การยื่นแจ้งเกี่ยวกับการรับผู้พำนักระยะกลางและระยะยาว

ชื่อการดำเนินการ การยื่นแจ้งเกี่ยวกับการรับผู้พำนักระยะกลางและระยะยาว
รากฐานที่มาของการดำเนินการ พระราชบัญญัติควบคุมการเข้าเมืองและการรับรองผู้ลี้ภัยมาตรา 19 วรรค 17
ผู้ที่ต้องดำเนินการ หน่วยงาน (*ยกเว้นหน่วยงานที่มีหน้าที่ยื่นแจ้งสถานการณ์การจ้างงานชาวต่างชาติตามกฎหมายมาตรการการจ้างงาน) ที่เริ่มหรือสิ้นสุดการรับผู้พำนักระยะกลางและระยะยาว ซึ่งมีสถานภาพการพำนักเป็นผู้เข้ารับการอบรม, สถานภาพการพำนักที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน (ยกเว้นศิลปิน, กิจกรรมทางศาสนา, สื่อมวลชน, ฝึกงานทางเทคนิค, งานทักษะเฉพาะ) หรือหน่วยงานที่เริ่มหรือสิ้นสุดการรับผู้พำนักระยะกลางและระยะยาวซึ่งมีสถานภาพการพำนักเป็นนักศึกษาต่างชาติ  
ระยะเวลาการยื่นคำร้อง ภายใน 14 วันนับจากวันที่เริ่มหรือวันที่สิ้นสุดการรับผู้พำนักระยะกลางและระยะยาว
ผู้ยื่นคำร้อง เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัด
เอกสารที่จำเป็น ฯลฯ
 • ใบยื่นคำร้อง
  (หมายเหตุ) ไม่จำกัดรูปแบบของแบบฟอร์มหากกรอกรายการยื่นคำร้องข้างล่างครบถ้วน แต่หากใช้แบบฟอร์มอ้างอิงข้างล่างจะเป็นการสะดวก
 • แสดงเอกสาร ฯลฯ เพื่อพิสูจน์ตัวตน
  (หมายเหตุ) ไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารแสดงรายการยื่นคำร้อง
รายการยื่นคำร้อง
 • รายการกรอกใบยื่นคำร้อง
  ชื่อสกุล, วันเดือนปีเกิด, เพศ, สัญชาติ / ภูมิภาค, ถิ่นที่อยู่, หมายเลขบัตรประจำตัวผู้พำนักของผู้พำนักระยะกลางและระยะยาว (รวมถึงหมายเลขทะเบียนของบัตรลงทะเบียนชาวต่างชาติที่ถือว่าเป็นบัตรประจำตัวผู้พำนัก)
  กรุณากรอกรายการยื่นคำร้องที่จำเป็นตามแต่ละกรณีข้างล่าง เพิ่มเติมจากรายการกรอกทั่วไปข้างต้น
 1. กรณีที่เริ่มการรับผู้พำนักระยะกลางและระยะยาวซึ่งมีสถานภาพการพำนักเป็นผู้เข้ารับการอบรม, สถานภาพการพำนักที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน (ยกเว้นศิลปิน, กิจกรรมทางศาสนา, สื่อมวลชน, ฝึกงานทางเทคนิค, งานทักษะเฉพาะ)
  1. วันเดือนปีที่เริ่มการรับผู้พำนักระยะกลางและระยะยาว
  2. เนื้อหากิจกรรมที่ดำเนินโดยผู้พำนักระยะกลางและระยะยาว
   แบบฟอร์มอ้างอิงใบยื่นคำร้อง
    สำหรับการยื่นแจ้งรายบุคคลPDF (ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ)PDF Excel (ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาอังกฤษ)Excel
    สำหรับการยื่นแจ้งหลายคนในคราวเดียวกันPDF (ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ)PDF Excel (ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาอังกฤษ)Excel
    รายการแยกต่างหากPDF (ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ)PDF Excel (ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ)Excel
 2. กรณีที่สิ้นสุดการรับผู้พำนักระยะกลางและระยะยาวซึ่งมีสถานภาพการพำนักเป็นผู้เข้ารับการอบรม, สถานภาพการพำนักที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน (ยกเว้นศิลปิน, กิจกรรมทางศาสนา, สื่อมวลชน, ฝึกงานทางเทคนิค, งานทักษะเฉพาะ)
  วันเดือนปีที่สิ้นสุดการรับผู้พำนักระยะกลางและระยะยาว
  แบบฟอร์มอ้างอิงใบยื่นคำร้อง
   สำหรับการยื่นแจ้งรายบุคคลPDF (ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ)PDF Excel (ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาอังกฤษ)Excel
   สำหรับการยื่นแจ้งหลายคนในคราวเดียวกันPDF (ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ)PDF Excel (ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาอังกฤษ)Excel
   รายการแยกต่างหากPDF (ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ)PDF Excel (ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ)Excel
 3. กรณีที่เริ่มการรับผู้พำนักระยะกลางและระยะยาวซึ่งมีสถานภาพการพำนักเป็นนักศึกษาต่างชาติ
  วันเดือนปีที่เริ่มการรับผู้พำนักระยะกลางและระยะยาว
