การยื่นคำร้องขอออกเอกสารรับรองการเดินทางของผู้ลี้ภัย

ชื่อการดำเนินการ การยื่นคำร้องขอออกเอกสารรับรองการเดินทางของผู้ลี้ภัย
รากฐานที่มาของการดำเนินการ สนธิสัญญาเกี่ยวกับสถานะของผู้ลี้ภัยมาตรา 28 และภาคผนวก
พระราชบัญญัติควบคุมการเข้าเมืองและการรับรองผู้ลี้ภัยมาตรา 61 วรรค 2 ข้อ 12
ผู้ที่ต้องดำเนินการ ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น และผ่านการรับรองผู้ลี้ภัย
ช่วงเวลาในการยื่นคำร้อง ไม่มีกำหนดเป็นพิเศษ
วิธียื่นคำร้อง กรอกข้อมูลที่จำเป็นลงในแบบฟอร์มยื่นคำร้อง เตรียมเอกสารแนบ และโดยหลักการแล้วให้ผู้ยื่นคำร้องไปยื่นที่จุดบริการของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองและการควบคุมถิ่นที่อยู่ประจำภูมิภาคด้วยตนเอง อนึ่ง กรณีผู้ยื่นคำร้องเป็นบุคคลที่อายุต่ำกว่า 16 ปี หรือไม่สามารถไปยื่นด้วยตนเองได้เนื่องด้วยอาการเจ็บป่วยหรือเหตุผลอื่น ๆ ให้ญาติไปดำเนินการยื่นแทนได้
ค่าธรรมเนียม ในการออกเอกสาร จำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียม 5,000 เยน เอกสารชำระค่าธรรมเนียม [PDF] (ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ)PDF เอกสารชำระค่าธรรมเนียม [EXCEL] (ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ)Excel
เอกสารแนบ / จำนวนชุด
  • ภาพถ่าย (สี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด 5 เซนติเมตร x 5 เซนติเมตร ที่ถ่ายภาพไว้ภายใน 6 เดือนก่อนวันยื่นคำร้อง โดยเป็นภาพถ่ายหน้าตรงของเฉพาะร่างกายท่อนบน, ไม่สวมหมวก, เขียนระบุชื่อสกุลและวันเดือนปีเกิดที่ด้านหลัง) จำนวน 2 ใบ
  • จำเป็นต้องแสดงเอกสารต่อไปนี้
    1. หนังสือเดินทางหรือเอกสารรับรองสถานภาพการพำนัก (สำหรับชาวต่างชาติที่ไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางหรือเอกสารรับรองสถานภาพการพำนักได้ กรุณายื่นเอกสารที่ระบุเหตุผลนั้น จำนวน 1 ชุด)
    2. บัตรประจำตัวผู้พำนัก
    3. ใบรับรองสถานะผู้ลี้ภัย
แบบฟอร์มใบยื่นคำร้อง
ข้อสำคัญในการกรอก / ตัวอย่างการกรอก กรุณาติดต่อสอบถามที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองและการควบคุมถิ่นที่อยู่ประจำภูมิภาค
ช่องทางการยื่นคำร้อง กรุณาติดต่อสอบถามที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองและการควบคุมถิ่นที่อยู่ประจำภูมิภาคซึ่งควบคุมดูแลถิ่นที่อยู่ (กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองและการควบคุมถิ่นที่อยู่ประจำภูมิภาค ) หรือศูนย์ข้อมูลการย้ายถิ่นฐานสำหร้บชาวต่างชาติ (โทร: 0570-013904)
เวลาทำการ วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9:00 - 12:00 และ 13:00 - 16:00
(เนื่องจากอาจมีกรณีที่กำหนดวันหรือเวลา ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการดำเนินการ กรุณาสอบถามที่ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองและการควบคุมถิ่นที่อยู่ประจำภูมิภาค
เคาน์เตอร์ให้คำปรึกษา กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองและการควบคุมถิ่นที่อยู่ประจำภูมิภาค
เกณฑ์การตัดสิน มีคุณสมบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมการเข้าเมืองและการรับรองผู้ลี้ภัยมาตรา 61 วรรค 2 ข้อ 12
ระยะเวลาดำเนินการโดยมาตรฐาน ประมาณ 2 สัปดาห์
วิธีการยื่นเรื่องร้องเรียน ไม่มี

ในกรณีที่จะอ่านเอกสาร pdf จำเป็นต้องมีโปรแกรมAdobe Reader
หากแสดงผลไม่ถูกต้อง กรุณาใช้เวอร์ชันล่าสุด

กลับสู่ด้านบน