เกี่ยวกับการส่งคืนบัตรประจำตัวผู้พำนัก ฯลฯ

 บัตรประจำตัวผู้พำนักหรือใบรับรองผู้อยู่อาศัยถาวรพิเศษ (ต่อไปจะเรียกว่า "บัตรประจำตัวผู้พำนัก ฯลฯ" ) ชาวต่างชาติที่ถือบัตรประจำตัวผู้พำนัก ฯลฯ เมื่อสิ้นสุดสถานะการเป็นผู้พำนักระยะกลางและระยะยาวหรือสิ้นสุดสถานะการเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรพิเศษ และบัตรประจำตัวผู้พำนัก ฯลฯ ครบกำหนดวันหมดอายุ และเดินทางออกนอกประเทศญี่ปุ่นโดยมีใบอนุญาตกลับเข้าประเทศ แต่ไม่ได้กลับเข้ามาใหม่ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตกลับเข้าประเทศ เป็นต้น จะต้องส่งคืนบัตรประจำตัวผู้พำนัก ฯลฯ ให้กับผู้อำนวยการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายใน 14 วันนับจากวันที่บัตรประจำตัวผู้พำนัก ฯลฯ ที่ถืออยู่หมดอายุการใช้งาน
 ในกรณีที่ชาวต่างชาติที่ถือบัตรประจำตัวผู้พำนัก ฯลฯ เสียชีวิต ญาติหรือผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ร่วมกันกับบุคคลนั้นจะเป็นผู้ส่งคืนบัตรประจำตัว
 สำหรับวิธีการส่งคืน กรุณานำไปส่งที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองและการควบคุมถิ่นที่อยู่ประจำภูมิภาคซึ่งควบคุมดูแลถิ่นที่อยู่โดยตรง หรือแนบเอกสารอ้างอิง "การส่งคืนบัตรประจำตัวผู้พำนัก ฯลฯ" และเอกสารหลักฐานที่แสดงเหตุผลในการส่งคืน (ใบมรณบัตร, สำเนาทะเบียนครอบครัว ฯลฯ) และจัดส่งคืนไปยังที่อยู่ข้างล่าง อาจมีค่าปรับในกรณีไม่ส่งคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด
 อนึ่ง บัตรลงทะเบียนชาวต่างชาติซึ่งถือเป็นบัตรประจำตัวผู้พำนัก ฯลฯ ก็เช่นเดียวกัน

(ที่อยู่จัดส่งคืนกรณีส่งไปรษณีย์)
 จ่าหน้าซองถึง "Tokyo Regional Immigration Services Bureau Odaiba Office, Tokyo Port Joint Government Building 9F, 2-7-11 Aomi, Koto-ku, Tokyo 135-0064" ( สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่โตเกียว สาขาโอไดบะ ชั้น 9 ตึกร่วมรัฐบาลท่าเรือโตเกียว 2-7-11 อาโอมิ เขตโคโต โตเกียว 135-0064 )
   *กรุณาเขียนว่า "在留カード等返納" (ส่งคืนบัตรประจำตัวผู้พำนัก ฯลฯ) ที่ด้านหน้าซองจดหมาย

ในกรณีที่จะอ่านเอกสาร pdf จำเป็นต้องมีโปรแกรมAdobe Reader
หากแสดงผลไม่ถูกต้อง กรุณาใช้เวอร์ชันล่าสุด

กลับสู่ด้านบน