การเปลี่ยนสถานภาพการพํานัก (พระราชบัญญัติควบคุมคนเข้าเมือง มาตรา 20)

การเปลี่ยนสถานภาพการพํานัก หมายถึง การที่ชาวต่างชาติซึ่งถือสถานภาพการพำนัก ยื่นขออนุญาตเปลี่ยนสถานภาพการพํานักต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในกรณีที่จะเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการพำนักและจะดำเนินกิจกรรมที่เข้าข่ายสถานภาพการพำนักอื่น เพื่อให้ได้รับอนุญาตในการเปลี่ยนสถานภาพการพำนักที่ถืออยู่เดิมเป็นสถานภาพการพำนักใหม่

โดยขั้นตอนนี้ ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่น หากประสงค์จะดำเนินกิจกรรมของสถานภาพการพำนักอื่นซึ่งไม่สามารถดำเนินได้ภายใต้สถานภาพการพำนักที่ถืออยู่ปัจจุบัน ก็สามารถยื่นขอสถานภาพการพํานักอื่นได้โดยไม่ต้องเดินทางออกนอกประเทศญี่ปุ่นครั้งหนึ่งก่อน

ชาวต่างชาติที่จะรับการเปลี่ยนสถานภาพการพํานัก จะต้องยื่นขออนุญาตเปลี่ยนสถานภาพการพํานักต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงยุติธรรม

กลับสู่ด้านบน