การขอออกบัตรประจำตัวผู้พำนักใหม่เนื่องจากความเสียหาย

ชื่อการดำเนินการ การขอออกบัตรประจำตัวผู้พำนักใหม่เนื่องจากความเสียหาย
รากฐานที่มาของการดำเนินการ พระราชบัญญัติควบคุมการเข้าเมืองและการรับรองผู้ลี้ภัย (ต่อไปนี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติควบคุมการเข้าเมือง") มาตรา 19 วรรค 13 ข้อ 1 ย่อหน้าแรก และข้อ 3
ผู้ที่ต้องดำเนินการ ผู้พำนักระยะกลางและระยะยาวซึ่งบัตรประจําตัวผู้พำนักที่ถืออยู่นั้นได้รับความเสียหายอย่างเห็นได้ชัด, หรือมีรอยขีดข่วนสกปรก, หรือแถบบันทึก IC ได้รับความเสียหาย  
ระยะเวลาการยื่นคำร้อง ไม่มีกำหนดระยะเวลา (อย่างไรก็ตาม หากได้รับคำสั่งให้ยื่นขอออกบัตรประจําตัวผู้พำนักใหม่ จะต้องดำเนินการภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับคําสั่งดังกล่าว)
ผู้ยื่นคำร้อง
 1. ผู้ยื่นคำร้องมาด้วยตนเอง (ยกเว้นบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี)
 2. ผู้รับมอบอำนาจ
  1. กรณีผู้ยื่นคำร้องมีอายุต่ำกว่า 16 ปี หรือไม่สามารถมาแสดงตนได้เนื่องด้วยการเจ็บป่วย (หมายเหตุ 1) หรือเหตุผลอื่น ๆ ให้เป็นญาติซึ่งมีอายุ 16 ปีขึ้นไปที่พำนักอาศัยอยู่กับผู้ยื่นคำร้อง
  2. ญาติซึ่งมีอายุ 16 ปีขึ้นไปที่พำนักอาศัยอยู่กับผู้ยื่นคำร้องตามคำขอจากผู้ยื่นคำร้อง (หมายเหตุ 2)
 3. ผู้ดำเนินการแทน
  1. ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่ และได้รับคำขอจากผู้ยื่นคำร้อง
   1. พนักงานของหน่วยงานที่ผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้บริหารงานหรือได้รับการว่าจ้าง
   2. พนักงานของหน่วยงานที่ผู้ยื่นคำร้องกำลังเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมอยู่
   3. พนักงานขององค์กรที่กำกับดูแลกิจกรรมเพื่อชาวต่างชาติในการแสวงหาทักษะ เทคโนโลยี หรือความรู้
   4. พนักงานขององค์กรนิติบุคคลเพื่อประโยชน์สาธารณะที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับชาวต่างชาติ
  2. ทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่ได้รับคำขอจากผู้ยื่นคำร้อง และเป็นผู้ดำเนินการยื่นคำร้องต่อผู้อำนวยการกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่
  3. ผู้รับมอบอำนาจตามกฎหมายจากผู้ยื่นคำร้อง ( ยกเว้นญาติที่พำนักอาศัยอยู่ร่วมกันตามข้อ 2 a. ที่ระบุข้างต้น)
  4. หากผู้ยื่นคำร้องมีอายุต่ำกว่า 16 ปี หรือไม่สามารถมาแสดงตนได้เนื่องด้วยการเจ็บป่วย (หมายเหตุ 1) หรือเหตุผลอื่น ๆ ให้เป็นญาติหรือผู้พำนักอาศัยอยู่ร่วมกันหรือผู้ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าและได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลที่เหมาะสมโดยผู้อำนวยการกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่

(หมายเหตุ 1) ในกรณีที่ "เจ็บป่วย" กรุณานำใบรับรองแพทย์ ฯลฯ มาใช้เป็นเอกสารชี้แจง
(หมายเหตุ 2) กรุณานำหนังสือมอบอำนาจ (ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ)PDF มาเพื่อใช้เป็นเอกสารชี้แจง ในกรณีที่เป็นการยื่นแทนตาม "คำขอ"

