การยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงรายการบันทึกอื่น ๆ นอกเหนือจากถิ่นที่อยู่ในใบรับรองผู้อยู่อาศัยถาวรพิเศษ

ชื่อการดำเนินการ การยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงรายการบันทึกอื่น ๆ นอกเหนือจากถิ่นที่อยู่ในใบรับรองผู้อยู่อาศัยถาวรพิเศษ
รากฐานที่มาของการดำเนินการ มาตรา 11 วรรค 1 แห่งกฎหมายพิเศษเกี่ยวกับการควบคุมการเข้าเมืองสำหรับบุคคลที่สละสัญชาติญี่ปุ่น ฯลฯ ตามสนธิสัญญาสันติภาพกับประเทศญี่ปุ่น
ผู้ที่ต้องดำเนินการ ผู้อยู่อาศัยถาวรพิเศษที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ วันเดือนปีเกิด เพศหรือสัญชาติ เขตพื้นที่  
ระยะเวลาการยื่นคำร้อง ภายใน 14 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัตรข้างต้น
ผู้ยื่นคำร้อง
 1. ผู้ยื่นคำร้องมาด้วยตนเอง (ยกเว้นบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี)
 2. ผู้รับมอบอำนาจ
  1. กรณีผู้ยื่นคำร้องมีอายุต่ำกว่า 16 ปี หรือไม่สามารถมาแสดงตนได้เนื่องด้วยการเจ็บป่วย (หมายเหตุ 1) หรือเหตุผลอื่น ๆ ให้เป็นญาติซึ่งมีอายุ 16 ปีขึ้นไปที่พำนักอาศัยอยู่กับผู้ยื่นคำร้อง
  2. ญาติซึ่งมีอายุ 16 ปีขึ้นไปที่พำนักอาศัยอยู่กับผู้ยื่นคำร้องตามคำขอจากผู้ยื่นคำร้อง (หมายเหตุ 2)
 3. ผู้ดำเนินการแทน
  1. ทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่ได้ยื่นคำร้องต่อผู้อำนวยการกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่ และได้รับคำขอจากบุคคลที่กล่าวถึงในข้อ 1 หรือ 2 (1)
  2. ผู้รับมอบอำนาจตามกฎหมายจากผู้ยื่นคำร้อง ( ยกเว้นญาติที่พำนักอาศัยอยู่ร่วมกันตามข้อ 2 a. ที่ระบุข้างต้น)
  3. กรณีผู้ยื่นคำร้องอายุต่ำกว่า 16 ปี หรือหากไม่สามารถมาแสดงตนได้เนื่องด้วยการเจ็บป่วย (หมายเหตุ 1) หรือเหตุผลอื่น ๆ ให้เป็นญาติหรือผู้พำนักอาศัยอยู่ร่วมกันหรือผู้ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าและได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลที่เหมาะสมโดยผู้อำนวยการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

(หมายเหตุ 1) ในกรณีที่ "เจ็บป่วย" กรุณานำใบรับรองแพทย์ ฯลฯ มาใช้เป็นเอกสารชี้แจง
(หมายเหตุ 2) กรุณานำหนังสือมอบอำนาจ (ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ)PDF มาเพื่อใช้เป็นเอกสารชี้แจง ในกรณีที่เป็นการยื่นแทนตาม "คำขอ"

