ขั้นตอนการยื่นแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงาน สัญญาหรือสถานภาพการสมรส

ผู้พำนักระยะกลางและระยะยาวที่มีความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นพื้นฐานของสถานภาพการพำนัก เช่น ความสัมพันธ์โดยการจ้างงาน ความสัมพันธ์โดยการสมรส เป็นต้น ในกรณีที่ความสัมพันธ์ทางสังคมนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้ ต้องยื่นแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

อย่างไรก็ตาม จำกัดเฉพาะผู้ได้รับสติกเกอร์ตราอนุญาตเข้าเมืองใหม่, ผู้ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงสถานภาพการพำนัก, ผู้ได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการพำนัก ฯลฯ ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป

1. ขั้นตอนการยื่นแจ้งเกี่ยวกับองค์กรหน่วยงานกิจกรรม

ผู้พำนักระยะกลางและระยะยาวที่มีสถานภาพการพำนักเป็น "ศาสตราจารย์", "ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางขั้นสูงประเภท 1 (c)", "ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางขั้นสูงประเภท 2" (กรณีดำเนินกิจกรรมที่ระบุในหมายเลข 2 (c) ใต้ข้อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางขั้นสูง ตารางที่ 1-2 ตารางภาคผนวกของพระราชบัญญัติควบคุมคนเข้าเมือง), "ธุรกิจหรืองานบริหาร", "งานกฏหมายหรือบัญชี", "การแพทย์", "การศึกษา", "การโอนย้ายภายในบริษัท", "ฝึกงานทางเทคนิค", "นักศึกษาต่างชาติ" หรือ "ผู้เข้ารับการอบรม" และเกิดการเปลี่ยนแปลงของชื่อหรือสถานที่ตั้งขององค์กรหน่วยงานกิจกรรมในญี่ปุ่น หรือการสูญสิ้นไปขององค์กรหน่วยงานกิจกรรม หรือการออกจากหรือย้ายองค์กรหน่วยงานกิจกรรม ต้องยื่นแจ้งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตามขั้นตอนที่กำหนดในกฏกระทรวงยุติธรรมภายใน 14 วัน

อนึ่ง สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่จําเป็น ฯลฯ โปรดอ่านการยื่นคำร้องเกี่ยวกับหน่วยงานต้นสังกัด (กิจกรรม) (ศาสตราจารย์, ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางขั้นสูงประเภท 1 (c), ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางขั้นสูงประเภท 2 (c), ธุรกิจหรืองานบริหาร, งานกฎหมาย/การบัญชี, การแพทย์, การศึกษา, การโอนย้ายภายในบริษัท, ฝึกงานทางเทคนิค, นักศึกษาต่างชาติ, ผู้เข้ารับการอบรม)

2. ขั้นตอนการยื่นแจ้งเกี่ยวกับหน่วยงานที่ทำสัญญา

ผู้พำนักระยะกลางและระยะยาวที่มีสถานภาพการพำนักเป็น "ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางขั้นสูงประเภท 1 (a)", "ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางขั้นสูงประเภท 1 (b)", "ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางขั้นสูงประเภท 2" (กรณีดำเนินกิจกรรมที่ระบุในช่องหมายเลข 2 (a) หรือ (b) ใต้ข้อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางขั้นสูง ตารางที่ 1-2 ตารางภาคผนวกของพระราชบัญญัติควบคุมคนเข้าเมือง), "งานวิจัย", "วิศวกรเทคโนโลยี-ผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษยศาสตร์-งานระหว่างประเทศ", "การพยาบาล", "งานแสดง" (จำกัดเฉพาะกรณีที่ดำเนินกิจกรรมตามสัญญากับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนในญี่ปุ่นเท่านั้น) หรือ "งานทักษะ" และเกิดการเปลี่ยนแปลงของชื่อหรือสถานที่ตั้งของหน่วยงานที่ทำสัญญาในญี่ปุ่น หรือการสูญสิ้นไปของหน่วยงานที่ทำสัญญา หรือการสิ้นสุดสัญญาหรือเซ็นสัญญาใหม่กับหน่วยงานที่ทำสัญญา ต้องยื่นแจ้งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตามขั้นตอนที่กำหนดในกฏกระทรวงยุติธรรมภายใน 14 วัน

เกี่ยวกับรายละเอียดของเอกสารที่จำเป็นต่าง ๆ โปรดอ่านการยื่นแจ้งเกี่ยวกับหน่วยงานต้นสังกัด (สัญญา) (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางขั้นสูงประเภท 1 (a) หรือ (b), ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางขั้นสูงประเภท 2 (a หรือ b), งานวิจัย, วิศวกรเทคโนโลยี-ผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษยศาสตร์-งานระหว่างประเทศ, การพยาบาล, งานแสดง, งานทักษะ, งานทักษะเฉพาะ)

3. ขั้นตอนการยื่นแจ้งเกี่ยวกับคู่สมรส

ผู้พำนักระยะกลางและระยะยาวที่มีสถานภาพการพำนักเป็น "ผู้ติดตามครอบครัว", "คู่สมรสของชาวญี่ปุ่น" หรือ "คู่สมรสของผู้พำนักถาวร" และมีสถานะเป็นคู่สมรส กรณีที่หย่าร้างกับคู่สมรสนั้นหรือคู่สมรสเสียชีวิต ต้องยื่นแจ้งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตามขั้นตอนที่กำหนดในกฏกระทรวงยุติธรรมภายใน 14 วัน

อนึ่ง สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่จําเป็น ฯลฯ โปรดอ่านการยื่นแจ้งเกี่ยวกับคู่สมรส

กลับสู่ด้านบน