การขยายระยะเวลาการพำนัก (พระราชบัญญัติควบคุมคนเข้าเมือง มาตรา 21)

ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่โดยมีสถานภาพการพำนัก โดยหลักการแล้ว สามารถพำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นได้เฉพาะภายในระยะเวลาการพำนักที่ได้รับ เช่น หากในระยะเวลาการพำนักที่ได้รับในขั้นตอนการอนุญาตการเดินทางมาถึง ฯลฯ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การพำนักได้ตามที่คาดการณ์ การออกจากประเทศครั้งหนึ่งและขอรับวีซ่าใหม่เพื่อกลับเข้าประเทศอีกครั้ง ถือเป็นภาระหนักสำหรับชาวต่างชาติเอง

ดังนั้น กรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพิจารณาตัดสินว่ามีความเหมาะสมที่จะยอมรับต่อไปซึ่งการพำนักของชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น พระราชบัญญัติควบคุมคนเข้าเมืองจึงได้กำหนดขั้นตอนให้สามารถทำการขยายระยะเวลาการพำนักเพื่อให้การพำนักนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องได้

ชาวต่างชาติที่ประสงค์รับการขยายระยะเวลาการพำนักจะต้องยื่นขออนุญาตขยายระยะเวลาการพำนักต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตามขั้นตอนที่กำหนดในกฎกระทรวงยุติธรรม

กลับสู่ด้านบน