การยื่นแจ้งถิ่นที่อยู่หลังการเดินทางมาถึงใหม่ (ผู้พำนักระยะกลางและระยะยาว)

*กรณีที่นำบัตรประจำตัวผู้พำนักหรือหนังสือเดินทางที่ระบุว่าจะออกบัตรประจำตัวผู้พำนักให้ภายหลังไปที่จุดบริการของเมือง เขต ตำบล หมู่บ้านและยื่นแจ้งตามที่กำหนดในมาตรา 30 วรรค 46 ของพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรแล้ว จะถือว่าได้ยื่นแจ้งถิ่นที่อยู่ตามที่ระบุต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว (ไม่จำเป็นต้องส่งใบยื่นแจ้งถิ่นที่อยู่่ตามที่ระบุต่อไปนี้)

ชื่อการดำเนินการ การยื่นแจ้งถิ่นที่อยู่หลังการเดินทางมาถึงใหม่
รากฐานที่มาของการดำเนินการ พระราชบัญญัติควบคุมคนเข้าเมืองและรับรองผู้ลี้ภัยมาตรา 19 วรรค 7 ข้อ 1
ผู้ที่ต้องดำเนินการ ผู้พำนักระยะกลางและระยะยาว ที่เดินทางมาถึงใหม่
ระยะเวลาการยื่นคำร้อง ภายใน 14 วันนับจากวันที่กำหนดตัดสินถิ่นที่อยู่
ผู้ยื่นคำร้อง
 1. ผู้ยื่นคำร้องมาด้วยตนเอง (ยกเว้นบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี)
 2. ผู้รับมอบอำนาจ
  1. กรณีผู้ยื่นคำร้องมีอายุต่ำกว่า 16 ปี หรือไม่สามารถมาแสดงตนได้เนื่องด้วยการเจ็บป่วย (หมายเหตุ 1) หรือเหตุผลอื่น ๆ ให้เป็นญาติซึ่งมีอายุ 16 ปีขึ้นไปที่พำนักอาศัยอยู่กับผู้ยื่นคำร้อง
  2. ญาติซึ่งมีอายุ 16 ปีขึ้นไปที่พำนักอาศัยอยู่กับผู้ยื่นคำร้องตามคำขอจากผู้ยื่นคำร้อง (หมายเหตุ 2)
  3. ผู้รับมอบอำนาจทางกฎหมายของผู้ยื่นคำร้องหรือผู้ที่ได้รับคำขอจากบุคคลที่ระบุไว้ใน 1 หรือ 2 a.ข้างต้น

  (หมายเหตุ 1) ในกรณีที่ "เจ็บป่วย" กรุณานำใบรับรองแพทย์ ฯลฯ มาใช้เป็นเอกสารชี้แจง
  (หมายเหตุ 2) กรุณานำหนังสือมอบอำนาจ (ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ)PDF มาเพื่อใช้เป็นเอกสารชี้แจง ในกรณีที่เป็นการยื่นแทนตาม "คำขอ"

ผู้รับ เช่นเดียวกับข้างต้น
ค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม
เอกสารที่จำเป็น ฯลฯ
 • ใบยื่นคำร้อง
 • แสดงบัตรประจำตัวผู้พำนักหรือหนังสือเดินทางที่ระบุว่าจะออกบัตรประจำตัวผู้พำนักให้ภายหลัง

*กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้ดำเนินการยื่นแจ้งถิ่นที่อยู่หลังการเดินทางมาถึงใหม่ของผู้ยื่นคำร้อง กรุณาให้ผู้ยื่นแจ้งดังกล่าวนำสำเนาของบัตรประจำตัวผู้พำนักหรือหนังสือเดินทางที่ระบุว่าจะออกบัตรประจำตัวผู้พำนักให้ภายหลังติดตัวมาด้วย

แบบฟอร์มใบยื่นคำร้อง ใบยื่นแจ้งถิ่นที่อยู่PDF (ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ) PDF Excel (ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ) Excel
(หมายเหตุ 1) สามารถนำมาใช้โดยพิมพ์ลงกระดาษ A4 ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น
(หมายเหตุ 2) เนื่องจากในบางกรณี อาจถูกพิมพ์แบบย่อขนาด จึงขอให้ยกเลิกการเลือกเมนู "ย่อขนาดให้พอดีกับหน้ากระดาษ (K)" ในกล่องโต้ตอบการพิมพ์ก่อนทำการพิมพ์
ช่องทางการยื่นคำร้อง จุดบริการที่รับผิดชอบของเมือง เขต ตำบล หมู่บ้านของถิ่นที่อยู่
เวลาทำการ เวลาทำการของจุดบริการของเมือง เขต ตำบล หมู่บ้าน
เคาน์เตอร์ให้คำปรึกษา จุดบริการที่รับผิดชอบของเมือง เขต ตำบล หมู่บ้านของถิ่นที่อยู่

ในกรณีที่จะอ่านเอกสาร pdf จำเป็นต้องมีโปรแกรมAdobe Reader
หากแสดงผลไม่ถูกต้อง กรุณาใช้เวอร์ชันล่าสุด

กลับสู่ด้านบน