ผู้รับ เช่นเดียวกับข้างต้น
ค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม
เอกสารที่จำเป็น ฯลฯ
 • ใบยื่นคำร้อง
 • รูปถ่าย (1 ใบ, กรอกชื่อที่ด้านหลังของรูปถ่ายที่มีลักษณะตามเกณฑ์ต่อไปนี้ และส่งโดยแนบกับใบยื่นคำร้อง)
  *กรณีที่อายุต่ำกว่า 16 ปี ไม่จำเป็นต้องส่งรูปถ่าย
  (หน่วย: มิลลิเมตร)
  ขนาดแต่ละด้านของรูปถ่าย
  1. รูปที่ถ่ายเฉพาะผู้ยื่นคำร้องเท่านั้น
  2. ขนาดของส่วนที่ไม่รวมขอบ มีขนาดตามภาพด้านบน (ขนาดของใบหน้า วัดจากส่วนบนของศีรษะ (รวมเส้นผม) ไปถึงปลายคาง)
  3. หันด้านหน้าตรงโดยไม่สวมหมวก
  4. ไม่มีฉากหลัง (รวมถึงเงา)
  5. มีความคมชัด
  6. เป็นรูปที่ถ่ายภายใน 3 เดือนก่อนวันยื่นเอกสาร
 • เอกสารที่เป็นหลักฐานแสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัตร
  (ตัวอย่างที่ 1 ) หนังสือเดินทาง
  (ตัวอย่างที่ 2) ใบรับรองการเปลี่ยน "ชื่อ/ชื่อสกุล" ที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในประเทศที่ถือสัญชาตินั้นๆ หรือภูมิภาคที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติควบคุมคนเข้าเมือง, สำเนาทะเบียนครอบครัว, เอกสารรับรองการได้สัญชาติ ฯลฯ
  (ตัวอย่างที่ 3) เอกสารรับรองแยกรายการลงทะเบียนตามทะเบียนความสัมพันธ์ทางครอบครัวของประเทศเกาหลี
  (ตัวอย่างที่ 4) เอกสารรับรองความสัมพันธ์ตามทะเบียนครอบครัวหรือการตัดสินคดีครอบครัว บนพื้นฐานของงานธุรการทะเบียนครอบครัว (เอกสารรับรองการแจ้งเนื้อหาที่สมบูรณ์ตามหลังของการแจ้งเกิด ฯลฯ )
 • แสดงหนังสือเดินทาง
 • แสดงใบรับรองผู้อยู่อาศัยถาวรพิเศษ (รวมถึงบัตรลงทะเบียนชาวต่างชาติที่ถือว่าเป็นใบรับรองผู้อยู่อาศัยถาวรพิเศษ) ที่ถืออยู่ในปัจจุบัน
 • หากไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางให้แสดงเอกสารชี้แจงเหตุผลที่ระบุเหตุผลนั้น
 • แสดงเอกสาร ฯลฯ เพื่อพิสูจน์ตัวตน (ในกรณีที่ผู้ดำเนินการยื่นแทนเป็นผู้ส่งใบยื่น)
แบบฟอร์มใบยื่นคำร้อง แบบฟอร์มใบยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบรับรองผู้อยู่อาศัยถาวรพิเศษ PDF (ภาษาญี่ปุ่น) PDF Excel (ภาษาญี่ปุ่น)Excel
(หมายเหตุ 1) สามารถนำมาใช้โดยพิมพ์ลงกระดาษ A4 ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น
(หมายเหตุ 2) เนื่องจากในบางกรณี อาจถูกพิมพ์แบบย่อขนาด จึงขอให้ยกเลิกการเลือกเมนู "ย่อขนาดให้พอดีกับหน้ากระดาษ (K)" ในกล่องโต้ตอบการพิมพ์ก่อนทำการพิมพ์
ช่องทางการยื่นคำร้อง จุดบริการที่รับผิดชอบของเมือง เขต ตำบล หมู่บ้านที่อยู่อาศัย
เวลาทำการ เวลาทำการของจุดบริการของเมือง เขต ตำบล หมู่บ้าน
เคาน์เตอร์ให้คำปรึกษา จุดบริการที่รับผิดชอบของเมือง เขต ตำบล หมู่บ้านที่อยู่อาศัย

ในกรณีที่จะอ่านเอกสาร pdf จำเป็นต้องมีโปรแกรมAdobe Reader
หากแสดงผลไม่ถูกต้อง กรุณาใช้เวอร์ชันล่าสุด

กลับสู่ด้านบน