การยื่นแจ้งเกี่ยวกับสถานการณ์การรับผู้พำนักระยะกลางและระยะยาวซึ่งมีสถานภาพการพำนักเป็นนักศึกษาต่างชาติ

ชื่อการดำเนินการ การยื่นแจ้งเกี่ยวกับสถานการณ์การรับผู้พำนักระยะกลางและระยะยาวซึ่งมีสถานภาพการพำนักเป็นนักศึกษาต่างชาติ
รากฐานที่มาของการดำเนินการ พระราชบัญญัติควบคุมการเข้าเมืองและการรับรองผู้ลี้ภัยมาตรา 19 วรรค 17, กฏข้อบังคับสำหรับการบังคับใช้พระราชบัญญัติเดียวกันมาตรา 19 วรรค 16
ผู้ที่ต้องดำเนินการ หน่วยงานที่รับผู้พำนักระยะกลางและระยะยาวซึ่งมีสถานภาพการพำนักเป็นนักศึกษาต่างชาติ  
ระยะเวลาการยื่นคำร้อง ภายใน 14 วันตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม และตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนของทุกปี
ผู้ยื่นคำร้อง เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้พำนักระยะกลางและระยะยาวซึ่งมีสถานภาพการพำนักเป็นนักศึกษาต่างชาติ
เอกสารที่จำเป็น ฯลฯ
 • ใบยื่นคำร้อง
  (หมายเหตุ) ไม่จำกัดรูปแบบของแบบฟอร์มหากกรอกรายการยื่นคำร้องข้างล่างครบถ้วน แต่หากใช้แบบฟอร์มอ้างอิงข้างล่างจะเป็นการสะดวก
 • แสดงเอกสาร ฯลฯ เพื่อพิสูจน์ตัวตน
  (หมายเหตุ) ไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารแสดงรายการยื่นคำร้อง
รายการยื่นคำร้อง
 • รายการกรอกใบยื่นคำร้อง
  ชื่อสกุล, วันเดือนปีเกิด, เพศ ,สัญชาติ / ภูมิภาค, ถิ่นที่อยู่, หมายเลขบัตรประจำตัวผู้พำนักของผู้พำนักระยะกลางและระยะยาวที่ได้รับเข้ามา ณ วันที่ 1 พฤษภาคมและวันที่ 1 พฤศจิกายน
  แบบฟอร์มอ้างอิงใบยื่นคำร้อง
   สำหรับการยื่นแจ้งสถานการณ์การรับเข้ามาPDF (ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ)PDF Excel (ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ)Excel
   รายการแยกต่างหากPDF (ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ)PDF Excel (ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ)Excel
  (หมายเหตุ 1) สามารถนำมาใช้โดยพิมพ์ลงกระดาษ A4 ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น
  (หมายเหตุ 2) เนื่องจากในบางกรณี อาจถูกพิมพ์แบบย่อขนาด จึงขอให้ยกเลิกการเลือกเมนู "ย่อขนาดให้พอดีกับหน้ากระดาษ (K)" ในกล่องโต้ตอบการพิมพ์ก่อนทำการพิมพ์
ช่องทางการยื่นคำร้อง กรณีการใช้ช่องทางทางอินเทอร์เน็ต: สามารถยื่นคำร้องผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้ระบบการยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ภาษาญี่ปุ่น) อนึ่ง มีความจําเป็นต้องลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้ไว้ล่วงหน้า
กรณีนำมาที่เคาน์เตอร์บริการ: กรุณาติดต่อสอบถามที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองและการควบคุมถิ่นที่อยู่ประจำภูมิภาค (ภาษาอังกฤษ) ที่ตั้งอยู่ใกล้ที่สุด หรือศูนย์ข้อมูลการย้ายถิ่นฐานสำหรับชาวต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ) (โทร: 0570-013904)
กรณีส่งทางไปรษณีย์: กรุณาส่งโดยจ่าหน้าซองถึง 東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出 (แผนกรับคำร้อง ฝ่ายข้อมูลการจัดการที่อยู่อาศัย สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่โตเกียว) อนึ่ง โปรดระบุ "届出書在中" (แนบใบยื่นคำร้องในซอง) ด้วยตัวหนังสือสีแดงที่ด้านหน้าซองจดหมาย
  (ที่อยู่ส่งไปรษณีย์) Yotsuya Tower 14th floor , 1-6-1 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0004
     東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出 (กรอกเป็นภาษาญี่ปุ่น)
เวลาทำการกรณีนำมาที่เคาน์เตอร์บริการ วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น. (กรุณาติดต่อสอบถามที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองและการควบคุมถิ่นที่อยู่ประจำภูมิภาค (ภาษาอังกฤษ) หรือ ศูนย์ข้อมูลการย้ายถิ่นฐานสำหรับชาวต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ) (โทร: 0570-013904) เนื่องจากอาจมีกรณีที่กำหนดวันหรือเวลารับเรื่องตามขั้นตอนการดำเนินการ)
เคาน์เตอร์ให้คำปรึกษา กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองและการควบคุมถิ่นที่อยู่ประจำภูมิภาค (ภาษาอังกฤษ) หรือ ศูนย์ข้อมูลการย้ายถิ่นฐานสำหรับชาวต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ) (โทร: 0570-013904)

ในกรณีที่จะอ่านเอกสาร pdf จำเป็นต้องมีโปรแกรมAdobe Reader
หากแสดงผลไม่ถูกต้อง กรุณาใช้เวอร์ชันล่าสุด

กลับสู่ด้านบน