาติทุกท่านทางอีเมล์
เพียงอีเมล์เท่านั้นที่จำเป็น โปรดลงทะเบียน

 

เกี่ยวกับโรคติดเชื้อโควิด-19

เพื่อการพำนักอย่างปลอดภัยในญี่ปุ่น จะขอแนะนำเว็บไซต์บางเว็บที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 กรุณาอ่านเพื่อใช้อ้างอิง

ในกรณีที่จะอ่านเอกสาร pdf จำเป็นต้องมีโปรแกรมAdobe Reader
หากแสดงผลไม่ถูกต้อง กรุณาใช้เวอร์ชันล่าสุด

กลับสู่ด้านบน