ยื่นคำร้องขอรับรองผู้ลี้ภัย

ชื่อการดำเนินการ ยื่นคำร้องขอรับรองผู้ลี้ภัย
รากฐานที่มาของการดำเนินการ สนธิสัญญาว่าด้วยสถานะผู้ลี้ภัย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "สนธิสัญญาผู้ลี้ภัย") และพิธีสารว่าด้วยสถานะผู้ลี้ภัย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "พิธีสารผู้ลี้ภัย")
พระราชบัญญัติควบคุมการเข้าเมืองและการรับรองผู้ลี้ภัยมาตรา 61 วรรค 2
ผู้ที่ต้องดำเนินการ ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
ช่วงเวลาในการยื่นคำร้อง  
วิธียื่นคำร้อง กรอกข้อมูลที่จำเป็นลงในแบบฟอร์มยื่นคำร้องที่จำเป็น เตรียมเอกสารแนบ และโดยหลักการแล้วให้ผู้ยื่นคำร้องไปยื่นด้วยตนเองที่จุดบริการของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองและการควบคุมถิ่นที่อยู่ประจำภูมิภาค อนึ่ง กรณีผู้ยื่นคำร้องเป็นบุคคลที่อายุต่ำกว่า 16 ปี หรือไม่สามารถไปยื่นด้วยตนเองได้เนื่องด้วยอาการเจ็บป่วยหรือเหตุผลอื่น ๆ ให้ญาติไปดำเนินการยื่นแทนได้
ค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม
เอกสารแนบ / จำนวนชุด
 • เอกสารที่แสดงว่าผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ลี้ภัย (หรือคำแถลงการณ์ที่ยืนยันว่าเป็นผู้ลี้ภัย) 1 ชุด
 • ภาพถ่าย (ขนาดแนวตั้ง 4 เซนติเมตร x แนวนอน 3 เซนติเมตร ที่ถ่ายภาพไว้ภายใน 3 เดือนก่อนวันยื่นคำร้อง โดยเป็นภาพถ่ายด้านหน้าตรงของเฉพาะร่างกายท่อนบน, ไม่สวมหมวก, เขียนระบุชื่อสกุลที่ด้านหลัง) จำนวน 2 ใบ (แต่สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สถานภาพการพำนัก ใช้จำนวน 3 ใบ)
 • จำเป็นต้องแสดงเอกสารต่อไปนี้
  1. หนังสือเดินทางหรือเอกสารรับรองสถานภาพการพำนัก (สำหรับชาวต่างชาติที่ไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางหรือเอกสารรับรองสถานภาพการพำนักได้ กรุณายื่นเอกสารที่ระบุเหตุผลนั้น จำนวน 1 ชุด)
  2. บัตรประจำตัวผู้พำนัก (กรณีที่ถือบัตรประจำตัวผู้พำนัก)
  3. ตราอนุญาตเข้าเมืองชั่วคราว, ตราอนุญาตเข้าเมืองสำหรับลูกเรือ, ตราอนุญาตเข้าเมืองฉุกเฉิน, ตราอนุญาตเข้าเมืองเนื่องด้วยการประสบอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติ หรือหากเป็นชาวต่างชาติที่ได้รับตราอนุญาตเข้าเมืองใหม่เพื่อการลี้ภัยชั่วคราว ก็ให้ใช้ใบอนุญาตนั้น

  (หมายเหตุ) สำหรับชาวต่างชาติที่อยู่ระหว่างปล่อยตัวชั่วคราว ให้ใช้ใบอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว

แบบฟอร์มใบยื่นคำร้อง
ข้อสำคัญในการกรอก / ตัวอย่างการกรอก กรุณาติดต่อสอบถามที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองและการควบคุมถิ่นที่อยู่ประจำภูมิภาค
ช่องทางการยื่นคำร้อง กรุณาติดต่อสอบถามที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองและการควบคุมถิ่นที่อยู่ประจำภูมิภาคซึ่งควบคุมดูแลถิ่นที่อยู่ (กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองและการควบคุมถิ่นที่อยู่ประจำภูมิภาค ) หรือศูนย์ข้อมูลการย้ายถิ่นฐานสำหร้บชาวต่างชาติ (โทร: 0570-013904)
เวลาทำการ วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9:00 - 12:00 และ 13:00 - 16:00
(เนื่องจากอาจมีกรณีที่กำหนดวันหรือเวลาที่ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการดำเนินการ กรุณาสอบถามที่ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองและการควบคุมถิ่นที่อยู่ประจำภูมิภาค
เคาน์เตอร์ให้คำปรึกษา กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองและการควบคุมถิ่นที่อยู่ประจำภูมิภาค
เกณฑ์การตัดสิน เป็นผู้ลี้ภัยภายใต้สนธิสัญญาผู้ลี้ภัย ตามมาตรา 1 ของสนธิสัญญาผู้ลี้ภัยหรือมาตรา 1 ของพิธีสารผู้ลี้ภัย
ระยะเวลาดำเนินการโดยมาตรฐาน 6 เดือน
วิธีการยื่นเรื่องร้องเรียน สำหรับการร้องขอให้ตรวจสอบ จะแจ้งให้ทราบเมื่อประกาศการดำเนินการที่เกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอรับรองผู้ลี้ภัย

ขั้นตอนการรับสถานะผู้ลี้ภัย (เวอร์ชันหลายภาษา)

ในกรณีที่จะอ่านเอกสาร pdf จำเป็นต้องมีโปรแกรมAdobe Reader
หากแสดงผลไม่ถูกต้อง กรุณาใช้เวอร์ชันล่าสุด

กลับสู่ด้านบน