  แบบฟอร์มอ้างอิงใบยื่นคำร้อง
   สำหรับการยื่นแจ้งรายบุคคลPDF (ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ)PDF Excel (ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาอังกฤษ)Excel
   สำหรับการยื่นแจ้งหลายคนในคราวเดียวกันPDF (ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ)PDF Excel (ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาอังกฤษ)Excel
   รายการแยกต่างหากPDF (ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ)PDF Excel (ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ)Excel
 4. กรณีที่สิ้นสุดการรับผู้พำนักระยะกลางและระยะยาวซึ่งมีสถานภาพการพำนักเป็นนักศึกษาต่างชาติ
  1. วันเดือนปีที่สิ้นสุดการรับผู้พำนักระยะกลางและระยะยาว
  2. การสำเร็จการศึกษา, การลาออกจากสถานศึกษา, การนำชื่อออกจากสังกัดสถานศึกษา และเหตุผลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสิ้นสุดการรับผู้พำนักระยะกลางและระยะยาว
   แบบฟอร์มอ้างอิงใบยื่นคำร้อง
    สำหรับการยื่นแจ้งรายบุคคลPDF (ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ)PDF Excel (ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาอังกฤษ)Excel
    สำหรับการยื่นแจ้งหลายคนในคราวเดียวกันPDF (ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ)PDF Excel (ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาอังกฤษ)Excel
    รายการแยกต่างหากPDF (ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ)PDF Excel (ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ)Excel
  (หมายเหตุ 1) สามารถนำมาใช้โดยพิมพ์ลงกระดาษ A4 ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น
  (หมายเหตุ 2) เนื่องจากในบางกรณี อาจถูกพิมพ์แบบย่อขนาด จึงขอให้ยกเลิกการเลือกเมนู "ย่อขนาดให้พอดีกับหน้ากระดาษ (K)" ในกล่องโต้ตอบการพิมพ์ก่อนทำการพิมพ์
ช่องทางการยื่นคำร้อง กรณีการใช้ช่องทางทางอินเทอร์เน็ต: สามารถยื่นคำร้องผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้ระบบการยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง Opens in a new windowอนึ่ง มีความจําเป็นต้องลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้ไว้ล่วงหน้า
กรณีนำมาที่เคาน์เตอร์บริการ: กรุณาติดต่อสอบถามที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองและการควบคุมถิ่นที่อยู่ประจำภูมิภาค ที่ตั้งอยู่ใกล้ที่สุด หรือศูนย์ข้อมูลการย้ายถิ่นฐานสำหรับชาวต่างชาติ (โทร: 0570-013904)
กรณีส่งทางไปรษณีย์: กรุณาส่งโดยจ่าหน้าซองถึง 東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当 (แผนกรับคำร้อง ฝ่ายข้อมูลการจัดการที่อยู่อาศัย สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่โตเกียว) อนึ่ง โปรดระบุ "届出書在中" (แนบใบยื่นคำร้องในซอง) ด้วยตัวหนังสือสีแดงที่ด้านหน้าซองจดหมาย
  (ที่อยู่ส่งไปรษณีย์) Yotsuya Tower 14th floor , 1-6-1 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0004
     東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当 (กรอกเป็นภาษาญี่ปุ่น)
เวลาทำการกรณีนำมาที่เคาน์เตอร์บริการ วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น. (กรุณาติดต่อสอบถามที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองและการควบคุมถิ่นที่อยู่ประจำภูมิภาค หรือ ศูนย์ข้อมูลการย้ายถิ่นฐานสำหรับชาวต่างชาติ (โทร: 0570-013904) เนื่องจากอาจมีกรณีที่กำหนดวันหรือเวลารับเรื่องตามขั้นตอนการดำเนินการ)
เคาน์เตอร์ให้คำปรึกษา กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองและการควบคุมถิ่นที่อยู่ประจำภูมิภาค หรือ ศูนย์ข้อมูลการย้ายถิ่นฐานสำหรับชาวต่างชาติ (โทร: 0570-013904)

ในกรณีที่จะอ่านเอกสาร pdf จำเป็นต้องมีโปรแกรมAdobe Reader
หากแสดงผลไม่ถูกต้อง กรุณาใช้เวอร์ชันล่าสุด

กลับสู่ด้านบน