ยื่นคำร้องขอแสดงชื่อคันจิในบัตรประจำตัวผู้พำนัก

ชื่อการดำเนินการ ยื่นคำร้องขอแสดงชื่อคันจิในบัตรประจำตัวผู้พำนัก
รากฐานที่มาของการดำเนินการ กฎข้อบังคับสำหรับการบังคับใช้พระราชบัญญัติการควบคุมการเข้าเมืองและการรับรองผู้ลี้ภัยมาตรา 19 วรรค 7
ผู้ที่ต้องดำเนินการ ผู้พำนักระยะกลางและระยะยาว ที่ใช้อักษรคันจิในชื่อสกุล ดำเนินการยื่นคำร้องขอที่เกี่ยวข้องกับการออกบัตรประจำตัวผู้พำนัก (หมายเหตุ)
(หมายเหตุ) การยื่นคำร้องขอที่เกี่ยวข้องกับการออกบัตรประจำตัวผู้พำนัก มีดังต่อไปนี้
 1. ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่บันทึกไว้ซึ่งไม่ใช่ข้อมูลถิ่นที่อยู่
 2. การขอขยายระยะเวลาการใช้งานบัตรประจำตัวผูพำนัก
 3. การขอออกบัตรประจำตัวผู้พำนักใหม่เนื่องจากการสูญหาย, มีรอยขีดข่วนสกปรก ฯลฯ
 4. การขอเปลี่ยนแปลงสถานภาพการพำนัก
 5. การขอขยายระยะเวลาการพำนัก
 6. การขอสถานภาพการพำนัก
 7. การขออนุญาตพำนักถาวร
 8. ยื่นคำร้องขอรับรองผู้ลี้ภัย
 
ช่วงเวลาในการยื่นคำร้อง เมื่อยื่นคำร้องขอที่เกี่ยวข้องกับการออกบัตรประจำตัวผู้พำนัก
ผู้ยื่นคำร้อง เช่นเดียวกับการยื่นคำร้องขอที่เกี่ยวข้องกับการออกบัตรประจำตัวผู้พำนัก
เอกสารที่จำเป็น ฯลฯ นอกเหนือจากเอกสารที่จำเป็น ฯลฯ ในการยื่นคำร้องขอที่เกี่ยวข้องกับการออกบัตรประจำตัวผู้พำนักแล้ว จำเป็นต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
 • ผู้ยื่นคำร้อง
 • หลักฐานที่แสดงว่ามีการใช้อักษรคันจิในชื่อสกุล ณ ประเทศบ้านเกิด
 • แสดงเอกสาร ฯลฯ เพื่อพิสูจน์ตัวตน (ในกรณีที่ผู้ดำเนินการยื่นแทนเป็นผู้ยื่นคำร้องขอ)
แบบฟอร์มใบยื่นคำร้อง แบบฟอร์มใบยื่นคำร้องขอแสดงชื่อคันจิในบัตรประจำตัวผู้พำนักPDF (ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ)PDFExcel (ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ)Excel
(หมายเหตุ 1) สามารถนำมาใช้โดยพิมพ์ลงกระดาษ A4 ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น
(หมายเหตุ 2) เนื่องจากในบางกรณี อาจถูกพิมพ์แบบย่อขนาด จึงขอให้ยกเลิกการเลือกเมนู "ย่อขนาดให้พอดีกับหน้ากระดาษ (K)" ในกล่องโต้ตอบการพิมพ์ก่อนทำการพิมพ์
ช่องทางการยื่นคำร้องขอ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองและการควบคุมถิ่นที่อยู่ประจำภูมิภาคที่กำกับดูแลถิ่นที่อยู่
เวลาทำการ วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น. (กรุณาติดต่อสอบถามที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองและการควบคุมถิ่นที่อยู่ประจำภูมิภาค หรือ ศูนย์ข้อมูลการย้ายถิ่นฐานสำหรับชาวต่างชาติ (โทร: 0570-013904) เนื่องจากอาจมีกรณีที่กำหนดวันหรือเวลารับเรื่องตามขั้นตอนการดำเนินการ)
เคาน์เตอร์ให้คำปรึกษา กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองและการควบคุมถิ่นที่อยู่ประจำภูมิภาค หรือ ศูนย์ข้อมูลการย้ายถิ่นฐานสำหรับชาวต่างชาติ (โทร: 0570-013904)

ในกรณีที่จะอ่านเอกสาร pdf จำเป็นต้องมีโปรแกรมAdobe Reader
หากแสดงผลไม่ถูกต้อง กรุณาใช้เวอร์ชันล่าสุด

กลับสู่ด้านบน