การยื่นแจ้งเกี่ยวกับคู่สมรส

ชื่อการดำเนินการ การยื่นแจ้งเกี่ยวกับคู่สมรส
รากฐานที่มาของการดำเนินการ พระราชบัญญัติควบคุมการเข้าเมืองและการรับรองผู้ลี้ภัยมาตรา 19 วรรค 16 ข้อ 3
ผู้ที่ต้องดำเนินการ ผู้พำนักระยะกลางและระยะยาวที่มีสถานภาพการพำนักเป็นคู่สมรสของผู้พำนักถาวร ฯลฯ (จำกัดเฉพาะผู้ที่มีสถานะเป็นคู่สมรสของผู้พำนักถาวร ฯลฯ), คู่สมรสของชาวญี่ปุ่น ฯลฯ (จำกัดเฉพาะผู้ที่มีสถานะเป็นคู่สมรสของชาวญี่ปุ่น), ผู้ติดตามครอบครัว (จำกัดเฉพาะผู้ที่สามารถดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันในฐานะคู่สมรส) และได้หย่าร้างกับคู่สมรส หรือคู่สมรสเสียชีวิต  
ระยะเวลาการยื่นคำร้อง ภายใน 14 วันนับจากวันที่เกิดเหตุข้างต้น
ผู้ยื่นคำร้อง ผู้พำนักระยะกลางและระยะยาวยื่นด้วยตนเอง
เอกสารที่จำเป็น ฯลฯ
 • ใบยื่นคำร้อง
  (หมายเหตุ) ไม่จำกัดรูปแบบของแบบฟอร์มหากกรอกรายการยื่นคำร้องครบถ้วน แต่หากใช้แบบฟอร์มอ้างอิงข้างล่างจะเป็นการสะดวก
 • แสดงบัตรประจำตัวผู้พำนักที่ถืออยู่ปัจจุบัน (กรณีส่งทางไปรษณีย์ โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวผู้พำนักในซองเดียวกัน)
  (หมายเหตุ) ไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารแสดงรายการยื่นคำร้อง
รายการยื่นคำร้องและแบบฟอร์มอ้างอิงใบยื่นคำร้อง
 1. แบบฟอร์มอ้างอิงใบยื่นคำร้อง(มีกำหนดการที่จะลงข้อมูลตัวอย่างการกรอกในเวอร์ชันภาษาต่างๆ ตามลำดับต่อไป)
  กรุณากรอกอย่างถูกต้องโดยอ้างอิงวิธีการกรอก
  แบบฟอร์มอ้างอิงใบยื่นคำร้อง 1-8 PDF (ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ)PDF Excel (ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ)Excel
  ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มอ้างอิงใบยื่นคำร้อง 1-8 PDF (ภาษาญี่ปุ่น)PDF
  (หมายเหตุ 1) สามารถนำมาใช้โดยพิมพ์ลงกระดาษ A4 ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น
  (หมายเหตุ 2) เนื่องจากในบางกรณี อาจถูกพิมพ์แบบย่อขนาด จึงขอให้ยกเลิกการเลือกเมนู "ย่อขนาดให้พอดีกับหน้ากระดาษ (K)" ในกล่องโต้ตอบการพิมพ์ก่อนทำการพิมพ์
 2. รายการยื่นคำร้องและวิธีการกรอกแบบฟอร์มอ้างอิงใบยื่นคำร้อง (มีกำหนดการที่จะลงข้อมูลเวอร์ชันภาษาต่างๆ ตามลำดับต่อไป)
  PDF (ภาษาญี่ปุ่น)PDF
ช่องทางการยื่นคำร้อง กรณีการใช้ช่องทางทางอินเทอร์เน็ต: สามารถยื่นคำร้องผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้ระบบการยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง Opens in a new window อนึ่ง จำเป็นต้องเข้าระบบการยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้ไว้ล่วงหน้า
กรณีนำมาที่เคาน์เตอร์บริการ: กรุณาติดต่อสอบถามที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองและการควบคุมถิ่นที่อยู่ประจำภูมิภาค ที่ตั้งอยู่ใกล้ที่สุด หรือศูนย์ข้อมูลการย้ายถิ่นฐานสำหรับชาวต่างชาติ (โทร: 0570-013904)
กรณีส่งทางไปรษณีย์: กรุณาแนบสำเนาบัตรประจำตัวผู้พำนักในซองเดียวกันแล้วส่งโดยจ่าหน้าซองถึงแผนกรับคำร้อง ฝ่ายข้อมูลการจัดการที่อยู่อาศัย สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่โตเกียว อนึ่ง โปรดเขียน "届出書在中" (แบบฟอร์มการแจ้งเตือนอยู่ระหว่างดำเนินการ) ด้วยตัวหนังสือสีแดงที่ด้านหน้าซองจดหมาย
  (ที่อยู่ส่งไปรษณีย์) Yotsuya Tower 14th floor , 1-6-1 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0004
     東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出 (กรอกเป็นภาษาญี่ปุ่น)
เวลาทำการกรณีนำมาที่เคาน์เตอร์บริการ วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น. (กรุณาติดต่อสอบถามที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองและการควบคุมถิ่นที่อยู่ประจำภูมิภาค หรือ ศูนย์ข้อมูลการย้ายถิ่นฐานสำหรับชาวต่างชาติ (โทร: 0570-013904) เนื่องจากอาจมีกรณีที่กำหนดวันหรือเวลารับเรื่องตามขั้นตอนการดำเนินการ)
เคาน์เตอร์ให้คำปรึกษา กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองและการควบคุมถิ่นที่อยู่ประจำภูมิภาค หรือ ศูนย์ข้อมูลการย้ายถิ่นฐานสำหรับชาวต่างชาติ (โทร: 0570-013904)

ในกรณีที่จะอ่านเอกสาร pdf จำเป็นต้องมีโปรแกรมAdobe Reader
หากแสดงผลไม่ถูกต้อง กรุณาใช้เวอร์ชันล่าสุด

กลับสู่ด้านบน