ผู้รับบัตรประจำตัวผู้พำนัก เช่นเดียวกับข้างต้น
ค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม
เอกสารที่จำเป็น ฯลฯ
 • ใบยื่นคำร้อง
 • รูปถ่าย (1 ใบ, กรอกชื่อที่ด้านหลังของรูปถ่ายที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้ และส่งโดยแนบกับใบยื่นคำร้อง)
  *กรณีที่อายุต่ำกว่า 16 ปี ไม่จำเป็นต้องส่งรูปถ่าย
  (หน่วย: มิลลิเมตร)
  ขนาดรูปถ่าย
  1. รูปที่ถ่ายเฉพาะผู้ยื่นคำร้องเท่านั้น
  2. ขนาดของส่วนที่ไม่รวมขอบ มีขนาดตามภาพด้านบน (ขนาดของใบหน้า วัดจากส่วนบนของศีรษะ (รวมเส้นผม) ไปถึงปลายคาง)
  3. หันด้านหน้าตรงโดยไม่สวมหมวก
  4. ไม่มีฉากหลัง (รวมถึงเงา)
  5. มีความคมชัด
  6. เป็นรูปที่ถ่ายภายใน 3 เดือนก่อนวันยื่นเอกสาร
 • ใบยื่นคำร้องขอแสดงชื่อคันจิในบัตรประจำตัวผู้พำนัก (เฉพาะกรณีมีความประสงค์ใส่ชื่อคันจิ) PDF (ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ)PDF Excel (ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ)Excel
 • แสดงหนังสือเดินทาง (หรือใบรับรองสถานภาพการพำนัก)
 • แสดงบัตรประจำตัวผู้พำนักที่ถืออยู่ในปัจจุบัน
  *กรณียื่นคำร้องขอออกบัตรประจำตัวผู้พำนักใหม่เนื่องจากความเสียหาย โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ยื่นคำร้องเอง ให้ผู้ยื่นคำร้องนำสำเนาบัตรประจำตัวผู้พำนักติดตัวมาด้วย
 • หากไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทาง (หรือใบรับรองสถานภาพการพำนัก) ให้แสดงเอกสารชี้แจงเหตุผลที่ระบุเหตุผลนั้น
 • แสดงเอกสาร ฯลฯ เพื่อพิสูจน์ตัวตน (ในกรณีที่ผู้ดำเนินการยื่นแทนเป็นผู้ส่งใบยื่น)
  *จะไม่ได้รับบัตรประจำตัวผู้พำนักในวันที่มายื่น กรุณานำเอกสารต่อไปนี้ เพื่อมารับบัตรประจำตัวผู้พำนักอีกครั้งในภายหลัง
 • ใบรับคำร้อง
 • หนังสือเดินทาง (หรือใบรับรองสถานภาพการพำนัก)
 • บัตรประจำตัวผู้พำนักที่ถืออยู่ในปัจจุบัน
 • แสดงเอกสาร ฯลฯ เพื่อพิสูจน์ตัวตน
แบบฟอร์มใบยื่นคำร้อง แบบฟอร์มใบยื่นคำร้องขอออกบัตรประจำตัวผู้พำนักใหม่ PDF (ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ)PDF Excel (ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ)Excel
(หมายเหตุ 1) สามารถนำมาใช้โดยพิมพ์ลงกระดาษ A4 ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น
(หมายเหตุ 2) เนื่องจากในบางกรณี อาจถูกพิมพ์แบบย่อขนาด จึงขอให้ยกเลิกการเลือกเมนู "ย่อขนาดให้พอดีกับหน้ากระดาษ (K)" ในกล่องโต้ตอบการพิมพ์ก่อนทำการพิมพ์
สถานที่ยื่นคำร้อง กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองและการควบคุมถิ่นที่อยู่ประจำภูมิภาคที่กำกับดูแลถิ่นที่อยู่
เวลาทำการ วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9:00 - 12:00 และ 13:00 - 16:00
(กรุณาติดต่อสอบถามที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองและการควบคุมถิ่นที่อยู่ประจำภูมิภาค หรือ ศูนย์ข้อมูลการย้ายถิ่นฐานสำหร้บชาวต่างชาติ (โทร: 0570-013904) เนื่องจากอาจมีกรณีที่กำหนดวันหรือเวลารับเรื่องตามขั้นตอนการดำเนินการ)
เคาน์เตอร์ให้คำปรึกษา กรุณาติดต่อสอบถามที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองและการควบคุมถิ่นที่อยู่ประจำภูมิภาค หรือ ศูนย์ข้อมูลการย้ายถิ่นฐานสำหรับชาวต่างชาติ (โทร: 0570-013904)
เกณฑ์การตัดสิน มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดในมาตรา 19 วรรค 13 ข้อ 1 ย่อหน้าแรก หรือข้อ 3 ของพระราชบัญญัติควบคุมการเข้าเมือง
ระยะเวลาดำเนินการโดยมาตรฐาน โดยพื้นฐานแล้ว ออกบัตรได้ทันทีในวันที่มายื่น
วิธีการยื่นเรื่องร้องเรียน ไม่มี

ในกรณีที่จะอ่านเอกสาร pdf จำเป็นต้องมีโปรแกรมAdobe Reader
หากแสดงผลไม่ถูกต้อง กรุณาใช้เวอร์ชันล่าสุด

กลับสู่ด้านบน