ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัตรประจำตัวผู้พำนักที่ไม่ใช่ข้อมูลถิ่นที่อยู่

ชื่อการดำเนินการ ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัตรประจำตัวผู้พำนักที่ไม่ใช่ข้อมูลถิ่นที่อยู่
รากฐานที่มาของการดำเนินการ พระราชบัญญัติควบคุมการเข้าเมืองและการรับรองผู้ลี้ภัย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "พระราชบัญญัติควบคุมคนเข้าเมือง") มาตรา 19 วรรค 10
ผู้ที่ต้องดำเนินการ ผู้พำนักระยะกลางและระยะยาว ที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ วันเดือนปีเกิด เพศหรือสัญชาติ เขตพื้นที่
ช่วงเวลาในการยื่นคำร้อง ภายใน 14 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัตรข้างต้น
ผู้ยื่นคำร้อง
 1. ผู้ยื่นคำร้องมาด้วยตนเอง (ยกเว้นบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี)
 2. ผู้รับมอบอำนาจ
  1. กรณีผู้ยื่นคำร้องมีอายุต่ำกว่า 16 ปี หรือไม่สามารถมาแสดงตนได้เนื่องด้วยการเจ็บป่วย (หมายเหตุ 1) หรือเหตุผลอื่น ๆ ให้เป็นญาติซึ่งมีอายุ 16 ปีขึ้นไปที่พำนักอาศัยอยู่กับผู้ยื่นคำร้อง
  2. ญาติซึ่งมีอายุ 16 ปีขึ้นไปที่พำนักอาศัยอยู่กับผู้ยื่นคำร้องตามคำขอจากผู้ยื่นคำร้อง (หมายเหตุ 2)
 3. ผู้ดำเนินการแทน
  1. ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่ และได้รับคำขอจากผู้ยื่นคำร้อง
   1. พนักงานของหน่วยงานที่ผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้บริหารงานหรือได้รับการว่าจ้าง
   2. พนักงานของหน่วยงานที่ผู้ยื่นคำร้องกำลังเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมอยู่
   3. พนักงานขององค์กรที่กำกับดูแลกิจกรรมเพื่อชาวต่างชาติในการแสวงหาทักษะ เทคโนโลยี หรือความรู้
   4. พนักงานขององค์กรนิติบุคคลเพื่อประโยชน์สาธารณะที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับชาวต่างชาติ
  2. ทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่ได้รับคำขอจากผู้ยื่นคำร้อง และเป็นผู้ดำเนินการยื่นคำร้องต่อผู้อำนวยการกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่
  3. ผู้รับมอบอำนาจตามกฎหมายจากผู้ยื่นคำร้อง ( ยกเว้นญาติที่พำนักอาศัยอยู่ร่วมกันตามข้อ 2 a. ที่ระบุข้างต้น)
  4. หากผู้ยื่นคำร้องมีอายุต่ำกว่า 16 ปี หรือไม่สามารถมาแสดงตนได้เนื่องด้วยการเจ็บป่วย (หมายเหตุ 1) หรือเหตุผลอื่น ๆ ให้เป็นญาติหรือผู้พำนักอาศัยอยู่ร่วมกันหรือผู้ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าและได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลที่เหมาะสมโดยผู้อำนวยการกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่

(หมายเหตุ 1) ในกรณีที่ "เจ็บป่วย" กรุณานำใบรับรองแพทย์ ฯลฯ มาใช้เป็นเอกสารชี้แจง
(หมายเหตุ 2) กรุณานำหนังสือมอบอำนาจ (ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ)PDF มาเพื่อใช้เป็นเอกสารชี้แจง ในกรณีที่เป็นการยื่นแทนตาม "คำขอ"

ผู้รับบัตรประจำตัวผู้พำนัก เช่นเดียวกับข้างต้น
ค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม
เอกสารที่จำเป็น ฯลฯ
 • ใบยื่นคำร้อง
 • รูปถ่าย (1 ใบ, กรอกชื่อที่ด้านหลังของรูปถ่ายที่มีลักษณะตามเกณฑ์ต่อไปนี้ และส่งโดยแนบกับใบยื่นคำร้อง)
  *กรณีที่อายุต่ำกว่า 16 ปี ไม่จำเป็นต้องส่งรูปถ่าย
  (หน่วย: มิลลิเมตร)
  ขนาดรูปถ่าย
  1. รูปที่ถ่ายเฉพาะผู้ยื่นคำร้องเท่านั้น
  2. ขนาดของส่วนที่ไม่รวมขอบ มีขนาดตามภาพด้านบน (ขนาดของใบหน้า วัดจากส่วนบนของศีรษะ (รวมเส้นผม) ไปถึงปลายคาง)
  3. หันด้านหน้าตรงโดยไม่สวมหมวก
  4. ไม่มีฉากหลัง (รวมถึงเงา)
  5. มีความคมชัด
  6. เป็นรูปที่ถ่ายภายใน 3 เดือนก่อนวันยื่นเอกสาร
 • เอกสารที่เป็นหลักฐานแสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัตร
  1. กรณีเปลี่ยนชื่อเนื่องจากการสมรส
   หนังสือเดินทางและใบสำคัญการสมรส (กรณีสมรสกับคนญี่ปุ่น ใช้สำเนาทะเบียนครอบครัว) ซึ่งระบุชื่อที่เปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว
  2. กรณีเปลี่ยนสัญชาติหรือเขตพื้นที่
   หนังสือเดินทาง ฯลฯ ของประเทศที่ได้รับสัญชาติใหม่ (กรณีมีหนังสือเดินทางเล่มก่อน กรุณานำหนังสือเดินทางเล่มก่อนมาด้วย)
  3. กรณีเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ เนื่องด้วยเหตุผลอื่น ๆ
   หนังสือเดินทาง สูติบัตร และคำพิพากษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ ซึ่งระบุชื่อ ฯลฯ ที่เปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว

  (หมายเหตุ) กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขหรือออกหนังสือเดินทางใหม่ไว้ก่อน อาจไม่ได้รับบัตรในวันที่มายื่น

 • ใบยื่นคำร้องขอแสดงชื่อคันจิในบัตรประจำตัวผู้พำนัก (เฉพาะกรณีมีความประสงค์ใส่ชื่อคันจิ) PDF (ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ)PDF Excel (ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ)Excel
 • แสดงหนังสือเดินทาง (หรือใบรับรองสถานภาพการพำนัก)
 • แสดงบัตรประจำตัวผู้พำนักที่ถืออยู่ในปัจจุบัน
  *กรณียื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัตรประจำตัวผู้พำนักที่ไม่ใช่ข้อมูลถิ่นที่อยู่โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ยื่นคำร้องเอง ให้ผู้ยื่นคำร้องนำสำเนาบัตรประจำตัวผู้พำนักติดตัวมาด้วย
 • หากไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทาง (หรือใบรับรองสถานภาพการพำนัก) ให้แสดงเอกสารชี้แจงเหตุผลที่ระบุเหตุผลนั้น
 • แสดงเอกสาร ฯลฯ เพื่อพิสูจน์ตัวตน (ในกรณีที่ผู้ดำเนินการยื่นแทนเป็นผู้ส่งใบยื่น)
  *จะไม่ได้รับบัตรประจำตัวผู้พำนักในวันที่มายื่น กรุณานำเอกสารต่อไปนี้ เพื่อมารับบัตรประจำตัวผู้พำนักอีกครั้งในภายหลัง
 • ใบรับคำร้อง
 • หนังสือเดินทาง (หรือใบรับรองสถานภาพการพำนัก)
 • บัตรประจำตัวผู้พำนักที่ถืออยู่ในปัจจุบัน
 • แสดงเอกสาร ฯลฯ เพื่อพิสูจน์ตัวตน
แบบฟอร์มใบยื่นคำร้อง แบบฟอร์มใบยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัตรประจำตัวผู้พำนัก PDF (ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ)PDF Excel (ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ)Excel
(หมายเหตุ 1) สามารถนำมาใช้โดยพิมพ์ลงกระดาษ A4 ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น
(หมายเหตุ 2) เนื่องจากในบางกรณี อาจถูกพิมพ์แบบย่อขนาด จึงขอให้ยกเลิกการเลือกเมนู "ย่อขนาดให้พอดีกับหน้ากระดาษ (K)" ในกล่องโต้ตอบการพิมพ์ก่อนทำการพิมพ์
ช่องทางการยื่นคำร้อง กรุณาติดต่อสอบถามที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองและการควบคุมถิ่นที่อยู่ประจำภูมิภาคซึ่งควบคุมดูแลถิ่นที่อยู่ (กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองและการควบคุมถิ่นที่อยู่ประจำภูมิภาค) หรือศูนย์ข้อมูลการย้ายถิ่นฐานสำหร้บชาวต่างชาติ (โทร: 0570-013904)
เวลาทำการ วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9:00 - 12:00 และ 13:00 - 16:00
(กรุณาติดต่อสอบถามที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองและการควบคุมถิ่นที่อยู่ประจำภูมิภาค หรือ ศูนย์ข้อมูลการย้ายถิ่นฐานสำหร้บชาวต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ) (โทร: 0570-013904) เนื่องจากอาจมีกรณีที่กำหนดวันหรือเวลารับเรื่องตามขั้นตอนการดำเนินการ)
เคาน์เตอร์ให้คำปรึกษา กรุณาติดต่อสอบถามที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองและการควบคุมถิ่นที่อยู่ประจำภูมิภาค หรือ ศูนย์ข้อมูลการย้ายถิ่นฐานสำหรับชาวต่างชาติ (โทร: 0570-013904)
เกณฑ์การตัดสิน มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดในมาตรา 19 วรรค 10 ของพระราชบัญญัติควบคุมคนเข้าเมือง
ระยะเวลาดำเนินการโดยมาตรฐาน โดยพื้นฐานแล้ว ออกบัตรได้ทันทีในวันที่มายื่น
วิธีการยื่นเรื่องร้องเรียน ไม่มี

ในกรณีที่จะอ่านเอกสาร pdf จำเป็นต้องมีโปรแกรมAdobe Reader
หากแสดงผลไม่ถูกต้อง กรุณาใช้เวอร์ชันล่าสุด

กลับสู่ด้านบน